(9.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty tak, jak jsem to již avizoval při zahájení projednání tohoto bodu. Předkládám návrh k hlasování, který zní: kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednávání tohoto vládního návrhu ve výborech o dvacet dnů?

Omlouvám se, zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu na deset dnů, pan ministr souhlasí. Budeme nejprve hlasovat o tomto návrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby lhůta k projednávání byla zkrácena na 10 dnů? Zahájil jsem hlasování číslo 29. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 143 přítomných pro 116, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a lhůtu k jeho projednání jsme zkrátili na 10 dnů.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

40.
Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj pan kolega Pavel Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl na úvod druhého čtení v plénu Poslanecké sněmovny návrh zákona o veřejných zakázkách a fakticky i bod následující, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o veřejných zakázkách. Představoval jsem tento zákon celkem podrobně v prvním čtení. Nyní bych připomněl pouze některé klíčové oblasti tohoto zákona a důvod, proč vláda tento zákon navrhuje.

Tento zákon implementuje sedm klíčových směrnic Evropských společenství a jejich implementace je nezbytnou podmínkou pro to, abychom jednak splnili naše harmonizační závazky - to po formální stránce, a po stránce faktické je implementace těchto směrnic nezbytností k tomu, abychom od příštího roku mohli čerpat prostředky zejména ze strukturálních fondů a z fondů soudržnosti. Proto musím mimořádně uvítat konstruktivní práci obou výborů, které se podílely na projednání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení, a sice výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru hospodářského. Musím jmenovitě poděkovat oběma zpravodajům, panu předsedovi Martínkovi a panu zpravodaji Kalovi, a to z toho důvodu, že u takovéhoto typu zákona bývá obrovské množství pozměňovacích návrhů.

Nedělám si ambice, že by tento návrh zákona byl zcela bezchybný, nicméně i kdyby takový byl, tak věřím, že k zákonu o veřejných zakázkách budou pozměňovacích návrhů desítky. Oba výbory se s těmito pozměňovacími návrhy vypořádaly dle mého názoru velmi dobře. Zvláště bych chtěl ocenit, že jejich usnesení nejsou protichůdná, dokonce z větší části se explicitně kryjí. Myslím si tedy, že tento návrh zákona je dobře připraven dvěma výbory k projednání v plénu Poslanecké sněmovny.

Ještě bych chtěl říci, co se ve výborech nejvíce diskutovalo a jaká je pozice předkladatele k těmto návrhům.

Výbory požadovaly, aby v zadávací dokumentaci byly explicitně uvedeny kvalifikační předpoklady, resp. aby existovala nějaká možnost, jak zhojit bagatelní nedostatky uchazeče, jeho formální nedostatky, který předkládá nabídku v rámci soutěže. O tom byla asi nejdelší diskuse. Dále byla diskuse o kaucích. Musím říci, že jsme se na výboru dohodli na znění, které jako předkladatel podpořím i v plénu Poslanecké sněmovny.

Nemá cenu v tuto chvíli rozebírat jednotlivé pozměňovací návrhy. Stanoviska k nim vám budou k dispozici ve třetím čtení.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost na úvod druhého čtení projednávání návrhu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, současně však také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 363/1, resp. 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj nejprve hospodářského výboru pan kolega Miloslav Kala. Poté nás o jednání svého výboru bude informovat pan kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s tiskem 363/1, což je usnesení hospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu ministra pro místní rozvoj dr. Pavla Němce, zpravodajské zprávě poslance Miloslava Kaly a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 363 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře PS provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona, a pověřuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem zpracoval úplné znění návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a předložil na schůzi Poslanecké sněmovny zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu. Samozřejmě pověřuje předsedu výboru.

Jako splnění třetího bodu usnesení hospodářského výboru vám byl distribuován informativní materiál, společný pro výbor pro veřejnou správu a hospodářský výbor, ve kterém pozměňovací návrhy přijaté oběma výbory jsou zaneseny jako součásti návrhu zákona. Tam, kde dochází k rozporu nebo k různému přijetí, k různým verzím, je uvedeno znění výboru pro veřejnou správu a zvlášť výboru hospodářského.

Tolik na úvod má zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pan kolega Radko Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP