(18.00 hodin)
(pokračuje Kučera)

Tento přímý postup byl velmi naivní a prokázal, že strategie vyjednávání nebyla jeho silnou stránkou. Nás tento postup postavil do role prosebníčků a žebráků, a komisaře EU naopak do role všemocných diktátorů. Dnes už je snad všem jasné, že ani ke stejným podporám, ani ke stejným kvótám tato vyjednávání nepovedou. My budeme dokonce platit víc než dostávat, a připravované kvóty jsou hluboko pod současnou produkcí, a dokonce pod vlastní spotřebou.

Ptám se vás - nechcete již konečně tuto hloupou a nikam nevedoucí politiku změnit a usilovat o vyjednání opravdu rovných podmínek způsobem, který nelze ze strany stávajících států EU politicky zpochybňovat? Mám tím na mysli přestat žebrat o peníze a kvóty a začít vyjednávat faktickou legalizaci práva každé země vyrábět si potraviny pro vlastní potřebu na vlastním území a to, aby každý stát podporoval jak výrobu, tak hlavně likvidaci nadvýroby ze svých vlastních finančních zdrojů. To by našim zemědělcům přineslo větší výrobní kvóty, zajistilo by to dlouhodobý rozvoj při vzrůstající spotřebě potravin, uspořilo by to naše státní prostředky a postavilo by to do nevýhodné pozice právě ty země, které jsou silně nadprodukční. My bychom chtěli skutečnou partnerskou rovnost a nebyli bychom v roli prosebníčků.

Jsem přesvědčen, že s ohledem na charakter většiny států, které chtějí do EU ještě vstoupit, nelze očekávat výhodnější cíl závěrečných dohod z pohledu dlouhodobých národních zájmů České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Uděluji nyní slovo panu ministr Jaroslavu Palasovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Kučera mě žádá o to, abych vám vysvětlil, v čem tato vláda zlepšila přístup k vyjednávání s EU, a aby ho zlepšila. Dovolte mi tedy, abych vám sdělil, že jsme to již učinili.

Především už v září t. r. vláda schválila nový strategický dokument ke kapitole Zemědělství, který dává vyjednavačům jasně uchopitelný mandát, a to v oblasti vyjednávání přímých plateb, kvót a limitů pro jednotlivé komodity a také v oblasti rozvoje venkova.

V oblasti komodit jsme stanovili pět prioritních oblastí. Chceme tam výrazně zlepšit nabídku EU, která je pro nás zatím zcela nevyhovující. Ta nevýhodnost spočívá ve velmi nízkých limitech pro přežvýkavce, čímž by EU české zemědělce tlačila k produkci obilovin a olejnin i v těch oblastech, kde by se měl převážně pást skot a ovce. Mám tím na mysli podhory a hory. Odtud vychází naše priorita č. 1, a to vyjednat pokud možno co nejvyšší kvóty pro mléko a pro chov krav bez tržní produkce mléka. Chceme tak zajistit, aby v podhůří a na horách mohlo být provozováno zemědělství pro tyto oblasti vhodné, typické, to je především zemědělství postavené na chovu skotu.

Zároveň jsme si stanovili jako prioritu vyjednat vyšší kvóty u cukru a škrobu a možnost opětovné výsadby 3 600 ha vinic. Tím chceme umožnit přiměřenou diverzifikaci rostlinné výroby, abychom opět nepěstovali pouze obilí a řepku. Navíc na vinice je vázán významný podíl ruční práce, čímž také chceme řešit zaměstnanost v těchto oblastech, kde se vinná réva pěstuje.

Poslední prioritou je zvýšit referenční výnos u plodin na orné půdě, protože výnos 4,18 t/ha je hluboko pod potenciálem českého zemědělství, a byl vypočítán z nejhoršího referenčního období druhé poloviny 90. let.

U všech těchto priorit jsme propracovali pádnou argumentaci, abychom při vyjednávání docílili podstatné navýšení kvót. U ostatních komodit chceme zajistit, aby limity nebyly na nižší úrovni, než odpovídá skutečnost roku 2001. Uvědomujeme si, že jednání nebudou lehká a že i my musíme být připraveni k určité flexibilitě. Nicméně v prioritních oblastech chceme uspět, tj. chceme vyjednat maximum možného. Nedomnívám se tedy, že bychom byli v roli prosebníčků, domnívám se, že jsme v roli partnerů. Ta jednání byla zahájena, budou postupovat, gradovat, a předpokládám, že budou uzavřena v prosinci t. r.

V oblasti přímých plateb chápeme realitu rozpočtových možností Evropské unie. EU nemá peníze na to, aby poskytla kandidátským zemím 100 % přímých plateb. Obávám se, že nemá ani na to, aby svoji nabídku dosavadních 25 % plateb výrazně vylepšila. Proto hledáme řešení. To vidíme v tom, že bychom s Evropskou unií vyjednali částečné snížení odvodu do rozpočtu Evropského společenství, a z těchto zdrojů bychom pak navýšili přímé platby pro naše zemědělce u jednotlivých komodit, a to tak, abychom zajistili konkurenceschopnost ve všech komoditách. Dnes ještě nemohu říci, jestli navýšíme platby na 60, či 80 % u té či oné komodity, ale je mi jasné, že když dnes poskytujeme na ovce či krávy bez tržní produkce mléka téměř stejné dotace jako v EU, musíme po vstupu tyto platby navýšit alespoň na tuto úroveň, jinak by totiž efekty těchto dotací, které nesporně vedly k návratu ovcí a krav do krajiny, byly ztraceny.

U přímých plateb zásadně odmítneme desetileté přechodné období, to je pro nás naprosto nepřijatelné, protože k vyrovnání nákladových položek dojde podstatně dříve.

Rovněž musíme odmítnout zjednodušený systém plateb na farmu. Jednak jsme investovali 120 milionů Kč do vybudování systému k administraci stávajícího systému přímých plateb, a jednak se obávám, že při nerozlišené jednotné platbě na farmu by zemědělci upustili od výrob, které potřebují jednotkově vysokou dotaci. A to jsou právě například ovce nebo krávy bez tržní produkce mléka.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě neopomíjíme subkapitolu rozvoj venkova a že i zde jsme si připravili jasnou strategii. Chceme, aby programy podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství nejen pokračovaly i po vstupu, ale byly i rozšířeny.

Věřím, že jste z těchto mých slov pochopili, že vyjednávání bereme vážně a že máme konkrétní cíle pro jednání s konkrétními mandáty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra Palase. Ptám se, zda chce pan poslanec Kučera uplatnit možnost doplňující otázky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Je mi líto, pane ministře, ale to, co jsem tu předkládal, návrh na změnu strategie vyjednávání, na to jste vůbec nereagoval, jen jste říkal, že zintenzívníte prosby a tlak na vyjednávání kvót a podpor. Myslím si, že jsme se zcela rozešli, a teď, když už mám jen pár vteřin na doplňující otázku, je zbytečné opakovat můj návrh, který zněl: změna strategie a systému vyjednávání. Proto vám to dám raději písemně, abyste po přípravě mi mohl odpovědět kvalifikovaně.

Děkuji pro dnešek za ochotu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Chce pan ministr ještě něco dodat?

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Ano, paní předsedající, chci dodat to, že zřejmě to byl pan poslanec Kučera, který má slova nepochopil, když jsem vysvětloval jasnou strategii, vyjednávací strategii našich vyjednavačů, když jsem řekl, že jsme si stanovili pět priorit, které mají zajistit rozměr českého zemědělství a postupný nárůst tohoto rozměru. Znamená to tedy, že jsme si stanovili ukazatele, které jsou podloženy realitou, určitými argumenty. Ve svém výkladu jsem jasně zdůraznil, že naši vyjednavači nejsou v roli prosebníků, ale v roli partnerů.

Jsem tedy přesvědčen, že po tomto doplnění to pochopil i pan poslanec Kučera tak, jak to pochopili naši zemědělci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP