(16.20 hodin)

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl tuto novelizaci zákona o státní statistické službě.

Zákon číslo 89/1995 Sb., o státní statistické službě byl novelizován v roce 2000 zákonem číslo 411/2000. Současný předkládaný návrh novelizace zákona o státní statistické službě obsahuje návrhy dílčích změn spíše technické a formální povahy.

Mezi hlavní důvody navržené novelizace patří především potřeba doplnit obsah informací vedených v registru ekonomických subjektů o dvě položky nezbytné k zavedení zcela nové statistiky sledování pohybu zboží mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, tzv. intrastat, zdokonalení ochrany důvěrnosti statistických dat a provedení dílčích úprav, které jednak zpřesňují znění některých ustanovení zákona a jednak odrážejí vliv změn v prostředí i uvnitř státní statistické služby České republiky.

Děkuji a dovoluji si požádat o to, aby návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení - pan poslanec Jan Mládek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dovolte, abych stručně okomentoval vystoupení pana ministra.

Návrh zákona je skutečně technickou novelou, která má vyřešit tři základní problémy, a to lepší evidenci pohybu zboží v rámci vstupu do Evropské unie, lepší evidenci pohybu osob v rámci vstupu do Evropské unie a posléze do tzv. schengenské smlouvy a lepší vyřešení otázky utajení statistických dat, resp. přístupu k těm datům, která utajena nejsou.

Navrhuji propustit celou tuto novelu do druhého čtení a přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. - Ano. Vidím pana poslance Patočku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, asi vás překvapím, ale považuji tuto předlohu za skutečně technickou, upřesňující, harmonizační. Myslím si, že byla vysvětlena dobře. Domnívám se, že je přínosem rozšíření registru respondentů tohoto statistického systému v souvislosti s intrastatem. Zřejmě to může mít souvislost s nedávnými nedostatky, které se zjistily ve vykazování statistiky a odvolání vedoucí statistického úřadu.

Považuji tuto normu za dostatečnou a doporučuji ji k propuštění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Patočkovi a táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda pan navrhovatel - pan ministr - či pan zpravodaj chtějí využít svého práva závěrečného slova. Nechtějí.

Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho jiného nevidím.

Vidím žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pro ty, kteří přicházejí, sděluji, že budeme hlasovat o přikázání k projednání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru.

 

Kdo souhlasíte s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 150 poslanců 146 hlasovalo pro návrh, proti žádný poslanec. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat podle našeho schváleného pořadu, je bod 45 a je jím vládní návrh zákona...

Já dočtu název bodu a pak dám slovo panu poslanci Milanu Ekertovi.

 

45.
Vládní návrh zákona o spotřebních daních
/sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

 

Protože se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Milan Ekert, dávám mu teď slovo.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout procedurální návrh - aby byla sloučena rozprava u tohoto bodu a následujícího bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já o tomto návrhu nechám hlasovat, a to bez rozpravy. Pan poslanec Milan Ekert navrhuje, aby byla sloučena obecná rozprava k bodům 45 a 46.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasíte, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 156 poslanců 139 hlasovalo pro návrh, proti nehlasoval žádný poslanec. Tento návrh byl přijat. Bude tedy sloučená rozprava u obou tisků.

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o spotřebních daních.

Navržený zákon o spotřebních daních, který je předmětem tisku 317, je posledním krokem pro sjednocení legislativy týkající se spotřebních daní s právem Evropské unie.

Zavádí se systém podmíněného osvobození od daně, kdy výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, budou zdaněny až dnem, kdy budou dodány pro konečnou spotřebu. Do okamžiku zdanění se budou tyto výrobky nacházet v daňových skladech pod kontrolou správce daně, nebo budou pod touto kontrolou dopravovány. Kromě zavedení režimu podmíněného osvobození od daně se navrhuje úprava sazeb spotřebních daní u těch výrobků, kde stávající sazby platné v České republice nedosahují úrovně minimálních sazeb platných v Evropské unii, ať už v jejich výši, nebo struktuře. Tím dojde k úplnému vyrovnání daně kromě cigaret, pro něž bylo vyjednáno přechodné období.

Při zachování struktury spotřeby roku 2001 by celkový roční přínos úprav sazeb spotřebních daní pro státní rozpočet měl činit 3,5 miliardy korun.

Dosavadní zákon o spotřebních daních bude zrušen, včetně všech jeho novel.

V souvislosti s přijetím nového zákona o spotřebních daních bude rovněž třeba novelizovat některé další zákony, jako jsou například zákon o lihu, zákon o cenách, celní zákon a podobně. Pro přehlednost jsou změny těchto právních předpisů vyvolané novým zákonem o spotřebních daních uvedeny ve zvláštním zákonu, jenž je předmětem tisku číslo 318, který je nyní projednáván současně s tímto novým zákonem o spotřebních daních.

S výjimkou sazeb spotřebních daní z cigaret, kde bylo České republice poskytnuto přechodné období do roku 2006, resp. pro pevnou část sazby do roku 2007, je návrh zákona o spotřebních daních plně slučitelný s právem Evropských společenství.

Závěrem si dovoluji zdůraznit nezbytnost a urgentnost přijetí této právní normy, neboť bez již fungujícího systému podmíněného osvobození od daně Česká republika nebude připravena pro vstup do Evropské unie a způsobí subjektům velké potíže při zapojování do jednotného vnitřního trhu Evropských společenství. Proto je tento návrh zákona předkládán do Poslanecké sněmovny s dostatečným předstihem, tak aby při rozdělené účinnosti jednotlivých ustanovení tohoto návrhu zákona měly všechny zainteresované subjekty dostatečný časový prostor pro to, aby se připravily na fungování v rámci nového systému po vstupu do Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi, panu Bohuslavu Sobotkovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, je nesmírně obtížné po tak vyčerpávající a kvalifikované zprávě ministra financí, kterou jste s takovou pozorností vyslechli, poskytnout vám ještě nějakou další informaci, která by vás vedla k tomu jedinému možnému závěru - propustit tento zákon do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP