(12.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zpochybňujete toto hlasování a žádáte, aby se hlasovalo o vaší námitce.

První má slovo pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, domnívám se, že existují nejméně dva důvody, proč to v tuto chvíli nelze. Především proto, že zpochybnění mělo charakter, kterým se zpochybňující přidává k výsledku hlasování. To je první důvod. Druhým důvodem bylo hlasování o zpochybnění. Zpochybnění na druhou ještě nepamatuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana předsedu Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Chtěl jsem říci něco podobného. Nepamatuji, že bychom hlasovali o zpochybnění zpochybnění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Mikuta.

 

Poslanec Josef Mikuta: Trvám na tom, co jsem řekl. Zpochybnil jsem předchozí hlasování, ne zpochybnění o zpochybnění. Omluvil jsem se s tím, že jsem se dostal k informaci ze sjetin. V té chvíli, jak jsem se k ní dostal, šel jsem to oznámit na mikrofon.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, prosím, abychom chvíli poslouchali. Kolega hlasoval pro námitku, čili podpořil návrh kolegyně Šojdrové. Výsledek byl ovšem negativní. Námitka je zcela oprávněná a je třeba o ní hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptal bych se pana poslance Mikuty, zda by mi potvrdil to, že zpochybňuje hlasování o námitce. Je tomu tak? (Potlesk.) Otázka zní, které hlasování zpochybňuje?

 

Poslanec Josef Mikuta: Zpochybňuji přesně ve smyslu vystoupení pana kolegy Janečka. Ne o zpochybnění o zpochybnění, protože tam jsem hlasoval pro námitku, ale zpochybňuji hlasování před hlasováním o zpochybnění. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O této námitce jsme hlasovali a můžeme pokračovat v jednání dále. Prosím pana předsedu, abychom pokračovali v hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Teď je trochu vzrušená atmosféra. S ohledem na to, že Poslanecká sněmovna rozhodla o tajném hlasování a volební komise s ohledem na své usnesení nebyla na toto tajné hlasování připravena, potřebuje asi hodinu na přípravu volebních lístků. Navrhujeme, aby první hlasování o tomto bodu, o těchto návrzích, bylo po polední přestávce. Nyní bych navrhl, abychom tento bod přerušili a zabývali se dalším volebním bodem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušujeme projednávání bodu 92 a budeme v něm pokračovat po polední přestávce.

 

Nyní je před námi bod číslo

 

93.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím vás, vážení kolegové, abychom si sedli a v klidu vyslechli předsedu pana poslance Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dne 19. května letošního roku skončilo pětileté funkční období čtyřem členům Rady ČTK, a to Martině Mohylové, Nelly Eleonoře Rasmmusenové, Václavu Vrabcovi a Zdeňku Zajíčkovi. V sedmičlenné radě zůstávají nadále tři členové - Slavěna Broulíková, Pavel Augusta a Tomáš Vrba, jimž funkční období skončí postupně v letech 2004, 2005 a 2007. Dnes se jedná o volbu čtyř členů Rady ČTK.

Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby těchto šest návrhů: Radek Mezulánik - KDU-ČSL, Martina Mohylová - KSČM, Petr Peňás - KDU-ČSL, Martin Přibáň - US-DEU, Václav Vrabec - ČSSD a Zdeněk Zajíček - ODS. Návrhy byly zaslány poslaneckým klubům dne 14. května 2003.

Zvláštní způsob volby zákon nestanoví. Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně volbu tajnou. Zvoleným členům začne jejich pětileté funkční období dnem volby. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel obecnou rozpravu jak k navrženým kandidátům na členy Rady ČTK, tak na způsob volby.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli je nám věnována náležitá pozornost. Prosím vás o klid, v němž bych otevřel rozpravu.

Otevírám rozpravu, do které nemám přihlášky k oběma bodům, jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby. Ptám se tedy, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že v rozpravě nebyly podány žádné jiné návrhy. Je potřeba, abychom o tajné volbě hlasovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, sedněte si na místa, budeme hlasovat, rozpravu jsem skončil.

Budeme hlasovat o způsobu volby členů Rady ČTK. Byl podán návrh na tajnou volbu. O tom budeme nyní hlasovat. Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby tato volba proběhla tajně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 186 poslanců pro tajnou volbu hlasovalo 118, proti 50. Návrh na tajnou volbu byl přijat.

 

Prosím, jak budeme postupovat dál?

 

Poslanec Pavel Hojda: Návrh na tajnou volbu je připraven. Prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a otevřeli jsme další volební bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji projednávání bodu č. 93 a zahájíme projednávání bodu číslo

 

94.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Na návrh ministra kultury zvolila Poslanecká sněmovna dne 11. 12. loňského roku pět členů této rady. Dne 5. března letošního roku pan Poslanecké sněmovna pak zvolila další tři členy této rady a na 14. schůzi Poslanecké sněmovny byli zvoleni ještě tři členové. K dnešnímu dni má tato rada 12 členů, neboť členem této rady je stále Jan Šuster, kterému skončí volební období až dnem 31. 10. příštího roku. K dnešnímu dni je stále neobsazeno pouze jedno místo.

Dne 9. května t. r. předložil ministr kultury volební komisy návrh na volbu pana Jana Joukala. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům 12. května letošního roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP