(15.10 hodin)
(pokračuje Votava)

Rozsah oprávnění byl opravdu velmi široký - od garáže po atomovou elektrárnu, jak jsem říkal, a ono to opravdu skoro tak bylo.

Nová autorizace mu dává ne na celý rozsah, celou škálu od pozemního stavitelství po inženýrské stavby, ale pouze po určitou specializaci mu dává oprávnění v této specializaci projektovat. O tom to je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Karel Sehoř je dalším vystupujícím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl otázat těch, kteří to navrhují, proč vlastně řekněme vysokoškolsky vzdělaná osoba, která má nějakou praxi, musí mít autorizaci, proč nemůže vykonávat své povolání bez jakési kontroly komory, jestli je to pomoc komoře, nebo je to kontrola kvality díla.

Uvědomuji si, že tady nejde o vykonávání svého povolání, ale o vykonávání podnikatelské činnosti. Já už jsem několikrát v této sněmovně vystupoval při různých příležitostech. V každém druhém nebo třetím zákoně se snažíme nějakým způsobem potřít malé a střední podnikání. Na druhé straně mluvíme stále o tom, že bychom měli pomoci malému a střednímu podnikání. Toto je také jeden z příkladů, jak malé a střední podnikání potíráme.

Jsou lidé, kteří projektují třeba 20 let na základě zvláštní způsobilosti, nemají s tím žádné problémy, dělají třeba garáže. Já si neumím představit, že projektant, který projektuje například bytové stavby, by se klidně dal na atomovou elektrárnu. To je přitažené za vlasy, žádný takový příklad neznám. Jsou to jen příklady na podporu něčeho, čeho chci sám dosáhnout. Ten člověk třeba podle pana poslance Vymětala za 12 měsíců bude muset s vykonáváním podnikání skončit, nebo se bude muset nechat někde zaměstnat. Já vůbec nevidím důvody, proč by tomu tak muselo být.

Druhá věc je, že jsem také členem Komory autorizovaných inženýrů a techniků. Nedělá mi to žádné potíže, zkoušky mám, ale nevidím důvod, proč by můj kolega, který třeba zkoušky nemá, měl být pod kontrolou komory, která vždy po určitém období "utahuje šrouby". Teď existuje návrh, kdy bude počítat nějakým způsobem body za aktivity autorizovaných inženýrů, bude jim počítat, jestli mají každý rok dostatečný počet bodů, aby splňovali podmínky, které komora určí.

Uvědomme si, prosím, že se stále snažíme nějakým způsobem někoho kontrolovat, snažíme se ho vytlačovat z konkurence a trhu. Já si nejsem jist, jestli takové návrhy v legislativě jsou ku prospěchu tohoto státu.

Skončím snad tím, že i Evropská unie má liberalizovanější podmínky, než jsme si je vytvořili u nás. Toto je jeden z příkladů, kdy Evropská unie nás tlačí do normálních evropských podmínek, a my se tomu neustále bráníme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Registrovala jsem přihlášku pana poslance Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na to, co říkal můj předřečník, pan poslanec Sehoř. Kdybychom jednali o přijetí zákona o autorizaci architektů, stavebních inženýrů a techniků, tak ta debata je zcela legitimní, abychom se zamýšleli nad tím, zda je to správný postup, či nikoliv. My však projednáváme novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků, který platí, takže si nemyslím, že taková politická debata je v tomto okamžiku legitimní. Legitimní by byla, kdyby v podrobné rozpravě padl návrh, abychom tento zákon - nikoliv novelu - zrušili. Pak by asi byla legitimní tato debata.

Jinak vlastně ta novela mluví o zprostředkování práva volného pohybu těchto profesí po Evropě včetně České republiky. O tom je ta novela. To jsem chtěl říci k tomu, co říkal pan poslanec Sehoř.

Myslím si, že bychom se tady neměli strašit, že když nějaký podnikatel dělá na zvláštní povolení a za 12 měsíců skončí, že tím skončí svoji podnikatelskou činnost. Já si to totiž vůbec nemyslím. Jestliže někdo takovým způsobem projektuje nebo dělá inženýrskou činnost 20 let, je takový borec, že pro něj, jak se říká v lidovém žargonu, je "brnkačka" si udělat za 12 měsíců autorizaci. Samozřejmě bude pokračovat ve svém podnikání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do níž mám pět písemných přihlášek. Prvním přihlášeným je pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak jsem již avizoval ve svém vystoupení v obecné rozpravě, dovoluji si vám předložit následující pozměňovací návrhy k projednávanému vládnímu návrhu zákona, sněmovní tisk 120.

Pozměňovací návrh číslo 1. § 8 odst. 5 písm. b) zní: "nejméně 3 roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a nejméně 5 let, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu".

§ 8 odst. 5 písm. c) zní: "nejméně 3 roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání, a nejméně 5 let, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání".

Krátké zdůvodnění. Cílem ustanovení je odlišit délku požadované praxe v oboru podle stupně dosaženého vzdělání. Ustanovení stanoví odlišnou délku praxe pro absolventy magisterského a bakalářského studijního programu, neboť tyto dva studijní programy nelze klást na stejnou úroveň vzdělání.

Pozměňovací návrh číslo 2. V § 23 odst. 6, nově označeném písm. j) vládního návrhu zákona se za slova "vydávat ceníky a honorářové řády" doplňují slova "s doporučenými minimálními cenami za práci".

Krátký komentář. Domnívám se, že ceníky a honorářové řády vydávané ve smyslu tohoto zákona by měly doporučené minimální ceny za práci, a to především z důvodu cenové orientace investora a potlačení dumpingových cen na trhu.

Pozměňovací návrh číslo 3. § 25 odst. 2 zní: "Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů, kteří byli písemně obesláni nejméně 21 dní před termínem konání valné hromady."

Zdůvodnění. Dosud platné znění tohoto ustanovení umožňuje, aby byla valná hromada usnášeníschopná i při účasti byť pouhého jednoho člena komory za předpokladu, že všichni členové byli řádně obesláni, nicméně na valnou hromadu se dostaví jen tento jediný člen. Uvedený pozměňovací návrh tomuto jevu zabraňuje.

Pozměňovací návrh číslo 4. V § 25 odst. 3 se poslední věta nahrazuje větami: "Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů, kteří byli písemně obesláni nejméně 21 dnů před termínem konání shromáždění delegátů. Způsob výběru delegátů určí vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP