(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr Sobotka velmi přesně zdůvodnil smysl tohoto zákona. Navrhovaná právní úprava je nezbytná vzhledem k připravovanému vstupu České republiky do Evropské unie. Jejím základním cílem je přizpůsobení oblasti veřejnoprávní úpravy soukromého pojišťovnictví, obsažené v tomto zákoně, zejména třetí generaci směrnic Evropského společenství týkajících se životního a neživotního pojištění. Návrh přináší potřebné změny například ve výkonu státního dozoru, podmínek podnikání v pojišťovnictví a pravidel hospodaření pojišťoven. Aplikace principu svobody zakládání poboček a svobody poskytovat služby umožní, aby české pojišťovny působily rovnoprávně v rámci jednotného pojistného trhu v zemích Evropské unie.

Navrhovaná novela je slučitelná s právními akty Evropského společenství.

Z těchto důvodů musím jednoznačně doporučit propuštění návrhu zákona do druhého čtení.

V předloženém znění spatřuji otázky, které bych ještě doporučil diskutovat v rámci druhého čtení. Za zamyšlení stojí zejména otázka rozdělení univerzálních pojišťoven na ty, které budou moci provozovat pojišťování životní, a ty, které budou moci provozovat pouze pojišťování neživotní. Na jedné straně chápu důvody pro toto oddělení, na druhé straně ovšem v souladu s evropskými direktivami budou zahraniční, například rakouské pojišťovny moci podnikat na našem území dále jako univerzální. Obávám se, že taková skutečnost by mohla zbytečně oslabovat konkurenceschopnost českých pojišťoven. Rozdělení na pojišťovnu provozující životní a na pojišťovnu provozující neživotní pojištění je spojeno s vysokými náklady těchto pojišťoven, které se mohou promítnout i do finanční stability menších pojišťoven, přičemž následky takové nestability ponese vždy klient. Evropské směrnice umožňují obě řešení. Proto bych tuto otázku ještě doporučoval prodiskutovat ve druhém čtení.

Přes tento a další drobné otazníky opakuji - návrh zákona je kvalitní a potřebný a doporučuji ho propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane poslanče.

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede opět ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, moje úvodní vystoupení k této novele zákona bude stručné. Jedná se o novelu, která nepřináší zásadní změny ve stávajícím produktu penzijního připojištění ani nezasahuje do způsobu hospodaření stávajících penzijních fondů. Jde pouze o harmonizačně technickou novelu, která obsahuje nezbytně nutnou úpravu související s povinností harmonizovat platný zákon s právem Evropských společenství do konce letošního roku, úpravy související se změnou v orgánu dozoru v penzijním připojištění a dále úpravy související s novou koncepcí správního trestání a změnami obchodního zákoníku, které je nutné provést při jakékoliv změně stávajícího zákona o penzijním připojištění.

Schválení tohoto návrhu zákona v žádném případě neznamená ústup od ambice na zásadnější změny v této oblasti v budoucnu, o čemž svědčí i skutečnost, že usnesení vlády, které schválilo tento návrh zákona, současně uložilo vypracovat ministru financí v součinnosti s ministrem práce a sociálních věcí do konce roku další návrh novely, obsahující systémové změny v oblasti penzijního připojištění, např. změny v oblasti oddělení majetku a v oblasti dávkově posilující dlouhodobost tohoto systému penzijního připojištění. Penzijní připojištění se státním příspěvkem jako doplňkový důchodový systém sehraje zcela jistě velmi důležitou roli v reformě systému důchodového zabezpečení jako celku, a proto musí být upravováno v návaznosti na schválenou koncepci této reformy.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení této harmonizačně technické novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Václavka, který je zpravodajem určeným pro první čtení, aby se nyní ujal slova.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládaná novela zákona o penzijním připojištění, tisk 304, je především dalším krokem k postupné harmonizaci s právem Evropského společenství.

(Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní.) Promiňte, tady už opravdu není slyšet. Prosím vás, pokud chcete hovořit, neprodlévejte ve sněmovně. Poslouchejte pana poslance.

Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Hlavním cílem předkládané novely je zajistit slučitelnost zákona o penzijním připojištění s právem Evropského společenství, a to do konce roku 2003. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, tak jak vznikl v roce 1994, není zařaditelný do druhého ani třetího pilíře důchodového zabezpečení. Toto zařazení je otázkou dalšího vývoje, neboť jako doplňkový důchodový prvek souvisí s reformou důchodového systému jako celku. V této fázi lze penzijní připojištění plně sladit pouze se základními zásadami, resp. s jednotlivými články smlouvy o založení Evropského společenství.

Navrhované změny lze rozdělit do několika okruhů úprav. Za prvé, změny související s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie, týkající se mimo jiné nově definovaných podmínek, jednak kam mohou být peněžní prostředky penzijních fondů ukládány, jednak v jakých procentních relacích mohou být ukládány, a dále o způsobu informování účastníků penzijního připojištění, o prostředcích fondů a o nároku účastníka. Navrhovanými změnami jsou do zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem promítnuty základní zásady týkající se volného pohybu služeb a kapitálu, rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání a povolání a zákazu diskriminace. Jedním z dalších prvků je nově zřízený Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Změny navazují na platnou legislativu a platný systém pokut za přestupky a jiné správní delikty v České republice.

Předložený návrh zákona je slučitelný s mezinárodním právem, mezinárodními smlouvami, legislativou Evropské unie i s ústavním pořádkem České republiky.

Navrhovaná úprava zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebude mít dopad na státní rozpočet.

Doporučuji jeho propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodajovi.

Přerušuji projednávání bodu 41.

 

Přistoupíme k bodu

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

 

Opět prosím pana ministra financí Bohuslava Sobotku, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, tato novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je reakcí na přijetí tzv. čtvrté motorové směrnice ze 16. května 2000. Přijetím této novely se Česká republika plně přizpůsobuje všem v současné době platným motorovým směrnicím Evropských společenství. Současně s tím byla zhodnocena dosavadní praxe s aplikací zákona a bylo přihlédnuto i ke změnám našeho právního řádu v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Výrazné změny přináší novela zejména v ochraně spotřebitele, a to stanovení povinnosti pojistitele do tří měsíců od nahlášení vzniku škody plnit nebo sdělit poškozenému důvody, pro které plnit odmítá nebo z jakých důvodů své plnění snižuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP