(15.20 hodin)
(pokračuje Votava)

Zdůvodnění. Účelem ustanovení podle pozměňovacího návrhu je stanovit, jak je tomu i v případě valné hromady České komory architektů, podmínky usnášeníschopnosti shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jakož i stanovit způsob obeslání delegátů na shromáždění této komory.

Pozměňovací návrh číslo 5. § 25 odst. 4 písm. a) zní: Volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z řádných členů komory jejího předsedu a alespoň dva místopředsedy, dále členy představenstva dozorčí rady a stavovského soudu. Předsedu a místopředsedy komory a další členy volených orgánů také tajným hlasováním odvolává.

Krátké zdůvodnění. Navrhované ustanovení směřuje ke stavu, kdy budou předseda a místopředsedové komory voleni širší členskou základnou a budou tím do budoucna požívat silnějšího a výraznějšího mandátu. Předseda a místopředsedové také budou moci být zástupci členské základny odvoláváni ze své funkce.

Pozměňovací návrh číslo 6. V § 26 odst. 2 se první věta nahrazuje větou: Předseda a místopředsedové komory jsou zároveň členy představenstva komory.

Navržené ustanovení koresponduje s návrhem předchozím, a to přímou volbou předsedy a místopředsedů zástupci členské základny.

Předposlední pozměňovací návrh číslo 7. K bodu 1, 2 písm. K přílohy číslo 1 k vládnímu návrhu zákona se slova "převáděním projektu do staveb a s integrací plánu do celkového plánování" nahrazují slovy "s integrací dílčích projektů do celkového projektu".

Zdůvodnění. Navržené ustanovení je pouze zpřesňujícího charakteru ve smyslu zavedeného názvosloví.

Poslední pozměňovací návrh, který si vám dovolím předložit, je pozměňovací návrh číslo 8. V článku 2 - Přechodná ustanovení - v části první vládního návrhu zákona se za bod 3 doplňuje nový bod 4, který zní: Oprávnění k projektové činnosti udělená podle vyhlášky číslo 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zanikají uplynutím dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Myslím si, že v tomto případě není třeba zdůvodnění. Koneckonců na to byla tady vedena široká diskuse. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Předejte prosím své pozměňovací návrhy panu zpravodaji.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Vícha, po něm budou mluvit pánové Rudolf Tomíček, Karel Vymětal, Václav Mencl a Jiří Třešňák. Prosím pana poslance Víchu.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, podávám pozměňovací návrh, a to k § 5 odst. 3 rozšířit stávající znění u bodu k písm. c) - vodohospodářské stavby na "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství".

Kratičké zdůvodnění. Jako dlouholetý starosta se zkušeností chci řešit komplexně vodní hospodářství krajiny, to je soustavně a integrovaně spolu s problémy začlenění vodohospodářských staveb do krajiny s širším využitím biotechnických a protierozních prvků, případně environmentální ochranu krajiny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Rudolf Tomíček, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. Nechtěl bych dlouho zdržovat, mám jenom jeden pozměňovací návrh. Navazuje na diskusi, která tady možná vznikla ohledně kvalifikace a uznávání odborné způsobilosti. Nebude to složité.

Jedná se o toto. Za § 35 jsou v návrhu zákona hvězdičky, kde jsou přechodná ustanovení. Dovolil bych si navrhnout z těchto přechodných ustanovení odstavec 3, který zní: Dokumentace staveb zpracovaná osobou, které bylo uděleno oprávnění k projektování podle vyhlášky číslo 8/1983 Sb. a o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky číslo 73/1987 Sb., nebo podle vyhlášky číslo 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, se považuje za dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, jestliže územní nebo stavební řízení bylo zahájeno nebo bude zahájeno nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. - Celý tento odstavec 3 vypustit.

Když jsem porovnával jednotlivé věci, tak se domnívám, že toto zahájení stavebního řízení nemůže mít přece vliv na kvalitu zpracovávané dokumentace. To se musí ošetřit jiným způsobem. Možná že to tady bude řečeno, možná že to bude dopracováno, ale tento způsob považuji za nešťastný. Proto navrhuji tento odstavec 3 vypustit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby nyní své pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Karel Vymětal, a prosím, aby se připravil pan poslanec Václav Mencl, který avizoval také přednesení některých pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající, za udělení slova. Dámy a pánové, možná že by bylo dobře, abych se pokusil nejdřív vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které zde přednesl pan kolega Votava, jehož pozměňovací návrhy směřují k tomu, aby právoplatnost usnesení valné hromady komory byla stanovena kvorem, tedy aby nejméně 50 % členů bylo přítomno, a potom závěry platí. Chtěl bych říci, že to je takový zvláštní návrh. Já bych to ocenil - pan kolega tu sice není, ale říkal, že mě bude poslouchat venku - kdyby stejný přístup byl např. u volebních zákonů, a tam to zřejmě panu kolegovi nevadí. Při volbách se může také dostavit jenom jeden občan, volič, nikdo jiný. Volba je platná, poslanec či senátor je zvolen. Jenom jeden stačí, žádné kvorum tam nemáme. Myslím si, že to je daleko závažnější věc než usnesení valné hromady komory.

To je jenom jedna poznámka, o které si myslím, že je k věci, že je velice diskutabilní. Naopak si myslím, že lidem, kteří chtějí blokovat jednání valné hromady komory, bychom dali do rukou možnost, aby se všemožně snažili, aby účast nikdy nebyla nad 50 %, a valná hromada nikdy nebude schopna přijmout žádné závěry, někoho zvolit, nic nebude platné. A tím chceme pohřbít a potopit komory?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, promiňte, ale dovolím si vás upozornit, že jsme v podrobné rozpravě, a očekáváme dychtivě přednesení vašich pozměňovacích návrhů. Poprosím vás o případný komentář, abyste si sdělili s kolegy, nebo budete muset počkat, zda se některý z ministrů neujme slova a nevrátí nás do obecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nikoliv, paní předsedající. V jednacím řádu není omezena podrobná rozprava, jenom v ní samozřejmě lze dávat pozměňovací návrhy, ale jinak co poslanec chce říci, není jednacím řádem omezeno. Takže já se vyjadřuji k pozměňovacím návrhům, které padly v podrobné rozpravě. Nemohl jsem vystoupit v obecné, protože v obecné ani padnout nemohly. Myslím si, že vystupuji naprosto v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Nicméně k dalším už se stejně nebudu vyjadřovat.

Ještě bych chtěl říci k tomu, co zde říkal zpravodaj hospodářského výboru, že možná zapomněl zdůraznit, co bylo příčinou, že hospodářský výbor nepřijal žádné usnesení, ani zamítavé, ani nezamítavé, žádné. Tam je právě problém, o kterém hovořil zpravodaj výboru pro veřejnou správu, že hlavním problémem bylo narovnání vztahu českých architektů, inženýrů a techniků se stejnými profesemi, které sem budou přicházet ze zemí Evropské unie. Kdyby vládní návrh zůstal takový, jaký je, tak naši čeští architekti, inženýři a technici budou diskriminováni vůči zahraničním a to bylo příčinou, že se nenašla žádná cesta v hospodářském výboru - poněvadž existují dvě, já se k nim hned vrátím mým pozměňovacím návrhem - která by věc řešila. Protože se věc nepodařilo vyřešit žádným návrhem, žádný nebyl přijat v hospodářském výboru, to byl ten důvod a příčina, proč nakonec hospodářský výbor k novele nepřijal vůbec žádné usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP