Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. října 2003 v 9.01 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.01 hodin. Dovolte mi, abych vás přivítal a zahájil současně druhý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega Urban má náhradní kartu č. 5.

Sděluji, že o omluvu své neúčasti na jednání požádali tito kolegové a kolegyně: Květoslava Čelišová - nemoc, David Šeich - nemoc, Vojtěch Filip, Josef Hojdar, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Karel Sehoř, Pavel Svoboda, Vlastimil Tlustý, Ivo Vykydal a Karel Vymětal - všichni z důvodu zahraniční cesty.

Včera jsme projednali první až desátý bod schváleného pořadu. Na dnešní dopoledne jsme pevně zařadili body 110, 40 a 41 a po jejich projednání budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení podle schváleného pořadu schůze.

(Do sálu vcházejí další poslankyně a poslanci.)

Ještě jednou prosím všechny přítomné o registraci, tak abychom mohli zahájit projednávání prvního bodu, kterým je bod č. 110.

 

V tuto chvíli je nás již dostatečný počet. Zahajuji projednávání bodu

 

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení
mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci
průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu
/sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

 

Úvodem sděluji, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů.

Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu pan kolega Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezký den. Dovolte, abych krátce odůvodnil již zmíněnou dohodu.

Česká republika současně s Maďarskou republikou sjednala a uzavřela protokol ve značném předstihu před ostatními kandidátskými zeměmi na základě dosažení vysokého stupně harmonizace technických předpisů s předpisy Evropského společenství. Omezení protokolu na výrobky mající původ ve smluvních stranách navrhla Evropská komise v souladu s mandátem, jejž jí udělila Rada Evropské unie. Protokol vstoupil v platnost dne 1. července 2001 a v současné podobě obsahuje článek VIII, podle kterého se vztahuje pouze na průmyslové výrobky s původem v České republice nebo v členských státech Evropského společenství. Prostřednictvím protokolu je zajištěn volný oběh zboží, to znamená, že výrobky ověřené určeným subjektem v jedné smluvní straně jsou bez duplicitního ověřování umísťovány na trh druhé smluvní strany. V zájmu maximálního snížení rizika, aby nedocházelo k umísťování na trh těch výrobků, které nesplňují požadavky příslušných právních předpisů a musí být orgány dozoru nad trhem staženy z oběhu, byl původ výrobků limitován výše uvedeným způsobem.

Pozitivní výsledky naplňování protokolu ukázaly, že opatření přijaté v podobě omezení původu není nadále nezbytné. Evropská komise navrhla proto dalším kandidátským zemím sjednat podobné protokoly bez omezení původu a České republice a Maďarské republice navrhla na základě změny svého mandátu sjednat odpovídající změnu čl. VIII.

Dohoda podléhá odsouhlasení Parlamentem ČR a poté ratifikaci prezidentem republiky.

Vzhledem k tomu, že je v zájmu České republiky urychlené sjednání této dohody, bylo vládou České republiky odsouhlaseno její urychlené sjednání a předsedou vlády navrženo zkrácení lhůty pro projednání ve výboru podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o 20 dnů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení této dohody.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má nyní zpravodaj pro prvé čtení kolega Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že odůvodnění panem minstrem Urbanem bylo více než dostatečné. A domnívám se zároveň, že je v zájmu České republiky, v zájmu volného proudu obchodních toků mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími na straně druhé, aby tento dodatek k dohodě byl přijat co nejrychleji. Mimochodem, bude nastolovat stav, který 1. května příštího roku okamžikem našeho vstupu do Evropské unie nastane z podstaty našeho vstupu. Domnívám se tedy, že je škoda odkládat schválení této dohody, a proto jsem také navrhl zařazení prvního čtení již na dnešní den.

Po dalších konzultacích jak s panem ministrem Urbanem, tak i s předsedou zahraničního výboru si proto dovoluji navrhnout ještě větší zkrácení lhůty k projednání ve výboru, a to na 10 dnů. Zahraniční výbor je schopen v této lhůtě smlouvu projednat, tak aby mohla být schválena ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny. Ona totiž samozřejmě vyžaduje ještě schválení Senátem a ratifikaci prezidentem a výměnu diplomatických nót, takže každé další zdržení by jen zhoršovalo postavení našich obchodních subjektů na trhu Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se také nehlásí, rozpravu končím.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Žádný jiný návrh zde nevidím, proto přikročíme k hlasování o přikázání.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 28. Kdo je pro, přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Ze 127 přítomných pro návrh 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP