(17.40 hodin)
(pokračuje Gross)

Další 4 osoby byly obžalovány pro porušování povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti s nákupem pozemků. Tam je škoda relativně nízká, ale přesto ji nelze opomenout, a je to skoro 7 mil. Kč. Dále 11. února letošního roku - tedy poměrně čerstvá záležitost - byl podán návrh na zahájení trestního stíhání proti panu M. K. a panu V. D. Tam šlo zase o uzavření nějaké komisionářské smlouvy ve výši 2 mil. Kč. A jsou tam zase pochybnosti ohledně skutečného plnění této smlouvy.

Čili ta věc je relativně v pohybu. A když se teď, pane poslanče, na podklady dívám, tak jelikož jsou tam i osobní údaje, tak jestli dovolíte, spíš bych vám poslal nějaký ucelený dopis, kde bych vám sdělil, v jakém stavu to je, a stejný dopis když tak pošleme i oněm dotčeným osobám, o kterých jste hovořil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane místopředsedo. Vidím pana poslance Václava Exnera, že chce položit doplňující otázku. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo vlády, děkuji vám za poskytnuté informace, nyní i za ty, které budou poskytnuty v budoucnosti. Zvláště vám děkuji za to, že je poskytnete také těm, kterým to bylo dříve slíbeno, a že se tak budou moci zbavit dojmu, který oni nazvali ignorace občanského sdružení v naší demokratické společnosti. Je to možná dáno i tím, že vyšetřování dlouho trvalo a že se nyní konečně dostalo do stadia, kdy je možné skutečně poskytovat informace, a doufám, že i další složky orgánů činných v trestním řízení budou postupovat tak, aby celá kauza brzy skončila i z tohoto hlediska.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan místopředseda nebude reagovat.

Nyní uděluji slovo paní poslankyni Aleně Páralové, která přednese svoji interpelaci na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové. Vážený pane ministře, poslaneckou novelou, jíž jste byl spoluautorem a já zpravodajem, a tudíž se za ni také cítím spoluodpovědna, se zlepšila právní jistota firem, které zaměstnávají více než 50 % zdravotně postižených občanů. Dle § 24a pobírají tyto firmy na každého zaměstnance se zdravotním postižením přibližně částku ve výši 0,35 průměrné mzdy v národním hospodářství. Jak se ukazuje, má zařazení tohoto paragrafu do zákona o zaměstnanosti velmi dobré výsledky.

Bohužel se ukazuje, že nově úřady práce neuznávají pracovníky se změněnou pracovní schopností ve jmenovaných nebo volených funkcích jako adresáty příspěvku. Konkrétně stojí-li v čele družstva vozíčkář, nepočítá se jako zdravotně postižený a družstvo za něho nemá benefit. Je to samozřejmě diskriminační a nežádoucí. A obracím se na vás se zdvořilou žádostí, zda byste mě provedl sítí paragrafů a vysvětlil mi, v čem je zakopaný pes, a vyložil mně právně, proč se tak děje, a případně nastínil návod, jak situaci napravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážená paní poslankyně. Myslím si, že problém je v tom, že bohužel v minulosti došlo k několika novelám tohoto zákona. A sice nejdříve zákon z roku 1991 o zaměstnanosti ve znění platném od 1. 1. 2000 žádným způsobem neznevýhodňoval zaměstnávání osob se ZPS ve vedoucích funkcích, naopak umožňoval zaměstnavatelům obsazování těchto míst na základě jejich vlastního svobodného výběru a úřad práce nemohl zaměstnavatelům nařídit obsazování těchto míst osobami se ZPS. Tato původně zvýhodňující výjimka vyplývající z § 28 zákona o zaměstnanosti však získala nový rozměr v okamžiku, kdy byla do zákona o zaměstnanosti novelou provedenou zákonem č. 167/1999 Sb. na základě poslaneckého návrhu vložena zpřísněná právní úprava plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZPS.

K dalšímu znevýhodnění pak došlo zákonem č. 474/2001 Sb., který byl přijat opět na základě poslanecké iniciativy. To jsou samozřejmě určité detaily, které byly v rámci této iniciativy předloženy, které do zákona o zaměstnanosti vložily § 24a, podle kterého je poskytován příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se ZPS. Na základě těchto dvou právních úprav si zaměstnavatel nemůže do celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců ani do přepočteného počtu zaměstnanců se ZPS započítávat zaměstnance, kteří pracují na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním. Přestože tedy na takovém místě zaměstnává osobu se ZPS, nemůže být ve vztahu k ní nijak zvýhodněn.

Ale protože jsme si vědomi této situace, v současné době dokončujeme návrh nového zákona o zaměstnanosti, který v tuto chvíli jde do vnějšího připomínkového řízení a ve kterém by již tato disproporce měla být odstraněna. Podle tohoto návrhu si bude moci zaměstnavatel započítat i zaměstnance, kteří pracují na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním. Předpokládaná účinnost navrhovaného zákona je od 1. 1. 2004, ale při projednávání tohoto zákona ve sněmovně bude samozřejmě možné, pokud bude projednán dříve, také upravit účinnost této části tak, aby platila dříve, aby bylo možné to upravit.

Paní poslankyně, doufám, že jste spokojena s mojí odpovědí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře, a táži se paní poslankyně Aleny Páralové, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Nechci položit otázku. Chci velice poděkovat panu ministrovi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi, který přednese svoji interpelaci na ministryni školství paní Petru Buzkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, obracím se na vás s interpelací ve věci výstavby nové základní školy ve městě Milovice.

Obrátil se na mě starosta města Milovice ve věci vážné situace v oblasti základního školství v tomto městě. Město Milovice je naprosto mimořádný případ v ČR v tom, že to je jediné město, ve kterém došlo v posledních pěti letech ke znásobení počtu obyvatelstva, a to na více než trojnásobek. Bylo to způsobeno rozsáhlou výstavbou nebo spíše rekonstrukcemi bytů po bývalé sovětské posádce. Nastěhovalo se sem mnoho mladých rodin s dětmi a tyto děti nemají v podstatě už dnes kam chodit do základní školy, protože jediná zde fungující základní škola z první republiky nedostačuje dnes již šestitisícovému městu Milovice, protože byla stavěna pro Milovice v době, kdy měly zhruba 1500 obyvatel.

Chtěl bych se proto zeptat, paní ministryně, zda uznáváte nezbytnost výstavby nové základní školy v Milovicích a zda zařadíte potřebnou částku 20 mil. Kč, která by přispěla k již vyčleněné částce 8 mil. Kč, které dává městské zastupitelstvo k vybudování nové základní školy v roce 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. A nyní slovo udílím paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petře Buzkové.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Pan poslanec Fajmon tady zaplakal sice velmi hezky, ale na špatném hrobě, nebo lépe řečeno na věcně nepříslušném ministerstvu. Výstavba a opravy budov, škol a školských zařízení zřizovaných obcemi není a ani před reformou veřejné správy ve školství nebyla v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tuto oblast spravuje Ministerstvo financí, příslušně věcný odbor územních rozpočtů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP