(16.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Učitelé dílem rezignovali a dílem se chystají stávkovat. Je evidentní, že stav je vážný, vyžaduje nikoliv flikování a sliby, ale jasnou a realisticky koncipovanou strategii.

Resortní ministerstvo si však zřejmě s problémem neví rady. Proto moje první otázka zní: Je podle vašeho názoru neblahý stav zaviněn jen prostým nedostatkem prostředků, nebo je varovným signálem něčeho shnilého v samotném principu, jak stát zachází s prostředky vyčleněnými na vzdělávání?

A v té souvislosti kladu ještě druhou otázku: Platí-li podle vašeho názoru předpoklad první, potom se ptám, kdy a jakých ověřitelných cílů z pohledu výdajů na vzdělávání má být dosaženo? Shodneme-li se však v názoru, že způsob financování školství je významnou příčinou stavu, kdy platí, že za více peněz je méně muziky, potom se ptám - kdy a jak bude onen prokazatelně neefektivní způsob změněn?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pan poslanec Bartoš předložil název své interpelace Plnění vládního prohlášení. Teprve v tento okamžik jej upřesnil do detailů, které tomuto základnímu, velmi širokému zadání vymezují určité hranice a meze.

Chtěl bych pana poslance ujistit, a to považuji za klíčové, že minulá vláda zavedla podle mě chvályhodný zvyk a obyčej, že v červnu každého roku se podává zevrubná informace o plnění programového prohlášení vlády. Proto pana poslance Bartoše odkazuji na červen, kdy vláda podá podrobnou informaci o plnění svého programového prohlášení včetně kapitoly Školství.

Pokud jde o názory, které projevil pan poslanec Bartoš, je mi velmi těžko s nimi souhlasit, protože jsem přesvědčen o tom, že koncepční změna školství probíhá kontinuálně a je to systematický a dlouhý proces a ani minulá vláda, ani vláda současná se nezpronevěřila své ústavní povinnosti.

Pokud jde o výroky, zda je za více peněz méně muziky, musím říci, že to nejsou pojmy, se kterými by pracovalo vládní prohlášení, nejsou to pojmy obvykle užívané v pedagogické praxi a v úvahách o školství jako systému. Požádám paní ministryni školství, aby k tomu zaujala stanovisko.

Konstatuji tedy jasně, že zpráva o plnění programového prohlášení bude předložena, bude podrobná, bude mít své měřitelné parametry a očekávám zajímavou a bohatou diskusi. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Waltra Bartoše, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, paní předsedající. Pan premiér zde prohlásil, že změny ve školství probíhají koncepčně a kontinuálně. Myslím, že pan premiér žije v nějakém růžovém virtuálním světě a že vůbec neví, jaký je stav ve školství, neboť platy učitelů stagnují, provozní prostředky jsou velmi nízké, školy trpí chronickým nedostatkem provozních prostředků a majetek chátrá, neboť se už několik let neodepisuje, takže školství je na tom velmi špatně.

A pokládám otázku, jestli je vůbec školství prioritou této vlády a jestli školství řídí kompetentní lidé, kteří umějí tyto problémy vyřešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vzdělání jako takové, jehož nejpodstatnější součástí je školství, je prioritou vlády, což se opět projevilo i v návrhu tohoto státního rozpočtu, podle kterého se v současné době řídíme. A o kompetenci paní ministryně Buzkové a jejího týmu nepochybuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu místopředsedovi Ivanu Langerovi a připraví se pan poslanec Hynek Fajmon. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, jsem rád, že o paní ministryni Buzkové nepochybujete, a doufám, že se při absenci jakýchkoli pochybností zejména zasadíte o to, aby všichni úředníci věděli, co to je DPH, tak jak o tom pan kolega Beneš.

Nicméně moje interpelace se týká zákona o cenných papírech, paragrafu 81, kde odst. 3. říká, že stát má povinnost půjčit garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry polovinu prostředků potřebných pro odškodnění klientů, nemá-li jich dostatek. K interpelaci mě vede postup vlády, která pod vaším vedením odkládá poskytnutí této půjčky, bez kterého, jak je vám jistě dobře známo, k odškodnění nemůže dojít, a vláda tak vlastně dodatečně poškozuje více než 28 tisíc klientů KTP Quantum a zhruba 2500 klientů Private Investors, a mohl bych pokračovat, koho ještě. Tyto společnosti zkrachovaly za vaší vlády, stejně tak jako další finanční instituce.

Zatímco garanční fond je povinen zahájit výplatu náhrad ve stanovených lhůtách, tři měsíce od oznámení rozhodných skutečností o krachu makléře, vláda lhůtu k poskytnutí návratné finanční pomoci garančního fondu nemá. Při prvním projednávání si vláda nejprve vyžádala analýzu Komise pro cenné papíry, když ji dostala, hledá v ní nedostatky a komisi ji vrátila, a to 30. 1. 2003, z čehož plyne, že výplata peněz je opět v nedohlednu.

Mé dvě otázky jsou následující: bude stát postupovat vůči všem poškozeným různých finančních a bankovních institucí stejně? Na této schůzi jsme opakovaně a již poněkolikáté zvýšili odškodnění bývalým kampeličkářům, a proto tedy otázka, zda všem bude měřeno stejně podle jednoho metru.

A za druhé: kdy konečně dojde ke splnění povinností státu a kdy bude moci garanční fond odškodnit tisíce čekajících lidí, poškozených klientů společností KTP Quantum a Private Investors?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pan poslanec Langer, jak předpokládám, jako přesvědčený liberál ví velmi dobře, nebo alespoň z jeho hlediska považuje jistě za demagogické uvádět vztah mezi krachem soukromé společnosti a ústavní odpovědností kterékoliv vlády. Privátní investoři, resp. privátní společnosti vznikají a zanikají působením trhu zcela průběžně a vztah k vládě je v tomto směru nepochybně velmi volný.

V odpovědi na vaši interpelaci tedy nejprve uvedu stručný popis situace v sektoru obchodníků s cennými papíry, protože jsem přesvědčen, že bude dobré to přednést oficiálně při interpelaci, protože znalosti o této situaci, jak jsem si ověřil i v tisku, nejsou příliš zevrubné.

V období mezi květnem 2001 a srpnem 2002 zkrachovalo celkem pět obchodníků s cennými papíry. Byli to Private Investors, Rosenblatt & Company, Quantum, Profin CB a Finnex Praha. Všichni tito obchodníci zkrachovali v době, když byla v zákoně o cenných papírech zakotvena úprava systému pojištění zákazníků, obchodníků s cennými papíry, kteří z důvodů přímo související s jejich finanční situací nejsou schopni plnit své závazky vůči svým zákazníkům.

Z hlediska výše náhrad a zejména počtu postižených zákazníků jsou rozhodujícími případy obchodníka KTP Quantum a Private Investors. Počet zákazníků je u KTP Quantum přibližně 29 tisíc a u Private Investors přibližně 2500. U Finnexu Praha je počet zákazníků asi 2400, ale výše náhrad není vysoká. U dalších dvou obchodníků se jedná o počty řádově v desítkách. Přepočítaná výše náhrad u KTP Quantum se pohybuje mezi 1,0 až 1,8 mld. Kč a u Private Investors na úrovni 360 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP