(10.20 hodin)
(pokračuje Gongol)

Své pozměňovací návrhy k zákonům o dani z příjmů jsem připravil písemně a prosím, aby byly zařazeny mezi pozměňovací návrhy předložené ve druhém čtení. Moje návrhy jsou zřetelně označeny jménem a příjmením. Stručně uvádím, že se v podstatě jedná o prostou valorizaci odečitatelných položek od základu daně, což se mi zdá naprosto logické a oprávněné.

Druhá část mnou předložených pozměňovacích návrhů se týká zavedení dalšího pásma u daně z příjmů fyzických osob pro nejvyšší příjmové kategorie. Nemohu souhlasit s naprosto nelogickým zdůvodněním sociálně demokratického ministra financí, které řekl v rozpočtovém výboru, který své záporné stanovisko zdůvodňuje zanedbatelným přínosem do státního rozpočtu. Doporučuji panu ministrovi, aby si prostudoval daňové systémy jiných zemí, které mají až 75% výši daní u nejvyšších příjmových kategorií, a jejich rozpočty zdaleka nejsou tak chudé jako náš státní rozpočet. Daleko čestnější by bylo říci, že mu to nedovolili jeho koaliční partneři. Možná že by se také dalo říci, že k jednání v Kolodějích šel s vlastním návrhem, ale odešel s jiným, a to takovým, který mu byl umožněn. To ale jistě posoudíte sami.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Ostrý, připraví se pan kolega Mládek.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k novele zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, sněmovní tisk č. 402. Týká se omezení výplat podílu na zisku pro poplatníky, kteří požádají o investiční pobídky od 1. 1. 2004. Protože jsem sněmovní tisk, pane předsedající, nechal vytisknout v písemné podobě jednotlivým členům, tak bych pro urychlené jednání přečetl jen pozměňovací návrh.

V bodě 231 vypustit písmeno f) a s tím související bod 24 přechodných ustanovení. Navrhované znění tedy bude: V článku 1 bod 231, v § 35A se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zejména v částkách uvedených ve zvláštním právním předpise.

Článek 2 - přechodné ustanovení bodu 24 - bod 24 se zrušuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Mládek, připraví se poslední přihlášený písemně do podrobné rozpravy, pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se na počátku omluvil panu kolegovi Vymětalovi i všem kolegyním a kolegům za nečitelný podpis na mých pozměňovacích návrzích, a dovoluji si předpokládat, že přijmete velkorysý návrh pana předsedajícího a že nebudu nucen předčítat onen pozměňovací návrh slovo od slova, protože zejména třídění hmotného majetku do odpisových skupin by trvalo velmi dlouhou dobu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, předpokládám, že kolegové toto přijmou se závazným slibem z vaší strany, že už to nikdy neuděláte.

 

Poslanec Jan Mládek: Ano, už to nikdy neudělám. Prosím, abyste brali za podaný pozměňovací návrh k tisku 402, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který začíná slovy "Za bodem 100 …" navrhuji doplnit nový bod, který zní:

Kromě toho pan kolega Ostrý už přednesl ony pozměňovací návrhy, které jsem avizoval, takže se mohu pouze připojit k jeho návrhu.

Ještě bych si dovolil přednést ústně jeden krátký bod. Navrhuji v bodě 31 usnesení rozpočtového výboru č. 244 k § 24 odst. 14 slova "odstavce 2 písmeno s)" nahradit slovy "ostatních ustanovení tohoto zákona".

Je to pouze na zpřesnění a jednoznačný výklad. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Beneš a připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych využil této příležitosti, kdy sněmovní tisk 402 projednáváme jako prvý z balíčku zákonů, které se vztahují k reformě veřejných financí. Já bych řekl, že reformu vláda začíná ze špatné strany. Já si myslím, že je potřeba nejdříve hledat peníze tam, kde jsou, že je třeba odstranit daňové nedoplatky a odstranit podvody, které se v této oblasti vyskytují. Budu velmi stručný. Přečtu vám jednu větu z dokumentu, který se jmenuje Programové prohlášení vlády. Věta zní: Vláda se zaměří na boj s daňovými a celními úniky a na hospodářskou kriminalitu, která je s nimi spojena.

Já proto navrhuji, abychom vzali za své informace, které dostáváme pravidelně například ve Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu, a abychom si osvojili návrhy, které tam padají, abychom vyzvali vládu, aby v této oblasti učinila něco velmi radikálního, a to velmi rychle. Proto předkládám sněmovně ke schválení toto doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

1. připravila program ke snížení nedoplatků daňových příjmů v působnosti územních finančních orgánů České správy sociálního zabezpečení a celních orgánů a předložila ho Poslanecké sněmovně do 31. 12. 2003;

2. předložila Poslanecké sněmovně do 31. 12. 2003 takovou zákonnou normu, která by významně omezila úniky daně z přidané hodnoty např. tím, že by podmiňovala nárok na vrácení přeplatků daně předložením dokladu o zaplacení daně plátcem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, avizoval jsem ve zpravodajské zprávě, že u bodů 9 a 13 došlo k nepřesnému přepisu. Jakkoliv se jedná o legislativně technické, které bych mohl předložit až ve třetím čtení, myslím si, že bude dobré, když při třetím čtení už budeme mít naprosto přesné a bezchybné znění těchto návrhů, takže je předkládám teď v podrobné rozpravě.

U bodu 9 správné znění má znít: K bodu 30. K § 6 odst. 9 písm. d) se slova "zahraniční" a "zahraničních" zrušují a číslo 10 000 se nahrazuje číslem 20 000.

Za druhé. V bodě 13 má návětí bodu správně znít takto: Bod 61/§ 10 odst. 3 písm. a) zní: Tak je správné návětí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Uděluji ještě slovo panu poslanci Michalu Doktorovi.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Navrhuji v bodech 167, 193 a 202 § 24 odst. 4, § 27 odst. 2 a § 29 odst. 9 a 10 změnit tuto číslovku. Číslovku 900 tisíc nahradit alternativně číslovkou 1,5 mil. a 1 mil. 800 tisíc.

Chtěl bych se jakkoliv oprostit od toho, abychom se vraceli v případné další diskusi do toho, jestli bychom uvažovali o alternativě mezi nějakou feudální spotřebou či čímkoliv jiným. Chtěl abych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby se zamyslela nad souběhem účinků navrhované novely zákona o dani z příjmů a včera odhlasované novely zákona o dani z přidané hodnoty. Dnem 30. 9. letošního roku, resp. 1. 10. je nastaven zcela nový režim pro jednu celistvou kategorii vozů, u nichž daň z přidané hodnoty nevstupovala do hodnoty vozidla uplatněného k odpisu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP