(14.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Nezbytnou podmínkou pro bezproblémové plnění úkolů v důchodovém pojištění bude i schopnost komunikovat se zahraničními nositeli pojištění.

Základním technickým předpokladem každé zásadní důchodové reformy je dokončení digitalizace evidenčních záznamů České správy sociálního pojištění v letech 2003 až 2005. Za přispění předloženého návrhu zákona by do roku 2006 došlo k vytvoření elektronické databáze pojištěnců, založení reálných osobních záznamů pojištěnců a k pravidelnému informování pojištěnců o jejich nárocích.

Dovoluji si proto vyjádřit přesvědčení, že tento návrh vlády Poslanecká sněmovna podpoří, a doufám, že jej propustí do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vám podal informaci o obsahu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Celkem se jedná o pět zákonů.

Hlavním cílem předloženého návrhu je vytvořit právní předpoklady pro zásadní změnu způsobu získávání informací k provádění důchodového a nemocenského pojištění, a to tak, aby nový stav odpovídal požadavkům, které budou kladeny na systém sociálního pojištění v rámci Evropské unie.

Současný stav, který trvá už 50 let, neumožňuje průběžné sledování dob pojištění, vyměřovacích základů a dalších údajů potřebných pro provádění nejen důchodového, ale v podmínkách koordinace systémů sociálního zabezpečení v případě našeho vstupu do Evropské unie i nemocenského pojištění. Uvedené údaje jsou dosud vedeny zaměstnavateli a orgánům sociálního pojištění jsou předávány zpravidla až po ukončení výdělečné činnosti, a to výhradně papírovou formou na předepsaných tiskopisech. Systém získávání údajů je nepružný a technicky zastaralý.

Navrhovaná úprava je jedním z rozhodujících kroků přechodu k průběžnému sledování všech údajů potřebných nejen pro provádění důchodového pojištění, ale i k vytvoření údajové základny evidence účasti na pojištění všech osob.

Zavedení tzv. virtuálních individuálních kont pojištěnců bude sloužit k provádění nemocenského a důchodového pojištění, ke sledování plateb pojistného a popř. ke komunikaci s ostatními nositeli pojištění v rámci Evropské unie. Po úpravách tak bude možno velmi pružně reagovat na požadavky občanů o sdělení aktuálních informací o stavu jejich pojišťovacího konta či o jejich současných i budoucích důchodových nárocích.

K tomu je nezbytné vytvořit odpovídající právní základ umožňující realizaci zmíněných záměrů tak, aby se mohlo přikročit ke změně způsobu získávání potřebných informací již počínaje rokem 2004. Potřebné změny právní úpravy jsou obsaženy zejména v článku I v bodech 2, 21, 24 až 31 a v čl. II předkládaného návrhu zákona.

V návrhu jsou obsaženy i další úpravy, které s tímto hlavním cílem předloženého návrhu zákona přímo nesouvisejí, ale mají podstatný význam pro provádění sociálního pojištění. Proto vláda tohoto návrhu zákona využívá také k legislativně technickému zpřesnění či odstranění výkladových nejasností současné právní úpravy. Z těch zásadních jde především o problematiku pojištění cizích státních příslušníků vykonávajících pracovní činnost na území ČR v souladu s uzavřenými mezistátními smlouvami v oblasti sociálního pojištění. Tito dosud nejsou účastni nemocenského pojištění, a tudíž nejsou ani plátci pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Navrhovanou úpravou se přizpůsobují podmínky účasti na nemocenském pojištění podmínkám platným ve státech EU a v dalších státech, viz např. čl. I bod 14, 17, 22, 42, a analogicky zákon č. 54/1956 Sb., bod 3, zákon č. 589/1992 Sb., bod 3, 4, 14, a zákon č. 155/1995 Sb., bod 3.

V souladu s vývojem a s podporou moderních forem bezdokladové a vzdálené komunikace - elektronického přenosu dat - i v oblasti sociálního pojištění se považuje za nezbytné rozšířit možnosti či podání a jiné úkony i v elektronické formě. K tomu směřuje bod 53 čl. I předloženého návrhu.

Konečně v souvislosti s realizací mezinárodních smluv v oblasti sociální politiky, jimiž je Česká republika vázána, je navrhováno upravit problematiku uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění tak, že se uznávají i tiskopisy vydané druhou smluvní stranou, a to pro snazší uplatnění nároku oprávněných osob, viz čl. I bod 39.

Navrhované změny zákonné úpravy jsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s principy příslušných nařízení Rady v oblasti sociálního zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie. Předložený návrh zákona není v rozporu ani s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není rovněž v rozporu s Evropskou dohodou o přidružení České republiky k Evropské unii, ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. Naopak, tyto dokumenty vyvolávají samy potřebu této nové legislativní úpravy.

Novelizace, jak je předložena, zabezpečuje každoroční odsouhlasení potřebných informací pro důchodové pojištění ze strany zaměstnance, zaměstnavatele a České správy sociálního zabezpečení. Evidence se zpřehlední a zpřísní, ale vyvolá rovněž zvýšenou náročnost a zvýšený objem administrativních prací.

Myslím, že je na místě upozornit, že vznik tzv. osobních důchodových účtů vytvoří i předpoklad pro přechod z dávkově definovaného důchodového systému na systém příspěvkově definovaný.

Na základě uvedených skutečností doporučuji Poslanecké sněmovně propustit návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám také, pane poslanče, a prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. (Poslanci upozorňují na hlásící se poslankyni Páralovou.) - Omlouvám se, přehlédl jsem přihlášku paní poslankyně Aleny Páralové. Prosím, máte slovo, paní poslankyně, a ještě jednou se vám omlouvám.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážený pane předsedo.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme návrh zákona, jímž se zasahuje do procesních vztahů sociálního zabezpečení, zejména v oblasti nemocenského a sociálního pojištění. Lze jistě souhlasit se základním záměrem, kterým je dosažení vyšší efektivity při prokazování pojištěných dob a výše vyměřovacích základů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP