(17.10 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Co se týče dalších úkonů, které byly v této věci podniknuty, tak také už 31. 7. 2002 jsem ve změně organizačního řádu a ve změně postupu při uzavírání objednávek na služby a zboží stanovil, že přestože zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví hranice pro konání výběrového řízení na 2 mil. Kč, já jsem interním předpisem snížil tuto hranici už na 500 000 Kč právě proto, že jsem si předsevzal, že veškeré nákupy zboží a služeb pro ministerstvo musí být s ohledem na efektivní vynakládání veřejných prostředků. Jsem si vědom, že je to citlivá věc.

Nyní bych chtěl říci jednu věc, která není pravdivá. Není pravdivé to a neexistovala žádná objednávka, ani legální, ani nelegální, na vybavování nábytku ministerstva. Taková objednávka nebyla vystavena a v tomto směru neproběhlo ani žádné plnění.

Také se hovořilo o tom, jakým způsobem byly realizovány objednávky, které byly vystaveny v rozporu s vnitřním předpisem ministerstva, na nábytek do objektu v Salvátorské ulici. Tam samozřejmě po zjištění provinění pracovníků vnitřní správy jsem uložil novému řediteli úřadu, aby jednal s dodavatelem o tom, jakým způsobem tuto věc vyřešit, protože pro dodavatele jako třetí osobu tato objednávka byla závazná. Dodavatel samozřejmě tvrdil, že jednal v dobré víře, že jednal s kompetentním pracovníkem ministerstva, a proto na základě jednání v rámci toho, abychom předešli případným soudním sporům, abychom předešli případnému hrazení penále nebo dalších plnění, která by byla nad rámec objednávky, tak došlo k dohodě mezi novým ředitelem úřadu jménem ministerstva a na druhé straně dodavatelem o snížení ceny a o realizaci pouze části původních objednávek, které byly v rozporu s vnitřním předpisem ministerstva. Došlo tedy k narovnání a z tohoto pohledu považuji věc za uzavřenou a věřím, že i ty organizační změny, které jsem provedl, vylučují opakování se podobných věcí v budoucnu.

Chtěl bych ještě říci o celkovém hospodaření na Ministerstvu pro místní rozvoj, které vyplývá jednak z poznatků vnitřního auditu ministerstva, jednak z poznatků externího auditu, který jsem zadal, a tyto poznatky nejsou příliš příznivé. Ukazuje se, že Ministerstvo pro místní rozvoj trpělo tím, že se tam velmi často střídali ministři a nedokázali za svého krátkého působení postavit úřad tak, aby byl nějakým způsobem centrálně řízen. Všechny tyto zjištěné nedostatky ukazují, že platí jeden citát, který bych si dovolil odcitovat z oblíbeného britského seriálu Jistě, pane ministře, kdy se ministr ptá státního tajemníka, na co jsou v čele úřadu ministři, a státní tajemník ministrovi odpovídá: přece na to, aby nás, státní úředníky, chránili před dotěrnou veřejností.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance Miroslava Beneše, zda chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, nebude to ani tak doplňující otázka, bude to reakce. S těmi státními tajemníky jsme se v našem zákonodárství setkali v souvislosti se schválením zákona o státní službě, pro který poslanci ODS nehlasovali. Čili my jsme nebyli ti, kteří vám to způsobili, pane ministře, ale obráceně.

Jinak jednak kvituji, že probíhá vnitřní audit, samozřejmě se budu seznamovat s nálezem NKÚ. To jsou věci, které nyní teprve probíhají, a nepochybně a velmi rád vás budu příště interpelovat znovu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předtím než udělím slovo dalšímu interpelujícímu, dovolte mi jedno technické sdělení, na které jsem zapomněla na počátku tohoto bloku. Paní místopředsedkyně Miroslava Němcová stahuje své interpelace pod číslem 19 a 31, které byly směrovány na ministra kultury Pavla Dostála, a to z toho důvodu, že dostala na své interpelace odpovědi písemně.

Nyní tedy uděluji slovo panu poslanci Milanu Cabrnochovi, který byl vylosován na osmém místě k přednesení ústní interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý. (Hlas mimo mikrofon.)

Myslela jsem, že nebude dodávat, takže se omlouvám. Přišlo mi, že tam nebyla žádná otázka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Ne, nebyla to otázka. Já si jen dovolím faktickou poznámku. Státní tajemníky zatím ještě nemáme, takže na to, jak to s nimi bude fungovat, si teprve počkáme.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, pane poslanče, teď máte skutečně slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pane místopředsedo vlády, já se na vás interpelací obracím ve věci zákonnosti vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 532/2002 Sb. Paní ministryně vydala tuto vyhlášku, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení pro I. pololetí roku 2003. Návrh vyhlášky byl podle mých informací projednáván Legislativní radou vlády, její komisí pro správní právo dne 10. prosince. Vynechám sedm upozornění, kterými upozornila tato komise Legislativní rady ministryni zdravotnictví, že návrh vyhlášky je v rozporu se zákonem. Vyhláška také obsahuje dále ještě ustanovení, podle kterého může Ministerstvo zdravotnictví kdykoli v době účinnosti vyhlášky svým rozhodnutím měnit výši úhrady, a to rozdílně pro jednotlivé zdravotní pojišťovny. Domnívám se, že i toto ustanovení překračuje zmocnění, které je dáno ministru zdravotnictví zákonem.

Moje otázky jsou:

1. Jak zareagovala ministryně zdravotnictví na upozornění a návrhy Legislativní rady vlády v souvislosti s návrhem vyhlášky a jejím rozporem se zákonem? Jaký je v této souvislosti smysl projednávání návrhů vyhlášek Legislativní radou vlády?

2. Kdo nese odpovědnost v případě, když je vyhláška vydána v rozporu se zákonem, přestože na to Legislativní rada vlády jasně a včas upozorní?

3. Zda je vyhláška č. 532/2002 v souladu se zákony České republiky. Není snad náhodou vydání této vyhlášky, o které je předem známo, že nejméně v sedmi bodech je v rozporu se zákonem, spíše než uplatňováním práva uplatňováním moci?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, pokud se dobře pamatuji, byly položeny tři otázky: jak zareagovala paní ministryně zdravotnictví, za druhé - kdo za to nese odpovědnost a za třetí - co dál s vyhláškou, zda je v souladu se zákonem.

Pokud se týče prvé otázky, paní ministryně se na mě obrátila se žádostí o další posouzení. Ve svém dopise, který jsem jí zaslal dne 9. ledna t. r., jsem jí sdělil, že se ztotožňuji se stanoviskem komise pro správní právo, a vyzval jsem jí, aby do příštího měsíce, tj. do března, předložila novelu zákona.

Pokud se týče druhé otázky, podle mého soudu došlo k porušení legislativních pravidel vlády, protože podle čl. 16 odst. 7 legislativních pravidel vlády, cituji: "Pokud orgán, který návrh vyhlášky vypracoval, nesouhlasí se stanoviskem komise v té jeho části, v níž se namítá a) překročení zákonného zmocnění k vydání vyhlášky nebo jiný rozpor navrhované vyhlášky s právním předpisem vyšší právní síly, předloží věc ke stanovisku Legislativní radě, která ji projedná na své nejbližší schůzi. Odst. 8. Pokud orgán, který návrh vyhlášky vypracoval, nesouhlasí ani se stanoviskem Legislativní rady zaujatým podle odst. 7, předloží věc ke stanovisku vládě."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP