(14.30 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Vážená sněmovno, chtěl bych z tohoto místa upřímně poděkovat ústavně právnímu výboru této sněmovny. Ten na projednávání tohoto sněmovního tisku odvedl velký kus práce. A chtěl bych upřímně poděkovat všem jeho členkám a členům napříč politickým spektrem - zdůrazňuji napříč politickým spektrem - protože výsledkem tohoto projednávání je komplexní pozměňovací návrh, který tuto materii posunuje výrazně dopředu.

Ale jsem informován o osudu sněmovního tisku, který je označen jako 201, a to byla vládní předloha úplně nového správního řádu. A vím, že předkladatel místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross ho z tohoto jednání stáhl s tím, že bude znovu tento sněmovní tisk projednán v příslušných výborech, to znamená v ústavně právním výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Mám za to, že tento zákon, správní řád, ať už v podobě úplně nového právního předpisu, anebo dílčí novely, je materií natolik složitou, že si evidentně zaslouží podrobné projednání, a patrně tedy znovu v opakovaném čtení ve výborech. Podle mých informací tento návrh v rámci této obecné rozpravy zazní a má moji podporu.

Přesto si ale dovoluji požádat zde v rámci obecné rozpravy druhého čtení vážené poslankyně a vážené poslance, aby své pozměňovací návrhy, které by případně předkládali, pokud by byla podrobná rozprava, předložili formou volnou, tedy načtením zde nyní v obecné rozpravě, tak jak jsou přesvědčeni a rozhodnuti tak učinit v podrobné rozpravě. Je to podle mého soudu užitečné jak pro ústavně právní výbor, který na té věci odvedl velký kus práce během svých dvou zasedání, tak i pro výbor, jehož jsem místopředsedou, abychom byli o tom informováni v předstihu, a nikoliv až na dalším čtení, které, odhaduji, bude na zářijovém plénu sněmovny.

Proč žádám o tento krok, který svým způsobem může být nestandardní? Jde o to, že jde o materii velmi komplikovanou, velmi složitou. A tady bych chtěl upozornit, že svoji podporu pouze novelizace správního řádu vyslovovaly i takové instituce, jako je např. Rada Asociace krajů České republiky ve svém usnesení z 16. května t. r. A myslím si, že lepší a užitečnější nežli ukvapeně zde přijmout něco, kde by došlo k nekompatibilitě jednotlivých ustanovení, je ještě jednou požádat oba sněmovní výbory, aby se touto materií zabývaly, a aby správní řád byl skutečně kvalitní.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr bych chtěl říci, že přijetí kvalitní právní úpravy, která se týká nás všech, totiž novelizovaného správního řádu, bude velmi užitečné pro všechny ty, kteří se touto právní úpravou musí řídit, a to jsme my všichni. To jsme my všichni.

A chtěl bych na závěr ještě konstatovat jednu zásadní záležitost. Tento zákon byl opakovaně předkládán v minulém funkčním období sněmovny, byl znovu předložen nyní a právě na jeho osudu, na tom, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nepřijal k poslanecké novele vůbec žádné stanovisko, je vidět, že jde o materii, která je velmi složitá a velmi komplikovaná. O to více je třeba jí věnovat času, věnovat jí energii a mít pak jistotu, že to, co nakonec bude odsouhlaseno Poslaneckou sněmovnou, bude skutečně kvalitní.

Čili tolik za mne jako zástupce navrhovatelů v úvodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a dále výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení ústavně právního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 152/2. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předložil záznam ze svého jednání.

Prosím nyní zpravodaje ústavně právního výboru pana kolegu Zdeňka Koudelku, aby se ujal slova a informoval nás o jednání ústavně právního výboru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Ústavně právní výbor projednal předložený návrh zákona a doporučuje sněmovně jeho přijetí ve znění jím schválených pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní chci požádat zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Toma Zajíčka, aby nás ve stručnosti informoval coby zpravodaj výboru o průběhu jednání a závěrech jednání jeho výboru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Moje zpravodajská zpráva z jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bude velmi stručná. Tento výbor po projednání nepřijal žádné usnesení, a proto byl předložen Poslanecké sněmovně jenom záznam z tohoto jednání, protože usnesení nebylo přijato žádné.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Avizuji tři písemné přihlášky - pana poslance Jiřího Pospíšila, paní kolegyně Zuzky Rujbrové a pana poslance Toma Zajíčka. Slovo má tedy nejprve pan poslanec Jiří Pospíšil. (Velký hluk v jednací síni, debatní kroužky.)

A dříve než se ujme slova, chci požádat kolegy a kolegyně ze všech poslaneckých klubů, zda by svá jednání mohli přenést mimo jednací sál Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mně, abych se velmi stručně vyjádřil k předloženému poslaneckému návrhu novely správního řádu, tak jak jej projednal na své poslední schůzi ústavně právní výbor.

Jak jsem již řekl při prvním projednávání tohoto sněmovního tisku zde na plénu, mám za to, že pokud chceme novelizovat, resp. měnit správně právní předpisy, procesní předpisy, které upravují průběh řízení mezi správním orgánem a občanem, pak je vhodné uvažovat o komplexní novele, resp. o novém kodexu, který bude schopen řešit veškeré problémy, veškeré složité materie, veškeré aspekty, které souvisejí se správním řízení. Mám za to, že jakákoliv novela, rozsáhlejší či méně rozsáhlá, podrobná či obecná, vždycky bude horším řešením než přijetí nového kodexu. Jen nový kodex podle mého názoru může kompletně řešit všechny otázky související se správně právní procesní problematikou.

Toto mé tvrzení, které jsem zde řekl v rámci prvého čtení, nic nemění na tom, že vládní návrh novely správního řádu považuji za nedobrý a že pro něj, pokud bude opět na plénu, nebudu hlasovat.

Nyní však k předložené novele správního řádu. Jak jsem již řekl, je vždycky problémem novelizovat takovouto rozsáhlou právní úpravu. Mám však za to, že předložená novela je dílem méně zdařilým, než se na první pohled může zdát. Podle mého názoru se jedná o soubor dílčích pozměňovacích návrhů, které bohužel jsou umístěny ve správním řádu bez nějaké vnitřní provázanosti. Část návrhů je totiž přímo z dílny navrhovatelů a část návrhů je převzata z vládního návrhu správního řádu. Přitom však nelze opominout, že vládní návrh správního řádu je postaven na jiné filozofické koncepci, než je současný platný správní řád. Tolik má první námitka.

Má druhá námitka spočívá v tom, že se nedokáži zbavit dojmu, že předložený návrh je takříkajíc šit horkou jehlou. Konzultoval jsem s některými odborníky na správně právní problematiku předložený návrh a většina z nich se shodla, že takto, jak je návrh předložen, by v případě přijetí způsobil četné aplikační problémy. Nikdo z oslovených odborníků mi neřekl, že by předložený návrh byl konzultován, že by byl konzultován s odbornou veřejností a ta by k němu zaujala nějaké stanovisko.

Domnívám se, že u takto složité materie, jako je reforma základního procesního předpisu v rámci správního řízení, rozsáhlá diskuse na odborné úrovni je nezbytností a nelze pouze spoléhat na právní pohled či právní názor navrhovatelů a ústavně právního výboru. Stejně tak mám obavu, že ne všechny připomínky územních samosprávných celků, zvláště pak Asociace krajů, byly do předloženého návrhu zapracovány a že se s nimi navrhovatelé a následně pak ústavně právní výbor vypořádali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP