(18.00 hodin)
(pokračuje Palas)

Takže tady chci říci, že určité kroky pro zlepšení situace v té obecné rovině jsem udělal.

Jinak chci říci, že nesouhlasím s rétorikou a s názory pana poslance Kučery ve smyslu, že jsme vyhodili pracovníka vnitřního auditu. To v žádném případě. Tomuto pracovníkovi končila mandátní smlouva, tedy smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou s úřadem Ministerstva zemědělství. Tento pracovník byl v důchodovém věku a prostě skončil na úřadě. Nikoli z důvodu nějakého objevu, který učinil, nerespektování jeho názoru, ale z toho důvodu, že mu prostě skončila smlouva, a z toho důvodu, že byl již v důchodovém věku. Takže bych chtěl apelovat na pana poslance Kučeru, aby toto vzal na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství a ptám se, kdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Pan kolega Miloslav Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan ministr se ohradil proti mým vyjádřením a zaštiťuje se Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, že neshledal žádná pochybení se zákonem. Já bych vám část ocitoval.

"V průběhu soutěžní lhůty byly zadavateli podány tři nabídky. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 26. 4. 2002 a žádná z nabídek nebyla navržena k vyřazení. Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 6. 5. 2002 a komise do zprávy o posouzení navrhla zadavateli všechny tři nabídky vyřadit, protože z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže nevyhověla ani jedna z nich. Rozhodnutím ze dne 10. 5. z obchodní soutěže tedy zadavatel uchazeče vyřadil. Uvedené důvody vyloučení vedly všechny tři uchazeče k podání námitek proti tomuto rozhodnutí zadavatele. Statutární orgán důvody námitek uchazečů přezkoumal a uznal je za důvodné a rozhodl o zrušení rozhodnutí o vyloučení, o čemž je písemně informoval dne 27. 5. 2002 a 31. 5. 2002."

Ale pozor - další popisovaný krok: "Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2002 zadavatel zadání veřejné zakázky zrušil."

Samozřejmě že Úřad pro hospodářskou soutěž nakonec shledal, že bylo postupováno podle zákona. Ale já jsem se ptal pana ministra, proč to bylo zcela cíleně zrušeno, proč zcela cíleně je obcházen tento zákon a podmínky vyhlašování veřejné soutěže, když je zde jednoznačně prokazatelné i dalšími důkazy, které vám mohu předložit, že při otevírání obálek byli všichni účastníci prohlášeni za vyhovující a jejich žádosti za kompletní. Ale přijde komise, která má hodnotit obsah, a ta najde formální chybičky, chyby a prohlásí, že kvůli tomu nevyhovují.

Dámy a pánové, tento postup je sice v rámci zákona, ale můj dotaz zde byl, pane ministře, proč se cíleně obchází veřejná soutěž, proč se cíleně vede k jejímu zrušení a k tomu, aby smlouvy byly dělány výzvou jednomu zájemci. Proč se vytváří toto korupční prostředí, které tam je? Tak zněly moje otázky. A pan ministr na toto neodpovídá. Tváří se, že zde není, a odpovídá na cokoli jiného jen ne na to, na co se ho ptám.

Doufám, dámy a pánové, že mě podpoříte v tom, že tyto odpovědi nebyly relevantní a že je odmítám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dále se do rozpravy přihlásil pan kolega Petr Lachnit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, ono se to velice lehce kritizuje z těch pozic, kdy za nic neodpovídáte. Ve skutečnosti nechápu argumentaci pana poslance, na co se vlastně ptá, protože sám tady přiznává, že zákon porušen nebyl. Takže to je velmi obtížné, aby někdo odpovídal, že někdo záměrně něco porušil. Ale my, kteří jsme s tím opravdu přicházeli do styku a známe ten zákon, tak je zcela logické, že v tom prvním kole, jak říkáte, otevírání obálek, se posuzuje především formální správnost podaných žádostí, a teprve výběrová komise, která samozřejmě tady fungovala, stanoví, zda vybere některého uchazeče, nebo nevybere žádného. Dokonce už při vypsání soutěže tam existuje klauzule, kde říkáte, že zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nikoho. Takže já nevidím důvod, proč napadat ministerstvo, že postupuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jak koneckonců potvrdil tedy i úřad, který je určen k tomu, aby právě nad tímto zákonem vykonával dohled.

Takže obviňovat tady ministerstvo z nějaké účelovosti je prostě zcela nesmyslné, protože je-li dodržen zákon, tak samozřejmě může být dána výzva i jednomu zájemci, tak jako může být dána výzva několika zájemcům, anebo to může mít formu veřejné obchodní soutěže, prostě to, co ten zákon připouští. Ale přece se tady zabýváme jedině takovou záležitostí, kdy ministerstvo by tento zákon prostě porušovalo. Ale tomu tak není. Takže já se domnívám, že vaše stížnosti tady jsou prostě naprosto z jiného světa a zcela nedůvodné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Lachnitovi. Pan kolega Miloslav Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Od autora tohoto zákona bych očekával jiný postup. Myslím, že jsem zde dostatečně jasně, a pokud ne, tak se omlouvám a zkusím to znovu…

Nejdříve byli uchazeči vyřazeni pro shledání nedostatků ve svých žádostech. Když podali námitky, tak ministr zemědělství podepsal, že byly tyto námitky relevantní, že jejich vyloučení bylo chybné, a vzal je zpátky do soutěže. A nato teprve byla soutěž zrušena. A já tvrdím, že to je důkaz toho, že zde byla cíleně veřejná soutěž zrušena a že úředníci Ministerstva zemědělství cíleně postupovali k jejímu zrušení!

Pokud toto chcete popírat, tak souhlaste s ministrem, ale pokud toto uznáte jako fakt, tak prosím vyjádřete svoji nespokojenost podporou mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil do rozpravy… Ještě paní kolegyně Dundáčková. Prosím, slovo má paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Já myslím, že již skoro bylo řečeno dost na to, abychom posoudili, zda interpelace pana poslance Kučery je oprávněná, či není oprávněná, a jak se postavíme k jeho žádosti o vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana ministra. Přesto mi dovolte replikovat vzhledem k tomu, že pan poslanec Lachnit zde řekl, že nebyl porušen zákon.

Já jsem tady prosím četla z protokolu, ve kterém bylo konstatováno, že byl celkem dvanáctkrát porušen zákon, a to vlastním kontrolním odborem. Tento kontrolní odbor pak příčinu neuspořádaného stavu shledává za prvé v nekvalifikovaném postupu zadavatele v oblasti řídicí, koordinační a kontrolní, v organizaci veřejných zakázek, založené na nedostatečné znalosti zákona o zadávání veřejných zakázek, a nízkém dodržování zásad a principů pro činnost ústředního orgánu státní správy. Jako příčinu druhou konstatuje nízkou kvalitu činnosti pověřené osoby, jejímž přednostním zájmem bylo dosáhnout finančně výhodného ohodnocení svojí činnosti, a nízké uplatnění jejího odborného vlivu na zadavatele.

To, že tato osoba zřejmě dosáhla finančně výhodného obohacení, to bych řekla, aniž bych tím predikovala, že to bylo v souvislosti s tímto samotným aktem kontroly. Ale bezpochyby ano, protože jakkoli ten pán není, jak se ukázalo, státním zástupcem, potud byla naše informace mylná, ale státním tajemníkem, pak je tou osobou, kterou si ministr vybral vedle sebe jako tu nejsprávnější a v této oblasti v podstatě v současném právním řádu téměř neodvolatelnou. Je to tedy osoba, která nadále požívá důvěry ministra zemědělství. A pan ministr se brání tomu, aby řekl této sněmovně, a to i samozřejmě svým kolegům, jaké závěry vyvodil z provedené kontroly.

Smlouva, která nebyla mandatorní - a šlo o přeřeknutí a to jistě ví i pan poslanec Kučera a víme to my všichni, že smlouvy bývají mandátní, mandatorní bývají výdaje, pane ministře. A myslím, že není nezbytné ze sebe navzájem dělat šašky a odvádět tímto způsobem pozornost. Že jistě i vaše kolegy zajímá, co bylo učiněno ve vašem resortu na základě nejen této kontroly, ale možná i dalších kontrol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP