(16.07 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Na žádost poslaneckého klubu ČSSD prodlužuji přestávku o 10 minut.

 

(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, příjemné odpoledne. Dostal jsem informaci, že přestávka na poradu klubu ČSSD skončila, budeme pokračovat.

 

Podle schváleného pořadu schůze a podle pevného zařazení bodů se budeme zabývat bodem č. 12, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

 

Ještě než zahájím vlastní projednávání, chtěl bych vám oznámit, že pan dr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, požádal písemně pana předsedu Poslanecké sněmovny o možnost účastnit se projednávání právě tohoto bodu, a to podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 349/99 Sb., o veřejném ochránci práv, a požádal o slovo při projednávání tohoto zákona ve druhém čtení. Proto bych vás chtěl nyní požádat, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami, protože jsem vás odhlásil, a rozhodneme v hlasování, které za chviličku zahájím, o účasti veřejného ochránce práv a o jeho vystoupení na dnešním plénu po zprávě místopředsedy vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse a zpravodaje.

Věřím, že všichni ti, kteří se chtěli účastnit hlasování, jsou tady.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66, ve kterém se ptám, kdo je pro účast veřejného ochránce práv na tomto zasedání a pro jeho vystoupení. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 132 pro 122, proti nikdo.

 

Vítám v Poslanecké sněmovně dr. Otakara Motejla, veřejného ochránce práv, a žádám, aby se u nás usadil.

Nyní žádám, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane veřejný ochránce práv, dámy a pánové, budu poměrně stručný, protože tento vládní návrh zákona jsem poměrně podrobně uváděl v rámci prvého čtení, a pro připomenutí bych řekl pouze několik záležitostí.

Tento návrh zákona souvisí se zákonem, který jsme již ve druhém čtení projednali, to je zákon o dočasné ochraně cizinců. Zmíněný návrh, ten, který v tuto chvíli projednáváme, zruší všechna ustanovení ve stávajícím zákoně o pobytu cizinců na území České republiky týkající se dočasné ochrany, a to právě z toho důvodu, že by tato ustanovení v našem právním řádu měla být nahrazena zmíněným návrhem zákona, který již druhým čtením prošel a byl postoupen dál. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vás nyní chvilku přeruším.

Žádám všechny kolegy v sále, aby se zklidnili, a pokud potřebují něco projednat, aby to projednali v předsálí, aby na projednávání této důležité normy, která se dotýká občanských práv a svobod, byl klid. Pan kolega Nečas, Kocourek i další. Děkuji.

Pane místopředsedo, prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já vám děkuji za vytvoření přijatelné atmosféry v jednacím sále.

Dále tento návrh zákona v sobě má zapracované i další úpravy. Jedná se o úpravy, které souvisejí se vstupem ČR do Evropské unie a kterými se snažíme náš právní řád i v této oblasti přizpůsobit platné evropské legislativě, příp. zvyklostem.

Návrh zákona byl zpracován mj. i na základě doporučení, která vyplynula ze závěrů zprávy vízového modulu, tak jak byl realizován v rámci projektu Phare Horizontal. Je to tedy návrh, který se snaží zapracovat předpisy EU a předpisy, které vytvářejí podmínky pro fungování Schengenu, resp. aplikace Schengenských dohod. České republice bylo zejména doporučeno, aby nahradila stávající výjezdní vízum a vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, neboť právě tyto dva uvedené druhy víz nelze podřadit pod žádný ze schengenských druhů víz, takže předmětná úprava v tomto směru vytváří podmínky pro aplikaci standardních schengenských institutů a postupů. Ze stejného důvodu bylo nezbytné řešit i pobyty cizinců spadajících do působnosti Ministerstva zahraničních věcí. Vedle uvedeného bylo dále aplikováno v rámci našeho právního řádu tímto návrhem doporučení zpřesnit v souladu se schengenskými předpisy podmínky prodlužování platnosti krátkodobých víz a také důvody výjimečného udělování víz na hraničních přechodech.

Další významnou změnu představuje návrh úpravy režimu přechodných pobytů cizinců na území České republiky. Dosavadní režim takových pobytů na základě dlouhodobých víz bude změněn tak, že cizinec bude moci na české dlouhodobé vízum na území pobývat pouze po dobu nejvýše jednoho roku, delší pobyty cizinců se budou řešit formou povolení dlouhodobého pobytu. Žádost o udělení dlouhodobého pobytu bude moci cizinec podat na území ČR před skončením platnosti víza. Stávající pobyty cizinců za účelem strpění pobytu na území nebudou řešeny jako samostatný institut, ale jako pobyty cizinců na vízum k pobytu na 90 dnů a jako přechodné dlouhodobé pobyty cizinců se specifickým účelem pobytu, kterým bude strpění pobytu na území.

Návrh počítá i se změnami některých jiných oblastí. Například návrh legislativně ošetřuje postup policie v případech, kdy cizinci, který v tranzitním prostoru mezinárodního letiště podal žádost o udělení azylu, nebyl azyl udělen a v příslušném rozhodnutí byla správním orgánem vyslovena překážka vycestování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP