(9.20 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, materie, kterou máme před sebou, je velmi závažná, a to jak z hlediska zahraničního, vztahu k Evropské unii, ale zejména z hlediska vnitřního, protože je to základní dokument, který umožňuje transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se touto materií zabýval poměrně rozsáhle a také, jak už sdělil můj předřečník, jsme přijali celou řadu pozměňovacích návrhů, kterou máte obsaženu v tisku číslo 363/2. Společně s hospodářským výborem jsme vypracovali a předložili vám úplné znění zákona, v kterém máte alternativy přijaté jednotlivými výbory, jak už sdělil můj kolega.

Výbor na závěr při závěrečném hlasování doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona projednat a schválit s pozměňovacími návrhy, které jsme si vám dovolili předložit.

Já bych ještě poprosil, abych mohl vystoupit v podrobné rozpravě a uvést některé upřesňující pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto se ptám, kdo se do obecné rozpravy hlásí. (Hlásí se zpravodaj Kala.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům, které bych chtěl uvést v rámci podrobné rozpravy.

Velká diskuse v hospodářském výboru se týkala otázky, zda pojetí navrhované úpravy je dostatečné z pohledu efektivní alokace veřejných zdrojů. Nutno ovšem konstatovat, že tato problematika, jak byla porovnávána s problematikou legislativy Evropské unie, se týká především rozhodování dávno předtím, než je vlastně využíván zákon o veřejných zakázkách. Pojetí Evropské unie bych velmi zásadně nazval jako tvrdě plánovací mechanismus s několikastupňovým schvalovacím řízením, které zahrnuje i oponentní řízení. Myslím si, že námitky, které směřovaly do této oblasti, lze zodpovědět jediným způsobem: vždy bude na zodpovědnosti příslušného zadavatele, jak efektivně využije veřejné zdroje na uspokojení veřejné objednávky, a zákon o veřejných zakázkách tuto skutečnost nemůže příliš ovlivnit.

V této souvislosti bych přesto poukázal na určitý posun v usnesení hospodářského výboru, které upravuje pasáž týkající se veřejné soutěže o návrh, který má právě zvýraznit odpovědnost zadavatele za nalezení optimálního řešení. Jednoduše řečeno, zákon o veřejných zakázkách vede k transparentnímu výběru dodavatele. Pokud ale zadavatel poptává nesmysl, zůstane i po transparentním výběru nesmysl nesmyslem.

Z jiného soudku je otázka účinnosti navrženého zákona. V podrobné rozpravě navrhnu úpravu znění proti znění přijatému v hospodářském výboru a nemohu se do určité míry vyhnout komentáři k této otázce.

Je zcela nepochybné, že tato Poslanecká sněmovna projednává zákon o veřejných zakázkách příliš pozdě. Tento zákon zde byl několikrát, vždy byl vrácen k přepracování nebo zamítnut, a tak dnes jako země přistupující k Evropské unii tento zákon potřebujeme, jak jsem již uvedl v prvním čtení, nejen kvůli Evropské unii, ale kvůli sobě, kvůli nedostatkům, se kterými se potýkáme. Ale v této fázi ho již potřebujeme i z důvodu čerpání evropských fondů, jak to již uvedl pan ministr ve svém úvodním slově. Když se potkám se svými bývalými kolegy, starosty měst a obcí, kroutí nevěřícně hlavou nad skutečností, že Poslanecká sněmovna nebyla schopna zrealizovat kroky k čerpání těchto fondů. Říkají: Máme projekty, máme rámec pro jejich čerpání, naučili jsme se komunikovat s úředníky z Bruselu, a dnes nám chybí zákon, který by nám umožnil jejich využití. - Až přijde někdo v dubnu nebo v květnu příštího roku vyhodnocovat čerpání fondů z Evropské unie, mějme na paměti tato fakta a uvědomme si také dopady, které způsobily a nadále způsobují odklady přijetí této normy.

V rámci projednávání v hospodářském výboru jsem uplatnil několik desítek pozměňovacích návrhů. Tento fakt by mohl vést k nesprávné domněnce, že předloha byla vládou předložena v nedokonalé formě. Dovolím si v této otázce oponovat a říci, že většina pozměňovacích návrhů měla vést ke zpřesnění předlohy z jednoduchého důvodu. Ze své praxe starosty vím, že s touto novelou pracují starostové, úředníci a firmy, které nejsou a ani nemohou být vybaveny dokonalým právním servisem. Proto bylo mou snahou připravit jednoznačnou a pro laiky srozumitelnou normu, která bude minimalizovat případné interpretační spory. V této souvislosti mi dovolte poděkovat předkladateli za jeho vstřícný přístup k tomuto pojetí.

V podrobné rozpravě chci ještě zpřesnit otázky zabezpečení jakosti, zpřesnit problematiku jmenování komise a navrhnout řešení problematiky dodavatelů zaměstnávajících více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností. Hospodářský výbor projevil velkou vůli vyjít vstříc firmám zaměstnávajícím handicapované občany a nalézt optimální řešení pro jejich začleňování do společnosti. Bohužel, žádné řešení nebylo akceptovatelné z pohledu kompatibility s evropským právem. Vzhledem k tomuto faktu nezbývá, než se vrátit k původnímu vládnímu řešení.

Poslední část pozměňovacích návrhů souvisí rovněž s problematikou kompatibility a jedná se o úpravu sektoru telekomunikací. Tak jak jsem avizoval na jednání hospodářského výboru, podařilo se dosáhnout shody na novém řešení, které je kompatibilní s evropským právem a je akceptovatelné pro ministerstva informatiky i pro místní rozvoj.

Závěrem mi dovolte zrekapitulovat, že se připojuji k názoru hospodářského výboru a doporučuji propuštění zákona o veřejných zakázkách číslo 363 a souvisejících zákonů, tisk 364, do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Mládek, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych do obecné rozpravy říci jen krátkou poznámku a avizovat svůj pozměňovací návrh. Tento zákon ve formě zveřejňování šel jakoby progresivně strašně kupředu a zavedl zveřejňování pouze na internetové adrese, na webových stránkách. Myslím si, že to byl poněkud předčasný krok a že je třeba zanechat publikování v papírové formě, ve formě obchodního rejstříku. Český systém zatím funguje a fungovat bude do určité doby pouze na základě papíru. V tomto smyslu přednesu pozměňovací návrh a zároveň se tím hlásím do diskuse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jinou přihlášku k obecné rozpravě nemám, a proto obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani na vrácení návrhu zákona k novému projednání, otevírám podrobnou rozpravu, do které mám tři písemné přihlášky, a to kolegů Kvapila, Ostrého a Vojíře. Jako první má slovo pan poslanec Kvapil, připraví se pan kolega Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil tyto pozměňovací návrhy k tisku číslo 363.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP