(15.40 hodin)
(pokračuje Třešňák)

Měli bychom si uvědomit, že komora nemá žádné páky na to, aby pod samopalem dovedla své členy na valnou hromadu. Takže má pravdu kolega Vymětal, že když se pár lidí dohodne, že to budou blokovat, tak i léta by nebyli usnášeníschopní.

Třetí je, že přechodná ustanovení - nahradit bod 3 novým textem ve znění: Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb. nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zanikají k datu přistoupení České republiky k Evropské unii, nejpozději však uplynutím 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Krill. Posledním přihlášeným písemně bude potom pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji. Měl bych jeden pozměňovací návrh v podstatě technického charakteru, a to v příloze 1 bodě 3.1 se slovo "dokončeno" nahrazuje slovem "zahájeno".

Zdůvodnění. Při překladu směrnice č. 85/384 bylo z anglického originálu nesprávně přeloženo slovo "commence" jako "dokončeno". Ve všech dostupných slovnících je překládáno jako zahájit, začít, otevřít. Citovaná směrnice stanoví, aby právo uznání kvalifikace pro výkon profese v oboru architektury bylo přiznáno i těm osobám, které zahájí studium na uznané škole nejpozději do tří let ode dne, kdy směrnice nabude účinnosti na území konkrétního státu Evropské unie. Slovo "dokončeno" v uvedeném ustanovení by v praxi znamenalo, že žadatelům o výkon profese architekta v České republice by se uznávalo vzdělání na uznané škole dokončené ve třetím akademickém roce po vstupu do EU. To znamená, že na rozdíl od ostatních členských států Evropské unie, kde se uznává vzdělání zahájené na uznané škole ve třetím akademickém roce po vstupu do unie, by v České republice docházelo ke krácení doby, kdy lze uznat žadatelovo vzdělání, a to cca o pět let, podle toho, o jakou školu jde.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Pavla Hrnčíře.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, v návaznosti na obecnou rozpravu u této novely zákona je zcela určitě ode mě očekáváno, že předložím pozměňovací návrh týkající se zvláštní způsobilosti, ale protože jej už předložil pan poslanec Tomíček, připojuji se k tomuto pozměňovacímu návrhu na vypuštění odst. 3 v přechodných ustanoveních. Ale protože se může stát, že tento pozměňovací návrh nemusí být přijat, dovolím si předložit kompromisní návrh, to znamená podmíněný návrh.

V případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Tomíčka předkládám pozměňovací návrh k článku II Přechodná ustanovení, a to v bodě 3 číslovku "6" nahradit číslovkou "24", což je jakýsi kompromis mezi návrhem pana poslance Třešňáka nebo Vymětala a návrhem pana poslance Tomíčka.

Považuji vládou navrženou lhůtu šesti měsíců jakéhosi přechodného období pro ty zvláštní způsobilosti za velmi krátkou. Pokud by se sněmovna rozhodla zvláštní způsobilosti zrušit, tak alespoň poskytnout lhůtu dvou let na to, aby tito projektanti nebo osoby způsobilé k projektování a činnosti ve výstavbě mohli zareagovat a buďto si tuto autorizaci podle novely udělat, anebo eventuálně se svým podnikáním v tomto oboru skončit.

Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za vaše přednesení těchto návrhů. Poslední přihlášku jsem nyní dostala od pana poslance Ivo Vykydala.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navrhuji pozměňovací návrh k již diskutovanému § 25, který se týká usnášeníschopnosti valné hromady. Takže v § 25 odst. 2 bude znít: Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů; není-li nadpoloviční většina řádných členů přítomna, může se valná hromada platně usnášet, pokud byli všichni řádní členové písemně průkazně obesláni, a to nejméně 21 dnů před termínem konání valné hromady.

Myslím si, že navržený text je pouze zpřesňující a není v rozporu s tím, co předkládalo ministerstvo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným, tentokrát z místa, je pan poslanec Karel Vymětal. Ještě jednou se ujímá slova v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Omlouvám se za svoji nedokonalost, protože ve svém posledním pozměňovacím návrhu, na upozornění legislativy, jsem neřekl jedno slůvko, které je důležité. Poprosil bych, abych to nemusel ve třetím čtení doplňovat. V mém posledním pozměňovacím návrhu konec textu odst. 3 zní: Zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zapomněl jsem říci slovíčko nabytí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme vám za toto upřesnění. Hlásí se ještě někdo v tuto chvíli do podrobné rozpravy? Neregistruji takovou přihlášku, a proto podrobnou rozpravu končím.

Protože zde nezazněly žádné návrhy ani na vrácení k novému projednání, ani k zamítnutí návrhu zákona, končím zároveň druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

Budeme se zabývat dalším bodem schváleného pořadu schůze, ale ještě předtím, než tento bod ohlásím, má slovo předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Ibl. Prosím.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, požádal bych sněmovnu o 15 minut na jednání poslaneckého klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vyhlašuji tedy přestávku na jednání vašeho klubu do 16.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP