(17.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, § 12 odst. 5, je definováno, které prostředky státního rozpočtu smějí být hrazeny z kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z toho jednoznačně vyplývá, že bez porušení zákona nelze vkládat finanční prostředky státního rozpočtu kapitoly 333 ministerstva školství do cizího majetku, tedy ani do obecních škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se nevyjadřuje k zařazení jednotlivých akcí v této oblasti do návrhu státního rozpočtu a ani jej nemůže nijak ovlivnit.

Vážený pane poslanče, z toho tedy vyplývá odpověď na vaši otázku: ne, v žádném případě nezařadím tuto částku, o které jste mluvil, do rozpočtu na příští rok.

Nicméně, abych poněkud změkčila toto své vystoupení, řekla bych na závěr, že znám projekt stavby školy v Milovicích. Myslím si, že Milovice jsou jedna z mála obcí a měst v této zemi, kde je opravdu vážně třeba přemýšlet o možnosti vybudování školy, protože se opravdu jedná o případ, který si zvláštní zřetel zaslouží. Nicméně měly by to být opravdu výjimečné případy, protože nemyslím si, že jinak by bylo třeba, aby v České republice bylo budováno jakékoli větší množství budov škol. V budoucnu budou pravděpodobně dle populační křivky spíše ubývat. Ale jak jsem řekla, ptejte se na jiném ministerstvu, v daném případě financí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Táži se pana poslance Hynka Fajmona, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych poděkovat paní ministryni za poučení o kompetencích, nicméně sama ve své odpovědi uvedla, že toto je skutečně případ hodný zvláštního zřetele. Já se domnívám, že ministryně školství by mohla mít alespoň trochu vůle k tomu, této věci napomoci, protože se opravdu jedná o podstatnou záležitost. Já doufám, že tuto vůli mít bude a že přispěje svým hlasem také k tomu, aby ministr financí byl v této věci městu Milovice nakloněn. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Waltru Bartošovi, který přednese svou interpelaci na ministryni školství paní Petru Buzkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, na základě zákona č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydat vyhlášku, která má stanovit řadu důležitých skutečností nezbytných pro řádné fungování a řádný chod školských zařízení, ve kterých se vykonává ústavní nebo ochranná výchova. Předmětný zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2002. Bohužel, do dnešního dne však nebyla ve Sbírce zákonů dosud tato vyhláška publikována. Znamená to tedy, že nemohou být stanoveny územní obvody diagnostických ústavů, nemohou být přijímány, umisťovány, přemisťovány a propouštěny děti z diagnostických ústavů, neboť vyhláška mluví o organizačním postupu. Nemohou být prováděna psychologická vyšetření podle § 18 odst. 2 u pedagogických pracovníků, a to před vznikem jejich pracovního poměru, neboť podrobnosti provádění psychologických vyšetření má opět stanovit vyhláška. Teoreticky by před uzavřením nebylo možné vlastně kohokoli přijmout. Pokud by nový pracovní poměr byl uzavřen, tak by byl podle mého názoru v rozporu se zákonem.

Má otázka, paní ministryně, na vás: jak je možné, že za půl roku vašeho účinkování na ministerstvu jste dopustila toto vacuum iuris? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, zákon č. 109/2002 - nebudu zde říkat celý jeho dlouhý a složitý název - ale každopádně zmocňuje naše MŠMT k vydání několika prováděcích předpisů, které budou upravovat podrobnosti týkající se výkonu ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních. Vzhledem k provázanosti jednotlivých bodů zmocnění byla některá témata shrnuta do jedné vyhlášky a bylo rozhodnuto, že se zpracují celkem tři prováděcí předpisy. Za prvé vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, vyhláška o podrobnostech a provádění psychologického vyšetření ke stanovení psychické způsobilosti pedagogických pracovníků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, a za třetí vyhláška o organizaci výchovně vzdělávací péče ve středisku výchovné péče.

Další zmocnění se týká zpracování prováděcího předpisu ke změně výše částek uvedených v § 27 odst. 2 a 4 - úhrada péče. Paragraf 31 odst. 1 kapesné, § 32 odst. 1 osobní dary, § 33 věcná pomoc. MŠMT tyto změny stanoví vyhláškou v případě, že dojde ke změně koeficientu úhrnného indexu spotřebitelských cen nad 5 %. Podle sdělení Českého statistického úřadu hodnota změny činila 0,4 %, proto MŠMT vyhlášku týkající se této problematiky v letošním roce nevydává.

Upozorňuji na to, že zákon ve svém zmocnění nestanovuje termíny pro vydání prováděcích předpisů. Nicméně všechny uvedené vyhlášky jsou ve vysokém stadiu rozpracovanosti, a sice: vyhláška o podrobnostech a provádění psychologického vyšetření ke stanovení psychické způsobilosti pedagogických pracovníků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivní výchovné péče byla odeslána do vnějšího připomínkového řízení; vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, byla toto úterý projednána na poradě ministerstva školství a odejde v těchto dnech, jen co bude vyhotoven čistopis, do vnějšího připomínkového řízení; vyhláška o organizaci výchově vzdělávací péče ve středisku výchovné péče je v tuto chvíli ve vnitřním připomínkovém řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Táži se pana poslance Waltra Bartoše, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, paní předsedající. Musím se přiznat, že mě odpověď paní ministryně v žádném případě neuspokojila. Slovo vysoké stadium rozpracovanosti prostě není vyhláška, která je publikována ve Sbírce zákonů. Musím konstatovat, že ministerstvo školství neplní funkce tak, jak ze zákona plnit má. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem se nesnažila tvrdit, že tyto vyhlášky jsou ve Sbírce zákonů, já si myslím, že pojmy, jako je vnější připomínkové řízení a vnitřní připomínkové řízení, bezesporu znáte, to znamená, že víte přesně, jaká fáze v tuto chvíli nastává.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství nebylo povinno žádným termínem uvedeným v tomto zákonu, do kterého by vyhlášky musely být zpracovány, považuji svou odpověď za zcela dostačující vzhledem k tomu, že v principu se dá říci, že ve velice krátké době všechny vyhlášky ve Sbírce zákonů budou uvedeny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Jaroslavu Gongolovi, který přednese interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Jiřího Rusnoka, kterého zde zatím nevidím. Táži se tedy pana poslance, zda přednese svou interpelaci s tím, že podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dostane od pana ministra písemnou odpověď. Je tomu tak. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, musím říci, že je mi velice líto, že nemohu v přímé ústní interpelaci objasnit problém, o kterém chci hovořit, neboť to pokládám za velmi vážný problém, a proto jsem volil ústní interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP