(17.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Posuďte sami. Kontrolní zjištění ve svém souhrnu a poznatky z celého procesu přípravy, organizace a řešení veřejné zakázky vedou k následujícímu konstatování. Zadavatel, který zastupuje ústřední orgán státní správy, a teď má povinnost plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem, používat státní prostředky účelně a hospodárně, nesmí si dovolit uplatňovat postup při řešení veřejných zakázek, jak je popsáno v kontrolním protokolu. Takový postup je nepřípustný. Zadavatel rozhoduje o desítkách milionů korun státních prostředků. V daném případě se jednalo o zakázku v hodnotě 50 mil. Kč. Čím zadavatel rozhoduje o vyšších částkách, tím kvalitněji musí zajistit kontrolu a realizaci. Je nutné prosazovat zkušenosti a spolupráci v rámci celého Ministerstva zemědělství a neuchylovat se k separátním řešením.

Kontrolním protokolem bylo konstatováno 12 případů porušení zákona, 3 případy chybné aplikace zákona, 3 případy vytvoření rizikové situace pro zadavatele.

Aniž bych se snažila zabývat jednotlivými aspekty celého případu, domnívám se, že je žádoucí, aby nám zde pan ministr vysvětlil, jakým způsobem s kontrolními zjištěními bylo dále naloženo, jaké následky mělo, případně aby vyvrátil naše pochybnosti, že jediným, co následovalo po tomto kontrolním zjištění, bylo vyhození kontrolora. Já pevně věřím, že situace nezašla až tak daleko.

Chtěla bych zároveň slyšet, jaká opatření byla učiněna pro to, aby při vyhlašování další veřejné obchodní soutěže v jakémkoli jiném případě bylo zabráněno zjištěním, která v tomto případě byla učiněna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Dundáčkové. Dalším je pan poslanec Doktor. Připraví se pan kolega Fajmon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, nebudu se tvářit, že jsem odborníkem na zemědělskou politiku a zemědělství obecně. Byla by to ode mne blamáž. Očekával jsem, že pan ministr zemědělství po vystoupení mého kolegy poslance Kučery nebo paní poslankyně Dundáčkové vystoupí a vysvětlí některé z dotazů, které zde byly veřejně předneseny. Doposud tak neučinil.

Možná že někomu z nás připadá ta diskuse, kterou zde vedeme, případně obsah vystoupení mých předřečníků, příliš složitá. Proto dovolte, abych se pokusil o velké zjednodušení. Kouzlem zjednodušení věcí a popisu bývá to, že pak velmi často spěje k snazšímu pochopení toho, co se stalo.

Existuje bohulibá instituce, která má, jak říká pan poslanec Mládek, chránit peníze našich daňových poplatníků před tím, aby je nikdo nerozkrádal a aby s nimi bylo hospodařeno podle zákona, v souladu s tím, jak to schválí vláda a Parlament ČR. Tou institucí tentokrát je Ministerstvo zemědělství. Má tzv. odbor vnitřní kontroly a supervize, který mu mj. nařizuje zřídit zákon, který přijala tato Poslanecká sněmovna, tedy zákon o kontrole finančních prostředků ve veřejné správě. Úkolem a povinností tohoto odboru je provádět periodické kontroly na nejrůznějších odborech a úsecích činnosti. Tato bohulibá instituce má tzv. úsek náměstka ministra pro lesní hospodářství Ministerstva zemědělství.

Kontrole tentokrát bylo podrobeno: veřejná zakázka na vápnění lesů Krušných hor, postup a srovnání v souladu zadavatele se zákonem 199/1994 Sb., kterým je zákon o zadávání veřejných zakázek.

Moje předřečnice paní poslankyně Dundáčková zde uvedla, že existuje relevantní doložitelný dokument, z něhož je patrné, že zjištění a nálezy, které byly učiněny vnitřním odborem, tedy tou institucí, která prováděla periodickou kontrolu, žádnou namátkovou výběrovou kontrolu, jsou: opakované nedodržování zákona při zadávání veřejných zakázek, porušování občanského zákoníku, porušení zákona o majetku ČR… Mohl bych dále citovat z dlouhého seznamu prohřešků, kterých se dopustil resort či odbor úseku náměstka ministra pro lesní hospodářství Ministerstva zemědělství.

Vláda ČR vedená sociální demokracií velmi často vyhlašuje boj šedé ekonomice, korupci, podvodům, nekorektnímu podnikání atd. Já bych čekal, že člověk, který nese politickou i faktickou odpovědnost za takové prohřešky v takové kauze, ponese odpovědnost zcela a úplně.

Možná že se pozorný posluchač mého vyprávění ptá a myslí si, že dotyčný pan náměstek je bez práce, nese případně řádnou trestní odpovědnost a je volán k odpovědnosti. Já bych třeba uvedl, jak říkal pan premiér vlády ČR, podle zásady padni komu padni už je bez práce. Odpověď na to, kde dnes sedí ten člověk, je zcela jiná. Nebyl vyhozen, nebyl přemístěn - byl povýšen. Je státním zástupcem. Bude bojovat proti praní špinavých peněz a proti šedé ekonomice. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Doktorovi za vystoupení. Slovo má pan kolega Fajmon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych vás požádat, abyste zajistil důstojný průběh této schůze a požádal pana premiéra, aby byl stále přítomen, tak jak má být. Pokud ne, tak aby byl přítomen jeden pověřený místopředseda vlády, což se neděje. (Hlasy poslanců sociální demokracie: Je tady.) Pan premiér se teď dostavil, předtím zde nebyl přítomen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Fajmonovi za to, že mě upozornil na dodržování jednacího řádu. Pokud máte zájem, abych byl odvolán z řízení schůze, můžete to navrhnout.

Ptám se, zda někdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Ano, pan ministr zemědělství Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, původně jsem nechtěl vystoupit, poněvadž se domnívám, že v písemné odpovědi panu poslanci Kučerovi jsem vyčerpal problematiku a odpověděl naprosto srozumitelně. K vystoupení mě nutí ovšem některé formulace ze strany pana poslance Kučery a pana poslance Doktora, které by mohly zmást naše poslance.

Chtěl bych jen poopravit pana poslance Kučeru, neboť smlouva je mandátní, a nikoli mandatorní. Pan státní tajemník Rybníček je státním tajemníkem, nikoli státním zástupcem. Tolik k termínům, které páni poslanci z ODS používají.

Nyní k předmětné interpelaci. Vápnění lesů je každoroční záležitost, tak jak v odpovědi na interpelaci je popsáno, v rozsahu zhruba 50 mil. Kč, a má za cíl zlepšit zdravotní stav lesů poškozených imisemi.

Pravdou je to, že náš útvar vnitřního auditu, tedy útvar kontroly, konstatoval, že není obvyklé, že se ruší výběrová řízení. Nicméně z druhé strany Úřad pro hospodářskou soutěž neshledal na tomto postupu žádné pochybení. Musím rovněž říci, že tyto postupy byly v roce 2000 a 2001, tedy v době, kdy jsem nebyl ve své funkci. Nicméně já jsem reagoval na tyto podněty, včetně podnětu pana poslance Kučery. Rozhodl jsem o následujícím postupu. Výběrová řízení obecně, ať už na vápnění nebo cokoli jiného, bude provádět právě zřizované oddělení k tomu určené, tedy veškerá výběrová řízení budou koncentrována na specialisty, kteří budou výběrová řízení provádět.

Mně dokonce vadí i to, že se některá výběrová řízení zadávají externím firmám. Myslím, že je vhodné zřídit specializované oddělení, které bude výběrová řízení na základě podkladů dodaných jednotlivými odděleními provádět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP