(17.00 hodin)
(pokračuje Výborný)

To určitě ne, to ani nepředpokládám. Avšak správně položená otázka poslance Opálky má podle mého mínění i svůj protipól: Prospěje České republice, či uškodí České republice, odmítne-li ratifikovat tuto smlouvu? Nevím, zda odmítnutí této ratifikace uškodí této republice. Myslím si, že ano, ale jsem si jist, že odmítnutí této ratifikaci určitě České republice neprospěje. A druhá otázka: Prospěje, či uškodí Svatému stolci, odmítne-li Česká republika ratifikovat tuto smlouvu? Moje přesvědčení je, že to Svatému stolci naprosto neuškodí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ani nevidím žádnou přihlášku z místa. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra zahraničních věcí, zda má zájem o závěrečné slovo. Ano, prosím. Pan místopředseda vlády Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, také se hlásím k tomu, že je dobré, abychom dokončili to, co bylo vyjednáno. Je to také výpověď o naší republice, jakým jsme seriózním partnerem při vyjednávání mezinárodních vztahů, protože tato smlouva byla dlouho a velmi pečlivě projednávána. Mohu říci, že na této smlouvě se podílely v zásadě všechny politické strany kromě KSČM, ale byly zde expertní skupiny, ve kterých byly zastoupeny všechny politické strany, které měly možnost vstupovat do debaty předtím, než se ukončil proces vyjednávání.

Jedna věc zde nebyla zmíněna. Buď řekneme, že tu smlouvu nechceme - a to se asi projeví v hlasování - ale nemá smysl jít cestou, že je třeba znovu smlouvu vyjednávat, protože se tváříme, jako by smlouva byla jednostranný právní úkon, jako by neměla druhého partnera. Nepochybně i druhý partner - to znamená Svatý stolec - musel jít na dohodu, která byla i pro něho přijatelná. Možná, kdyby se vyjednávalo znovu, otevřou se některé další otázky. To znamená, že řešení otevřít tuto debatu není řešením celého problému.

Za druhé znovu apeluji - nelze se spoléhat a neustále se ohánět nějakou budoucí právní úpravou. Nevíme, zda bude budoucí právní úprava, nevíme, kdy bude. Od roku 1990 se o to snažíme, ale tato smlouva nebrání v tom, co má i v úmyslu vláda, totiž vyřešit věci, které se týkají majetkové úpravy vztahu státu a církve, protože tato otázka řešena v této smlouvě není. Takže projevem velkorysosti vůči občanům, kterým na tom záleží, je pozitivní postoj. Velkorysost vůči církvím je říci ano této smlouvě. Jistá schopnost držet slovo podle dohodnutých smluv v rámci mezinárodních vztahů je také říci ano této smlouvě. Podle mne žádnému člověku, který není věřící, kterému církve a náboženství nic neříkají, v ničem nebrání, v ničem ho neomezuje, nic mu nepřikazuje, nic mu nevnucuje; je projevem toho, že si vážíme všech občanů České republiky, i těch, kteří jsou věřící. I občané, kteří mají jiné názory, jiné postoje, jiné zájmy, které my tu pečlivě chráníme, přijímáme zákony ve prospěch toho či onoho typu aktivity lidské činnosti - a v tomto případě je to velkorysý přístup k těm, pro které to hraje roli.

Znovu opakuji, že je to v zásadě postoj politický. Nesouhlasím s tím, co říkal kolega Fajmon, že bych bránil tomu, že se nemá věc diskutovat politicky. Pouze sděluji, že v této smlouvě nejsou právní problémy. Postoj k této smlouvě je postoj politický.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předkladateli panu ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já se naopak domnívám, že diskuse měla smysl, protože v případě, že tento návrh bude zamítnut, opakovaně zde zaznělo něco o několika ustanoveních tohoto návrhu, o kterých se zde vede spor, jejichž právní interpretace pro mnohé členy sněmovny, a jak již bylo řečeno, pro mnohé zástupce odborné právnické veřejnosti není jasná. Myslím si, že pro ty, kteří stojí o takovouto bilaterální smluvní úpravu, v případě, že tato smlouva bude zamítnuta, to může být určitým vodítkem, jak postupovat napříště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, chtěl bych požádat sněmovnu o klid, aby mohl zpravodaj přednést výsledky rozpravy. Děkuji sněmovně.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Zahradil: Poslední poznámka, kterou bych chtěl učinit, se týká skutečnosti, že to není záležitost jenom politického postoje, že to není záležitost jenom případných právních nedostatků této smlouvy, pokud tato smlouva bude zamítnuta. Musím konstatovat, že je to také mimo těchto dvou faktorů záležitost špatné taktiky a nediplomatického postupu, kterým byla tato smlouva této sněmovně předkládána. To také může sloužit jako poučení pro budoucnost, že speciálně v takto citlivých otázkách je třeba se sněmovnou a jejími výbory trochu jinak.

Tím jsem skončil, pane předsedající. Jenom konstatuji, že v rozpravě vystoupilo sedm poslanců - samozřejmě kromě zpravodaje a předkladatele. V těchto sedmi vystoupeních zazněl dvakrát návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Budeme postupovat podle § 108 odstavec 2, resp. § 90 odstavec 7. Věřím, že všichni jste přihlášeni, ale pro jistotu vás ještě odhlásím, ještě jednou zazvoním a přilákám ostatní, jestli se chtějí účastnit hlasování. Požádám vás o registraci.

  

O návrhu, který byl učiněn v obecné rozpravě, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 208, které jsem právě zahájil. Kdo je pro zamítnutí návrhu této smlouvy v prvním čtení? Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 177 poslanců pro 110, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme projednávání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, a také bod 67.

 

Budeme pokračovat. Ještě před zahájením dalšího bodu se hlásí předseda klubu ČSSD pan Petr Ibl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych požádat váženou sněmovnu o 15 minut na přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyhovím žádosti předsedy poslaneckého klubu ČSSD a vyhlásím přestávku do 17.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP