(9.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, druhým bodem dnešního programu by měl být bod číslo 7, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů atd., sněmovní tisk 120, druhé čtení.

Ještě před zahájením tohoto bodu se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout, aby tento bod byl zařazen podle toho, jak by napsán v programu, to je jako první dnes odpoledne. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy navrhujete přeřazení bodu tak, jak byl původně zařazen v podkladových materiálech. Je to procedurální návrh. Rozumím, že by některé kolegy záznam mohl splést a z toho důvodu omezit jejich možnost přípravy na projednávání tohoto zákona. Procedurální návrh rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

 

Návrh zní zařadit tento bod tak jak byl původně zařazen ve vašem programu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 52. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro návrh hlasovalo 116, proti jeden. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Znamená to, že bod 7 bychom měli projednávat jako první bod našeho dnešního odpoledního jednání.

 

Dalším bodem je bod

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ukončete telefon a přistupte k řečništi.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pokládám své vystoupení na úvod druhého čtení tohoto návrhu zákona za nadbytečné, a proto se této možnosti v tuto chvíli vzdávám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pro vaši informaci sděluji, že v prvním čtení jsme přikázali tento návrh rozpočtovému výboru. Usnesení bylo rozdáno jak sněmovní tisk 205/1. Dále jsme obdrželi zprávu zpravodaje jako tisk 205/Z.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, musím více trénovat, běžel jsem a jsem velmi zadýchán.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nekuřte tak moc, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych vás informoval, že rozpočtový výbor na své 11. schůzi přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh zákona zamítnout. Jako zpravodaj mám povinnost o tom Poslaneckou sněmovnu informovat, jakkoli to není můj osobní názor a ani můj politický postoj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Apeluji na vás v tom smyslu, abyste mě nenutili používat různé prostředky, jimiž je vybaven předsedající schůze k tomu, aby zjednal pořádek v sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vzhledem k tomu, že doufám, že Poslanecká sněmovna bude mít opačný názor, než je usnesení rozpočtového výboru, dovolil jsem si zpracovat zprávu zpravodaje, která vám byla rozdána a ve které jsou shrnuty všechny pozměňující návrhy, které byly v rozpravě na rozpočtovém výboru předneseny. Za předpokladu, že tento návrh zákona postoupí do třetího čtení, předložím v podrobné rozpravě tyto návrhy, abych tak kolegům ušetřil námahu s jejich přednášením a Poslanecké sněmovně čas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Doufám, že vaše vystoupení nebylo důkazem toho, že vám už dochází dech.

Návrh, který projednáváme, iniciativně projednal ještě výbor pro evropskou integraci. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 205/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci přijal usnesení číslo 70 na své 13. schůzi konané 24. dubna. Toto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Z rozpravy vyplynulo, že tato norma je plně v souladu s našimi závazky, které jsme uzavřeli v kapitole Daně. Výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně z pozice evropského nazírání na tuto normu, aby byla schválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Kdo se do ní hlásí? Vidím přihlášku z pléna pana poslance Doležala. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dobrou chuť pane ministře. Chtěl bych se vyjádřit k návrhu tohoto zákona. Rozpočtový výbor ho projednával na své chůzi, a to dvakrát, a po dlouhé diskusi ho zamítl. Zazněla hromada výtek. Jedna základní, o které se domnívám, že patří k těm nejdůležitějším, je to, že hranice pro povinné přihlášení k platbě DPH je tímto návrhem snižována na 2 miliony korun za rok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP