(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Dalším přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec Tom Zajíček, kterého prosím, aby se ujal slova. Po něm bude následovat vystoupení pana poslance Václava Mencla. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych učinil jenom několik poznámek k předloženému návrhu správního řádu, poslaneckému návrhu, a to především proto, že pan kolega Pospíšil tady uvedl ve svém odborném expozé celou řadu námitek, které jsem k předložené novele měl.

Zdůrazňuji fakt, že velmi oceňuji sám fakt, že byla takováto poslanecká novela předložena. Myslím si, že to byla snaha velmi dobrá, míněná velmi správně s ohledem na to, že ústavně právní výbor projednával novelu poté, co se již vypořádal s vládní předlohou. Předvídám, že v určitých částech jeho shovívavost byla až příliš vysoká.

Nebudu tedy opakovat slova, která pan kolega Pospíšil tady již uvedl jako zásadní námitky proti předložené novele. Faktem zůstává, že z mého pohledu není možné řešit základní správní normu, podle které se vedou řízení, prostou novelizací. Odkazy na to, že správní řád existující posloužil od roku 1967, od začátku své existence do dnešních dob velmi dobře, že s ním nebyly žádné problémy, je sice konstatování velmi vhodné, ale je třeba říci, že problémů přibylo právě s celou řadou nových skutečností, které se objevily po roce 1989, a s celou řadou nových skutečností, které jsou spjaty s reformou veřejné správy.

Podle mého soudu najdeme v předložené novele celou řadu ustanovení, která na první pohled vypadají jako právně čistá. Jestliže domyslíte aplikační obtíže, které by nastaly, musíme si říci, že to, co říkala moje předřečnice a předkladatelka této novely paní kolegyně Rujbrová, mohu s naprosto klidným svědomím použít stejných slov právě pro opačnou myšlenku. To znamená, jestliže se pokusíme jakýmkoliv způsobem, třeba způsobem, který navrhuje tato poslanecká novela, pouze novelizovat správní řád a budeme předvídat, že rekodifikace této základní procesní normy nastane dejme tomu za rok, považuji to za věc, která není absolutně přijatelná, protože si nedovedu představit, jak tak ohromné množství úředníků, kteří vykonávají státní správu, ať už v přímé, nebo přenesené působnosti, by bylo vystaveno situaci, že se budou učit novou novelizaci správního řádu a po velmi krátké době budou znovu vystaveni tomu, že budou se učit nový správní řád.

Jediná cesta je opravdu komplexní změna. Tím není řečeno, že kladné věci, fungující věci, z dnes existujícího správního řádu nemohou být do takové komplexní předlohy přijaty. Vzhledem k tomu, že pan ministr vnitra na této schůzi sám uznal, že tato základní procesní norma potřebuje ještě mnohem širší debatu, ať už v odborné veřejnosti, tak veřejnosti, která bude uživatelem této zákonné předlohy, že je to nutné, a proto stáhl z programu projednávání vládní návrh, předvídám, že vládní návrh by se mohl stát základem dalšího projednávání. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se neměli nechat znejistit tím, že projednávání a příprava takovéto normy zabírá velkou spoustu času, protože jsem přesvědčen, že bude-li základní procesní norma, správní řád, přijata dejme tomu s půlročním, ročním nebo ještě delším odkladem, ale výsledkem toho dlouhého projednání bude kvalitní norma alespoň na úrovni, jako je stávající správní řád, a s tím, že bude reflektovat všechny nové skutečnosti, že to bude předloha, kterou si můžeme dovolit předložit odborné veřejnosti k aplikačnímu užití.

Z důvodů, které jsem tady uvedl, a z přesvědčení, že přes mnoho práce, kterou věnovali jak předkladatelé této novely, tak ústavně právní výbor, který tomu věnoval také mnoho času a mnoho ze své odborné kapacity, jsem přesvědčen, že poslanecká novela není změnitelná, reformovatelná na půdě Poslanecké sněmovny, a proto se připojuji k návrhu na zamítnutí.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Václav Mencl, kterého prosím, aby se ujal slova. Po něm požádám paní poslankyni Vlastu Parkanovou.

 

Poslanec Václav Mencl: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, novela správního řádu předložená váženými kolegy obsahuje řadu překvapivých návrhů. Jeden z nich je natolik radikální a tak nedostatečně objasněn v důvodové zprávě, že považuji za nutné se předkladatelů zeptat, zda mu skutečně dobře rozumím. Jde o část vylučující úřad obce a kraje z vyúřadování věcí vlastního kraje a obce.

Je to opravdu tak, že obci k výstavbě obecní kanalizace nebude sloužit její obecní úřad, protože je podjat? Že to bude vyřizovat úřad obce XY bez všech místních znalostí a souvislostí? Je to opravdu míněno tak, že opravu náměstí nebude moci zařídit městský úřad, protože je podjat, ale jiný obecní úřad v obci XY? Bude-li Brno chtít vybudovat průmyslovou zónu, bude se o ní rozhodovat v sousední obci, která ostatně také buduje svou průmyslovou zónu, a tedy bude samozřejmě vůči výstavbě v Brně zcela nepodjatá? A jak na to budou reagovat občané, kteří si obec a její úřad zřizují proto, že se stará o jejich společné věci, jestliže řada řízení, kterých se budou účastnit, bude vedena někde zcela jinde? Je to opravdu myšleno vážně, nebo to čtu špatně? Mohli by mě vážení předkladatelé říci, co tento návrh, pokud bude realizován, vyvolá v praxi ještě zcela nekonsolidované po poslední reformě veřejné správy? O kolik řízení se ročně jedná - o tisíc, deset tisíc nebo sto tisíc? Kolik z nich bylo průkazně špatných, protože bylo vedeno podjatě, aby byl tento návrh skutečně reálně odůvodněn? Kolik to bude stát obce a kraje, a tedy nás všechny? A zda opravdu nefungují jiné kontrolní mechanismy, kterých je celá řada, aby byla případná podjatá řízení odhalena a zastavena? A konečně, jak zabráníte, aby nebyl podjat úřad v jiné obci?

Prosil bych vás, vážení předkladatelé, o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Eva Dundáčková, které uděluji slovo. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, bylo zde již řečeno na účet právě probírané novely správního řádu tolik mými ctěnými kolegy, že bych nerada opakovala argumenty, které zde již zazněly, a také to neučiním. Pouze se přihlásím k jejich návrhu na zamítnutí, a to z důvodů, které byly již uvedeny. Alternativně mi dovolte, abych jako podmíněný návrh podala také návrh na vrácení tisku 152 ústavně právnímu výboru k novému projednání. Alternativně nebo podmíněně říkám proto, protože bych byla ráda, aby bylo napřed hlasováno o prvním návrhu, návrhu na zamítnutí, a teprve pokud by neprošel, prosím, aby bylo hlasováno také o návrhu na vrácení tohoto tisku k projednání ústavně právnímu výboru.

Ústavně právní výbor se zabýval tímto tiskem relativně docela podrobně za dlužno říci nepříliš velké účasti poslanců, členů tohoto výboru. Ke 117 novelizačním bodům, které byly navrženy předkladateli tohoto tisku, přijal dalších zhruba 40 bodů. Projednávání ústavně právního výboru se bohužel k mému velkému údivu nezúčastnil nikdo ani z Ministerstva vnitra, to znamená, nikdo z předkladatelů nebo ze zpracovatelů, chcete-li, vládního návrhu, ale také ani nikdo ze zastoupení jiných resortů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP