(9.30 hodin)
(pokračuje Kvapil)

 1. V paragrafu 3 odst. 1 písm. C v bodě 1 vypustit na konci spojku "nebo".
 2. V paragrafu 5 odst. 1 písm. A v bodě 3 vypustit na konci spojku "nebo".
 3. V paragrafu 5 odst. 1 písm. B v bodě 1 vypustit na konci spojku "nebo".
 4. V paragrafu 5 odst. 3 písm. B vypustit na konci spojku "nebo".
 5. V paragrafu 8 odst. 2 písm. A vypustit na konci spojku "nebo".
 6. V paragrafu 18 odst. 2 vypustit slovo "předmětů".
 7. V paragrafu 18 zrušit odstavec 3.
 8. V paragrafu 27 odst. 1 písm. A zní:

  1. v předchozím otevřeném nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky

 1. V paragrafu 33 odst. 1 písm. A bod 2 zní:
 2. seznam významných stavebních prací provedených uchazečem za posledních pět let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednateli o řádném provedení těchto staveb, případně prohlášením dodavatele o jejich řádném provedení, není-li možno takové osvědčení získat; z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací, zda práce odpovídaly technickým požadavkům a zda byly řádně dokončeny.

 3. V paragrafu 33 odst. 1 písm. C v bodě 2 vypustit slovo "prostým".
 4. V paragrafu 33 odst. 1 písm. C bod 5 vypustit slova "a výzkumu a vývoje".
 5. V paragrafu 33 odst. 1 písm. C bod 6 vypustit slova "čárka výzkumu a vývoje".
 6. V paragrafu 48 odst. 2 věta první zní:

Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do sedmi dnů po tomuto uchazeči doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle paragrafu 66 odst. 2.

Kratinké zdůvodnění těchto návrhů: Nejde ani tak o věcné změny jako o zpřesnění textů nebo uvedení v takové podobě, aby tomu, kdo bude podle tohoto zákona postupovat, bylo jasné, co tím zpracovatel a samozřejmě i Poslanecká sněmovna mínili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Sděluji, že přihlášky do podrobné rozpravy se mi zde utěšeně množí. Nyní má slovo pan kolega Vlastimil Ostrý, připraví se pan kolega Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh k zákonu o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 365, jste všichni dostali na stůl v písemné podobě, nebudu ho tedy celý číst, ale pro urychlené jednání přečtu, pane předsedající, jen jednotlivé body.

  1. V paragrafu 77 odst. 2 za slovo "seznam" se vkládají slova "je informačním systémem veřejné správy"; odkaz na poznámku pod čarou 22A, která zní: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
  2. V paragrafu 84 odst. 1 se slova "součástí informačních systémů veřejné správy" nahrazují slovy "informačním systémem veřejné správy"; a opět odkaz na poznámku pod čarou 22A.
  3. V paragrafu 89 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "Obdržel-li zadavatel námitky stěžovatele elektronicky, je povinen zaslat stěžovateli sdělení podle odst. 3 elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
  4. V paragrafu 92 odst. 2 se druhá věta nahrazuje větou: "Je-li žádost o účast v zadávacím řízení podána telegraficky, dálnopisem, telefonicky nebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, je třeba jej nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro podání žádosti potvrdit v listinné podobě nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
  5. V paragrafu 92 odst. 3 se slovo "písemně" nahrazuje slovy "v listinné podobě".
  6. V paragrafu 92 odst. 3 se za slovo "podpisem" vkládají slova "založeným na kvalifikovaném certifikátu".
  7. V paragrafu 92 se doplňuje odst 4, který zní: "Ten, kdo činí v zadávacím řízení úkony v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, je povinen uvést současně s tímto úkonem poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo kvalifikovaný certifikát k úkonu připojit."
  8. V paragrafu 94 odst. 1 ve větě první se slovo "rovnocenně" zrušuje.
  9. V paragrafu 94 odst. 1 ve větě první se za slovo "činěny" vkládá slovo "výlučně".
  10. V paragrafu 94 odst. 1 písm. C se za slovo "zabezpečení" vkládají slova "a strukturu".
  11. V paragrafu 94 odst. 1 písm. C se za slovo "nabídky" vkládají slova "a požadavek na technické zajištění průběhu řízení".
  12. V paragrafu 94 odst. 2 se slova "písemně podávané nabídky" zrušují.
  13. V paragrafu 94 odst. 2 se slova "proti předčasnému otevření a možnosti změnit její obsah" nahrazují slovy "tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo možné předčasné seznámení s jejím obsahem".
  14. V paragrafu 94 se doplňuje odst. 3, který zní:
  15. Otevírání obálek v řízení podle odst. 1 může být realizováno prostřednictvím technických prostředků, které jsou způsobilé umožnit všem účastníkům sledovat průběh otevírání obálek a sdělování identifikačních údajů, informací a obsahu protokolu podle příslušných ustanovení části třetí hlavy tohoto zákona.

  16. Na konci paragrafu 107 se doplňují slova "a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup".

Kolegyně a kolegové, jen velmi krátké odůvodnění. Pozměňovací návrhy mají za cíl zpřesnit některá ustanovení týkající se elektronických úkonů v zadávacím řízení. Nezavádějí nové instituty, pouze detailněji dopracovávají a specifikují, jakým způsobem bude probíhat řízení, v němž budou na základě rozhodnutí zadavatele podle paragrafu 94 odst. 1 jednotlivé úkony realizovány elektronicky, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Důvodem pro vznik těchto pozměňovacích návrhů je skutečnost, že v textu předkládaného návrhu zákona se vyskytují některé legislativně technické nedostatky, nejčastěji nejednotné používání pojmů, které je nutno s ohledem na aplikaci zákona odstranit.

Děkuji za pozornost

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Oldřich Vojíř, připraví se pan kolega Kužvart.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, pane ministře, dámy a pánové, dovolím si přednést pozměňovací návrh, kde už nyní avizuji, že je vhodné, až bude o něm hlasováno, aby se hlasovalo dohromady, protože zde bude určitá provázanost některých věcí v jednotlivých ustanoveních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP