(17.30 hodin)
(pokračuje Rusnok)

To znamená zhruba 2 miliardy každý rok. Řekněme si zcela upřímně, že v České republice je celá řada jiných odvětví, kterým se takové péče nedostalo. Je to pochopitelné, logické. Prostě je to tak. Je to tak i v jiných zemích Evropy. Nicméně je to určitě relevantní poznámka k tomu, že vůbec nelze hovořit o tom, že by se stát nestaral dostatečně o oblast černouhelného hornictví a problematiku jeho útlumu.

Z hlediska spoluúčasti státního rozpočtu na nákladech útlumu u lokalit, které byly schváleny a vyhlášeny vládou v oblasti dosud činných dolů OKD Ostrava, musím konstatovat, že vzhledem k napjatým výdajovým možnostem státního rozpočtu v letošním roce OKD nejsou poskytovány dotace v oblasti technické, to znamená v oblasti technického útlumu, to znamená technická likvidace, zahlazování následků hornické činnosti a dalších záležitostí, včetně sociálně zdravotních nákladů, které nově vznikají, to znamená, náklady od roku 1993, které nese ve svých nákladech firma.

Dotací ze státního rozpočtu jsou v plné výši pokryty mandatorní, a obligatorní, sociálně zdravotní náklady, které vznikly do konce roku 1992. Jsou to tři tituly - pro upřesnění: ztráta na výdělku, tzv. renty, deputáty a zvláštní příspěvek horníkům.

V posledních pěti letech poskytl stát OKD, a. s., dotaci na jednotlivé položky spojené s útlumem ve výši 3,4 miliardy korun. Doplňuji, že v letošním roce obdobně stát podpořil krytí těchto závazků u již dnes uzavřených kladenských dolů částkou 63 milionů korun. Tyto doly jsou rovněž součástí skupiny ČMD, což je rovněž součást skupiny Karbon Invest.

Hodláme i v následujících letech dle možnosti státního rozpočtu - a upozorňuji, že z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu jsou dotace určené do oblasti hornictví více než 40 % celkových výdajů této kapitoly - přispívat na útlum těžby a přebírat část nákladů těžebních společností a nepřímo tak podporovat jejich konkurenceschopnost.

Další nepřímou formou státní podpory je a i v minulosti bezesporu bylo stanovení množstevního omezení dovozních limitů černého uhlí. Limit v současné době činí 1,223 milionu tun na jeden rok. Je výrazně nižší, než byl na začátku devadesátých let, kdy byl 2 miliony tun. Je to limit na ochranu před dovozem uhlí z Polska a Ukrajiny. My ten limit udržujeme v souvislosti s tím, že zejména v Polsku skutečně neustále ještě černouhelné hornictví je oborem dotovaným, a to různými formami. Dnes zejména formou odpuštění závazků firem, které se v tomto oboru pohybují a vůči státu mají obrovské dluhy řádově v úrovni 200 miliard českých korun.

Stát rovněž převzal závazky OKD za likvidace dolů v ostravské části, to znamená již těch neaktivních dolů, tím, že je včlenil do státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem, k 1. 1. 2002. Převzal rovněž veškeré závazky spojené s útlumem a ekonomickou sanací těchto prostor vzhledem k uvažovanému prodeji dosavadní státní účasti v této akciové společnosti - mám na mysli OKD. I to je významný způsob a významný krok podpory českého producenta černého uhlí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás ubezpečil, že této problematice věnujeme náležitou pozornost. Řekl bych, že pozornost nepřiměřeně velkou, kdybych to měl změřit s jinými oblastmi a odvětvími republiky. Je to logické. Je to obor, kde problém je koncentrován do malého území. Samozřejmě o to je citlivěji vnímám a o to je větší jeho politický rozměr. Pravděpodobně i proto se stal předmětem interpelace.

Domnívám se, že zde došlo k nešťastné chybě už na začátku devadesátých let, že vůbec černouhelné hornictví bylo privatizováno. Myslím si, že to bylo neuvážené rozhodnutí, protože to není standardní obor, který by se mohl rozvíjet normálním způsobem, konkurenčním, jako všechny ostatní. Ale bohužel je to rozhodnutí, které všichni neseme jako dědicové, a musíme se s ním vypořádat.

Mohu vás ubezpečit, že jednám pravidelně jak se zástupci zaměstnanců tohoto oboru - zrovna předevčírem jsem s nimi strávil více než hodinu a půl. Mám smluveny schůzky s majiteli příslušné firmy na příští týden - pokud budou k dispozici. Budu tak činit i nadále, protože to je věc skutečně závažná. Budeme hledat i v nové situaci, to znamená v situaci po vstupu do Evropské unie, kdy už nebudeme moci použít množstevní omezení na dovoz, cestu, jak zajistit takříkajíc hladké přistání českého černouhelného hornictví, a to pokud možno tak, aby se ještě po rozumný čas mohl tento obor na Ostravsku provozovat a rozvíjet, abychom využili potenciál národního bohatství, který v tomto směru máme, ale samozřejmě abychom současně zajistili provozuschopnost tohoto odvětví za přiměřených nákladů, které samozřejmě neseme všichni jako daňoví poplatníci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, uznávám, že onen materiál může být interní, nicméně byl publikován ve sdělovacích prostředcích a tím pádem se stal veřejným.

Chci ještě připomenout, že samozřejmě nezaměstnanost, o které jsem, jak vzpomínáte, pateticky v úvodu hovořil, skutečně výrazným způsobem v kraji stoupá, že nezaměstnanost už se blíží 100 tisícům pracovníků. Je to téměř jedna pětina ze všech nezaměstnaných v celé České republice. Z hlediska tohoto kraje je to vývoj katastrofický.

Chci poděkovat za rekapitulaci, která se týká vývoje OKD v posledních letech. Pro mě a řadu mých kolegů, kteří se této problematice věnujeme delší dobu, jsou to čísla známá. Mohu s vámi souhlasit a dát v tomto směru jednoznačně svůj názor k dispozici, že začátek problémů je spojený skutečně s privatizací OKD v počátku devadesátých let. Nicméně musím s lítostí konstatovat, že jste neodpověděl na mou interpelaci formulovanou v závěru mého dvouminutového vystoupení, tak bych to chtěl znovu zopakovat a požádat, jestli můžete odpovědět na otázku, jakým způsobem ministerstvo průmyslu využije svých akcionářských práv - to znamená 46 % akcií v OKD - k řešení situace v OKD z hlediska propouštění dalších zaměstnanců, popř. jak to využijete k tomu, dostat se do statutárních orgánů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážený pane poslanče, vy znáte ten problém stejně dobře jako já. My jsme nechtěli odejít z těch orgánů. My jsme z nich byli vykázáni, protože příslušný soukromý vlastník dokázal takovým způsobem zvládnout akciovou společnost, že ve stanovách a jiných konstitučních listinách společnosti vytvořil takovou situaci, že se svými 51 % s nimi disponuje způsobem absolutního vládce. To za prvé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP