(14.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 195 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 195 skončilo. Přítomno bylo 161, pro se vyslovilo 120, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se tedy, kolegyně a kolegové, že můžeme pokračovat dnes odpoledne v programu pevně zařazených bodů, a těmito pevně zařazenými body jsou nejprve bod č. 82 a poté bod č. 67. Dále budeme pokračovat v projednávání bloku zpráv.

 

Nyní tedy zahajuji projednávání bodu číslo

 

82.
Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
/sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský - který, jak vidím, už své místo zaujal. Zároveň prosím zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Miroslava Beneše, aby také zasedl k tomuto stolku. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi v tisku 210/3.

Otevírám v tuto chvíli rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale registruji přihlášku místopředsedy vlády Pavla Rychetského a tomu nyní uděluji slovo. Prosím, pane ministře. Zároveň poprosím o klid v jednací síni. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, ve třetím čtení obvykle není třeba zvláštního slova navrhovatele, jen bych vám chtěl říci několik podle mého soudu významných sdělení.

V předloze zákona o soudnictví ve věcech mládeže byly v rámci druhého čtení uplatněny jednak pozměňovací návrhy dvou výborů, ústavně právního a petičního, a za vládu České republiky mohu sdělit, že s těmito pozměňovacími návrhy souhlasím. Kromě toho byly uplatněny pozměňovací návrhy pana poslance Antoláka a pana poslance Chytky. Chtěl bych říci jen několik slov k pozměňovacímu návrhu pana poslance Chytky.

Je to už podruhé, co při projednávání jiné verze zákona byl předložen návrh na snížení hranice trestní odpovědnosti v obecné části trestního zákona z 15 na 14 let. Chtěl bych říci, že diskusi o tom, kde má být hranice trestní odpovědnosti, zda u 15 let, nebo u 14, považuji za naprosto legitimní a myslím si, že ji bude muset Poslanecká sněmovna podstoupit, ale za podmínek, kdy bude mít možnost se tím zabývat i ve výborech, kdy bude mít možnost se tím zabývat v daleko větší šíři, než když je ve druhém čtení předložen návrh a ve třetím čtení se o něm má hlasovat.

Proč na to upozorňuji? Pan poslanec Chytka se tentokrát pokusil o komplexnější pojetí tohoto návrhu a myslím si, že je to velmi chvályhodné. Na druhé straně předkládá návrh na změnu obecné části trestního zákona, ale vůbec ho nepromítá do zvláštní části trestního zákona. Například kdyby byl přijat poslanecký návrh na to, aby se hranice trestní odpovědnosti u mladistvých snížila z 15 let věku na 14, došlo by k takové situaci, kdy není navržena změna § 242, což je trestný čin pohlavního zneužívání, že osoba 14letá by byla trestně odpovědná za pohlavní zneužívání osoby starší, než je ona sama. Totéž v oblasti trestných činů kuplířství, znásilnění osoby mladší 15 let, vraždy osoby mladší 15 let, zavlečení do ciziny osob mladších 15 let apod. To znamená - přijetí snížení hranice trestní odpovědnosti by se muselo promítnout nejméně do těchto trestných činů ve zvláštní části.

Další problém je, že pomíjí dopad této hranice odpovědnosti do řady dalších zákonů, mimochodem občanský zákoník, který možnost pořídit závěť váže na dosažení 15 let věku. Školské zákony, které, jak známo, zavádějí už od Marie Terezie povinnou školní docházku, a u nás je povinná školní docházka devítiletá, začíná v roce, ve kterém dovršil příslušný jedinec šest let věku, a já bych musel, kdyby tento návrh byl přijat, zavádět školní docházku v místech, kde se vykonává vazba nebo výkon trestu - povinnou školní docházku. To se přitom nepromítlo do těchto zákonů.

Myslím si tedy, že by bylo na místě, abychom tento návrh neopomíjeli v dalších diskusích, a protože vím a mohu vás ubezpečit, že ještě letos bude předložen celý nový trestní kodex, tak si myslím, že bude skutečně zásadní příležitost k zásadní diskusi o tom, kam máme tuto hranici posunout, a učiníme-li tak, promítnout to i do všech ostatních právních předpisů.

Jinak vám děkuji jak za průběh projednávání této zásadní normy, tak za všechny pozměňovací návrhy, které byly uplatněny ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Zeptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy, kterou jsem otevřela. Pan zpravodaj Miroslav Beneš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, pan místopředseda vlády vás seznámil i se svými stanovisky. Já, jestli dovolíte, jako zpravodaj bych chtěl upozornit, že z pozměňovacích návrhů, tak jak zazněly ve druhém čtení, návrh předložený panem poslancem Antolákem je nehlasovatelný, neboť je v konfliktu s usnesením ústavně právního výboru v bodu A6.

Já jsem se samozřejmě s panem poslancem domlouval a upozorňoval jsem ho na to a je nezbytně nutné, trvá-li na svém pozměňovacím návrhu, tak aby učinil legislativně technickou úpravu, kterou udělal dohromady s ústavně právním odborem Poslanecké sněmovny. Jen na toto chci upozornit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám pane zpravodaji. Pan poslanec Antolák se přihlásil do rozpravy s tím, že pravděpodobně chce tuto legislativní úpravu navrhnout Poslanecké sněmovně. Já vám nyní, pane poslanče, uděluji slovo. Prosím.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při projednávání vládního návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsem minulý týden navrhl, aby v § 11 odst. 2 byla vypuštěna ta část ustanovení, která umožňuje soudu v případě upuštění od uložení trestního opatření přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení. Obdobné oprávnění soudu přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení je upraveno i v § 24 odst. 2 a 3. Domnívám se, že by bylo nelogické, aby Poslanecká sněmovna ve dvou identických případech rozhodla rozdílně, a proto navrhuji v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu legislativně technickou úpravu, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP