(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Stejně významné je pro poškozené i zvýšení limitu pojistného plnění a zavedení povinnosti České kanceláře pojistitelů poskytovat tzv. náhrady plnění v případě, kdy pojistitel neplní své povinnosti. Pro poškozeného je často problémem zjistit příslušného pojistitele nebo získat v přiměřené době náhradu škod, zejména jde-li o škody způsobené provozem cizozemského vozidla. Z tohoto důvodu jsou významnými změnami zavedení povinnosti pojistitelů zřídit ve všech státech společenství své škodní zástupce a povinnosti České kanceláře pojistitelů zřídit informační středisko. Jeho prostřednictvím pak shromažďovat a poskytovat údaje související s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu vozidla.

Navrhovaná novela obsahuje i další změny, které jsou nezbytné ještě pro splnění podmínek ke vstupu do EU a s tím souvisejícími podmínkami provozu vozidel v rámci společenství.

Dovoluji si rovněž požádat o podporu pro přijetí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřil ke sněmovnímu tisku č. 305.

Cílem návrhu je přizpůsobit pojištění odpovědnosti právním předpisům EU a zajištění včasných nároků oprávněných osob. Nově se ustavují škodní zástupci a informační středisko kanceláře, jak se zde již zmínil pan ministr.

Jde opět o složitou novelu zákona. I když je důvodová zpráva opatřena srovnávací tabulkou s normami EU, neobsahuje rešerši konkrétního legislativního vyjádření těchto směrnic v zákonech členských států.

Jinak novela předpokládá přijetí zákona o pojistné smlouvě, tisk č. 303, takže by měl tento návrh sledovat osud tohoto tisku a v případě jeho nepřijetí či zásadních změn musí být novela podstatně přepracována.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji a přerušuji projednávání bodu č. 42.

 

Přejdeme k bodu č. 43, to je

 

43.
Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona
(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
/sněmovní tisk 306/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra financí Bohuslava Sobotku, aby se i v tomto případě ujal úvodního slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl poslední z bloku tzv. pojišťovacích novel, které vláda předkládá Poslanecké sněmovně.

V návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí jsou odraženy základní předpoklady provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, tak jak jsou v současnosti nastaveny zcela novou směrnicí Evropských společenství přijatou 30. září loňského roku. Současně jsou upraveny i základní podmínky provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. Ministerstvo financí upravuje tyto činnosti s cílem vyšší ochrany spotřebitele tak, aby byly provozovány na odpovídající odborné úrovni s nezbytnými zárukami směřujícími k ochraně a lepšímu postavení spotřebitele pojišťovacích služeb.

Základní podmínkou pro zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora těchto činností je registrace osoby, která hodlá tyto činnosti provozovat. Registr by měl být veden Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví. Odhadem se jedná o registraci cca 30 až 35 tisíc osob. I to je důvodem, proč tato úprava je předkládána formou samostatného zákona namísto zjednodušené úpravy, která je obsahem stávajícího zákona o pojišťovnictví.

V případě pojišťovacích zprostředkovatelů se navíc zavádí i princip jednotného evropského pasu. Pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři by měli podle navrhovaného zákona splňovat zpřísněné kvalifikační požadavky. Požadavky na zajištění náhrady škody v případě jejich profesního selhání, a budou-li nakládat finančními prostředky pojistníků, budou muset splňovat i další záruky směřující k ochraně spotřebitele. Významným zpřísněním provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů je i zavedení informačních povinností a povinných záznamů požadavků spotřebitele pojišťovacích služeb, které by měly chránit spotřebitele proti neoprávněným slibům a zkreslování skutečného rozsahu pojistné ochrany.

Dovoluji si rovněž požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení tohoto návrhu byl určen pan poslanec Miroslav Svoboda. Požádal bych ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem poslouchal pana ministra, opakoval bych jen jeho slova. V tuto chvíli nemám, co bych k tomu řekl, takže předávám slovo. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji zpravodaji. Tím jsme vlastně skončili uvedení všech návrhů zákonů, u kterých jsme odhlasovali, že o nich povedeme sloučenou obecnou rozpravu.

Otevírám v této chvíli rozpravu ke všem návrhům předložených zákonů. Jako první se mi přihlásil pan poslanec Karel Černý, pak druhým přihlášeným je pan poslanec Vladimír Doležal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v loňském roce, ještě v minulém volebním období, předložila skupina poslanců novelu zákona o pojišťovnictví se záměrem zavést příspěvek na zábranu škod. Tento příspěvek byl navržen jako povinnost pojišťovny, která provozuje neživotní pojištění, odvádět 3 % z předepsaného pojistného pro Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Ve vybavení Hasičského záchranného sboru a jednotek dobrovolných hasičů je dlouhodobý deficit, který rok od roku narůstá. Povodně z loňského srpna prokázaly, jak důležitá je funkčnost všech složek integrovaného záchranného systému, jehož technika nutně potřebuje obměnu a modernizaci. Vedle speciálních přístrojů na měření nebezpečných látek, zařízení pro vyhledávání osob ve zřícených budovách, vyprošťovacích a jiných speciálních automobilů je třeba zajistit čerpadla pro velké objemy vody a v neposlední řadě je nutná i obměna dosluhujícího vozového parku jednotek dobrovolných hasičů. Věřím, že když může příspěvek na zábranu škod úspěšně fungovat v takových zemích, jako jsou Spolková republika Německo, Rakousko, Švýcarsko nebo skandinávské země, může tomu tak být i u nás v České republice.

Dámy a pánové, protože v předložené novele postrádám ustanovení věnované příspěvkům na zábranu škod, hodlám ve druhém čtení společně s dalšími kolegy předložit pozměňovací návrh k tomuto problému. Současně žádám, aby byl tisk 306 přikázán k projednání také výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vladimír Doležal, pak se hlásí pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych i já vystoupil v obecné rozpravě a na základě toho, co zde zaznělo, zkusil podat jeden návrh. Domnívám se, že tato baterie šesti zákonů je poměrně složitá a komplikovaná, nota bene provázanost je veliká. Já se tady nebudu pouštět do dalekosáhlé kritiky Úřadu pro dohled nad pojišťovnami a penzijním připojištěním, protože se domnívám, že odpovědnost by měla zůstat na Ministerstvu financí, neboť úřadů na dohled jsme si zřídili mnoho a stejně to pak platíme ze státního rozpočtu, takže se domnívám, že tato myšlenka je špatná, ale zase to není důvod k tomu, rušit tyto novely.

Proto si dovoluji navrhnout prodloužení lhůty k projednání těchto zákonů o 20 dnů a tento návrh dávám jako podmíněný. Pokud nebude přijat, navrhuji vrácení k dopracování. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prodloužení lhůty všech těchto návrhů zákonů? Děkuji.

Další se přihlásil o slovo pan poslanec Jaroslav Gongol a připraví se pan poslanec Miroslav Opálka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP