(10.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Já bych si dovolil upozornit na jeden odstavec z usnesení našeho výboru, ve kterém je požadován určitý ekologický audit. Ekologický audit je samozřejmě určitou formou, kterou by měly obce, které přejímají tento majetek, být mnohem lépe informovány o tom, co vlastně přejímají. Na druhé straně je nesporným faktem, že Ministerstvo obrany zřejmě nemá na tato opatření žádné prostředky. A proto je zcela určitě na zváženou a o tom bude zcela určitě uvažovat i Poslanecká sněmovna, zda tento návrh je ku prospěchu věci, nebo zda může celou záležitost zkomplikovat a původní záměr, to znamená, aby hladce a hlavně rychle byly tyto majetky předány bezplatně obcím, které to samy chtějí, tak nebude narušen.

Dovoluji si jenom upozornit, že takovýto ekologický audit může celou záležitost protáhnout na řadu měsíců, v některých případech i na roky, a potom je opravdu s velkým otazníkem, jestli je potřebný. Pravdou je, že návrh, který byl naším výborem předložen, a předkládáme ho vám, umožňuje obci, aby se tohoto práva zřekla, resp. nevyžadovala tento ekologický audit, a to je samozřejmě další důvod k tomu, aby se tato záležitost podrobně zvážila.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že prostřednictvím našeho partnerského výboru branně bezpečnostního je zde předložen pozměňovací návrh, který do stejného stavu uvede i majetky, které byly bezplatně převedeny obcím v minulém období, protože se už dříve ukazovalo, že podmínky, které při tomto převodu dával stát, značně ztěžují využití těchto majetků a řádné hospodaření s nimi, a proto se velmi přimlouvám, aby tento návrh byl schválen tak, aby se všechny majetky, které přešly od armády obcím a městům, dostaly do stejného režimu. Myslím si, že to bude ku prospěchu armádě tohoto státu i městům a obcím, a proto vám vřele tento návrh ke schválení doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Prosím, další kolega.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji. Pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, budu mluvit jenom velmi krátce, protože potřebuji vysvětlit doplňkové usnesení, které potom přednesu. Já si myslím na rozdíl od kolegy Martínka, že tento zákon totiž vůbec nepotřebujeme. Převody zdarma formou darů na obce se vždycky dělat mohly, ale přesto jsem velmi rád, že takový zákon máme před sebou a že jej schválíme hlavně proto, aby se celé akci, která nepochybně bude s transformací armády spojena, dal pevný, striktní rámec. Věřím, že tomu pomohou pozměňovací návrhy, které se chystají kolegové přednést. Jsem přesvědčen, že Ministerstvo obrany i Ministerstvo vnitra má velmi dobrou inventuru svého nemovitého majetku, kterého se tento zákon týká, a že tedy nemůže dojít k nějakým únikům majetku, ale přesto si myslím, že bude velmi potřeba, aby Poslanecká sněmovna měla pravidelné informace o tom, který majetek se převedl jako nepotřebný, který byl jako nepotřebný vyhodnocen, vybrán a jestli se převedl podle tohoto zákona nebo jiným způsobem. To bude cílem mého doplňkového usnesení.

Nyní ještě jedno malé krátké připomenutí. Protože se jedná o převod formou darů, bude se jednat při nemovitostech o řešení na katastrálních úřadech formou vkladů a pro tento akt je potřeba, aby armáda připravila nabývací doklady na nemovitosti, které bude převádět, protože bez nabývacích dokladů katastrální úřady majetek nebudou schopny zapsat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu tedy končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Mám zde celou řadu přihlášek. Nejprve vystoupí s přednostním právem zpravodaj, potom písemné přihlášky a poté přihlášky z pléna.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si načíst pozměňovací návrhy k uvedenému sněmovnímu tisku.

Za prvé k návrhu 216/3. V bodě 1 se za slovo "sdružení" vkládá poznámka pod čarou 2, která zní: 2) § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení, ve znění zákona č. 231/2002 Sb., § 21 a 22 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze. Dosavadní poznámky pod čarou 2 - 7 se označují jako poznámky pod čarou 3 - 8. Jedná se o legislativně technickou úpravu.

Za druhé. V bodě 3 se zrušuje poznámka pod čarou č. 6 a věta "dosavadní poznámky pod čarou 6 a 7" se označují (?) jako "poznámky pod čarou 7 a 8". Také se jedná o legislativně technickou úpravu.

Ještě jeden pozměňovací návrh k tisku 216/1, tj. rozpočtový výbor. V bodě 3 § 2 odst. 2 se za slovo "celku" vkládají slova "popřípadě jejich sdružení". Toto bude hlasovatelné, pouze když bude přijato předešlé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Nyní zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, předkládám pozměňovací návrh následujícího znění. Za § 5 se vkládá nový § 6, který zní: "§ 6 - Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu uzavřené před dnem účinnosti tohoto zákona mezi Ministerstvem obrany a místně příslušným územně samosprávným celkem podle právních předpisů o hospodaření s majetkem státu - odkaz 7 - se dnem účinnosti tohoto zákona považují za smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu za smlouvy podle § 3 odst. 2 tohoto zákona."

Dále pak dosavadní § 6 se označí jako § 7.

Myslím, že docela dobré zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu přednesl pan kolega poslanec Seďa, kdy je podle názoru výboru pro obranu a bezpečnost nezbytné sladit postup převádění před nabytím účinnosti tohoto zákona a po něm.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní zde mám dvě písemné přihlášky. Nejprve pan poslanec Gongol, poté paní kolegyně Marvanová, poté pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dovolím si přednést avizovaný pozměňovací návrh, a sice pozměňovací návrh k tisku 216.

Za prvé. V nadpisu za slovo "vojenského" vložit slova "a jiného".

Za druhé. Na konci § 1 se doplňují slova "a státní podniky založené ústředními orgány státní správy do vlastnictví územních samosprávných celků".

Za třetí. V § 5 stávající text označit jako odst. 1 a doplnit odst. 2 který zní: (2) Tento zákon se obdobně vztahuje na převod nemovitostí ve vlastnictví státu, s nimiž mají právo hospodařit státní podniky založené ústředními orgány státní správy a k jejichž převodu na územně samosprávné celky udělila souhlas vláda svým usnesením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má paní poslankyně Marvanová, připraví se pan poslanec Nečas, po něm pan poslanec Kladívko.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, ráda bych v podrobné rozpravě přednesla pozměňovací návrh, který se týká nikoliv problematiky movitého a nemovitého majetku státu, ale problematiky dalšího majetku státu, a to pohledávek státu.

Tento pozměňovací návrh, který vzápětí přednesu, vznikl po konzultaci a s plným souhlasem Ministerstva financí a řeší problematiku, která zatím není dostatečně řešena v našem právním řádu, a to situace, kdy vlastně stát hradí na základě mezinárodní smlouvy určitou škodu, na škodě se ovšem podílel nějaký tuzemský subjekt.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP