(12.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Máme před sebou bod

 

92.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení volební komise Poslanecké sněmovny, které má číslo 75 a je z 15. května tohoto roku. Prosím vás, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dnes máme na pořadu volbu pěti členů Rady České televize na dvě uprázdněná místa rezignací Milana Knížáka a Lucie Weissové před uplynutím jejich funkčního období, které mělo skončit dnem 25. 5. 2003, a na tři místa uprázdněná uplynutím funkčního období Zdeňku Formanovi, Petru Kučerovi a Pavlu Žáčkovi dne 25. 5. 2003. Proto jsou všichni kandidáti voleni na šestileté funkční období, které započne dnem volby.

Volební výbor předložil Poslanecké sněmovně kandidátku obsahující všech 27 navržených kandidátů, jejichž navrhovatelé předložili všechny zákonem požadované doklady s tím, že na prvních šesti místech jsou uvedeni kandidáti, které volební výbor vybral veřejným hlasováním. Na sedmém až dvacátém sedmém místě jsou pak uvedeni ostatní kandidáti v abecedním pořadí. Dne 15. května byla kandidátka pro volbu členů Rady České televize zaslána všem poslaneckým klubům. Usnesení volební komise obsahující tuto kandidátku, jak již bylo řečeno v úvodu, vám bylo rozdáno na lavice.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební výbor doporučil volební komisi, aby volba proběhla tajným hlasováním. Volební komise toto doporučení neakceptovala a navrhuje Poslanecké sněmovně volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Pouze pro informaci uvádím, že prvé dvě volby členů Rady České televize v předchozím volebním období se konaly veřejně pomocí hlasovacího zařízení a poslední volba člena Rady České televize v tomto volebním období se konala tajně.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům na členy Rady České televize, tak k navrhovanému způsobu volby volební komisí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám rozpravu k obému. Hlásí se pan poslanec Vidím. Teď vidím, že se hlásí pan poslanec Kováčik, který má přednost. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jsem přesvědčen o tom, že ve všech možných volbách postupujeme způsobem, který dává jednací řád Poslanecké sněmovny i volební komisi, pouze ve volbě tohoto typu přenesla Poslanecká sněmovna část svých kompetencí na přípravu volby na tzv. volební výbor. Volební výbor je řádným orgánem. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli ctít jeho doporučení, a proto v této chvíli podávám návrh, aby se členové Rady České televize volili volbou tajnou.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Vidím. - Nehlásí se, chtěl říci asi totéž. Další přihlášku do rozpravy nemám, proto rozpravu končím.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedo, v rozpravě byl přednesen jeden návrh, a to návrh na volbu tajnou, a o tomto návrhu by se mělo hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme tedy nejdříve hlasovat. Všechny vás na žádost pana poslance Plevy odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu na to, aby tato volba proběhla tajně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby tato volba byla tajná, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 348. Přítomno bylo 183 poslanců, pro hlasovalo 97, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Prosím ještě několik sekund - proběhne kontrola hlasování. Ptám se, jestli někdo zpochybňuje toto hlasování. Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se velmi omlouvám. Mám na sjetině "ano", ale přiznám se, že jsem chtěla hlasovat "ne", mělo by tam být "ne". Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Budeme hlasovat o této námitce, kterou vznesla paní poslankyně Šojdrová.

Hlásí se pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, samozřejmě rozumím tomuto účelovému zpochybnění, protože poslanci vládní koalice zde někteří nebyli. Docházeli teprve až po hlasování. Upozorňuji, že v tomto případě byl rozdíl hlasů větší než jeden dva hlasy, kdy zpochybňujeme hlasování nebo přistupujeme k tomuto zpochybnění. Prosím, abychom se zachovali tak, aby to bylo vždycky tak spravedlivé, jako tomu bývalo i v minulosti. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla námitka, o které budeme hlasovat, námitka paní poslankyně Šojdrové.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 349. Z přítomných 188 poslanců pro hlasovalo 91, proti 47. Námitka nebyla přijata.

 

Počkám několik sekund, jestli někdo nezpochybní toto hlasování. Nikdo tedy nezpochybňuje toto hlasování o námitce, můžeme pravděpodobně pokračovat.

Hlásí se pan poslanec Mikuta.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, ale zjistil jsem, že při hlasování, o kterém teď byla i námitka, mám na sjetině "ano", ale hlasoval jsem "ne". Zpochybňuji tímto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je pravděpodobně jenom pro stenozáznam, jestli tomu dobře rozumím?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP