(10.10 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

V návrhu programu je tento tisk zařazen jako třetí čtení, jako 114. bod. Jedná se o sněmovní tisk 249. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedové, kolegyně a kolegové, po dohodě s panem ministrem financí si dovoluji navrhnout přeřazení schváleného bodu 12 našeho programu jako první bod příští čtvrtek po písemných interpelacích. Důvodem je, že se ukázalo, že je potřeba ještě víc času na jednání o tomto zákonu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, to jsou dva procedurální návrhy. Na žádost pana ministra financí vás odhlašuji, byť se domnívám, že to jsou návrhy nepříliš konfliktní a nemělo by hrozit dramatické hlasování. Proto ani nepřivolávám kolegy z kuloárů.

Přikročíme k prvnímu hlasování a to je návrh pana kolegy Kohlíčka zařadit ústavní zákon o změně hranic mezi Českou republikou a Rakouskem za bod 41, to je za ten, který projednáme nyní. To bude první hlasování. Druhé hlasování je návrh pana poslance Kühnla přeřazení bodu 12 jako prvního bodu příští čtvrtek po písemných interpelacích.

 

Přikročíme k prvnímu hlasování - ústavní zákon mezi Českou republikou a Rakouskem o změně hranic, a to přespříští bod.

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Kdo je pro tento bod? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 147 pro 114, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, jehož autorem je kolega Kühnl, je přeřadit bod 12 jako první bod příští čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahájil jsem hlasování číslo 31. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro 103, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Tolik procedurální návrhy. Budeme pokračovat projednáváním bodu

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

 

Tento návrh uvede pan ministr Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, jenom tolik na úvodní slovo - jedná se o návrh zákona, kterým by měly být novelizovány zákony související s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To jste to vzal hopem, pane ministře.

I tento návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jako prvnímu uděluji slovo zpravodaji hospodářského výboru Miloslavu Kalovi.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo, vezmu to rovněž hopem. Hospodářský výbor po vyslechnutí úvodního slova ministra pro místní rozvoj dr. Němce, zpravodajské zprávy Ing. Kaly a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 364 ve znění následujících pozměňovacích návrhů uvedených v tisku 364/1.

Současně se hlásím do podrobné rozpravy s jedním drobným pozměňovacím návrhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jestli vy, pane zpravodaji, hopem, předpokládám, že pan zpravodaj Martínek hupem. Máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, také výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal tuto záležitost a doporučil Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 364 s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy bych si dovolil stručně vysvětlit. Jedná se o v podstatě související pozměňovací návrh, který vytváří jakési přechodné období, které umožňuje České republice čerpat fondy Evropské unie do doby nabytí právní účinnosti tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, proto ji končím. Zahajuji podrobnou rozpravu a uděluji slovo panu poslanci Kalovi.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhuji pozměňovací návrh v tisku 364. V části 9 článek IX se navrhuje slovo "čtvrtého" nahradit slovem "třetího". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy k tomuto bodu nemám. Rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu, jak bylo schváleno předcházejícím procedurálním návrhem, kterým je

 

114.
Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
/sněmovní tisk 249/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj zahraničního výboru kolega Kohlíček. K tomuto návrhu nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dávám prostor k závěrečným slovům panu ministru - nehodlá vystoupit - i panu zpravodaji. Hodlá vystoupit.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych stručně zdůvodnil sněmovní tisk 249 - návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou. Jak jste jistě postřehli, ve včerejší rozpravě ke druhému čtení nepadly žádné návrhy, čili jsou splněny předpoklady pro to, abychom mohli tento ústavní zákon dnes schvalovat. Jedná se o ústavní zákon, chtěl bych vás tedy požádat, abyste k tomu příslušným způsobem přistupovali. Je to tedy zákon nejvyšší důležitosti, který zde schvalujeme. Domnívám se, že je bezesporný, že tak, jak je v připojené mezinárodní smlouvě, jedná se o ekvivalentní výměnu území, jedná se o lepší vytyčení hranice, že tedy přispěje ke zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přikročíme k hlasování o návrhu zákona. Protože se jedná o ústavní zákon, k jeho přijetí je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Potřebné kvorum bylo nastaveno. Vzhledem k této potřebné většině si dovolím přivolat gongem všechny kolegyně a kolegy, kteří pracují v předsálí.

Přikročíme k hlasování. Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou, podle sněmovního tisku 249."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP