(12.20 hodin)
(pokračuje Vojíř)

A těmi jinými zdroji se převážně mínily strukturální fondy Evropské unie. Přestože toto bylo přislíbeno, tak v horizontu dvou let tyto dva fondy spolykaly přibližně dohromady za tyto dva roky 70 mld. Kč a pro rok 2003 je těmto fondům opět rozpočtována velmi vysoká částka v řádu desítek miliard korun.

Z tohoto důvodu je samozřejmě evidentní, že když to takto sečtu, tak nemohou zbýt žádné disponibilní zdroje, a pouze otázka zní, co je prioritou. Je prioritou vytvořit rezervu ve výši 50 mld. Kč a použít ji na sanaci povodňových zátěží, anebo je prioritou plnit fond dopravní infrastruktury, fond rozvoje bydlení a případně další záležitosti, které musejí být realizovány? Abych nebyl případně za několik málo dnů napaden, ano, také si uvědomuji, že jedním návrhem, změnou návrhu zákona o FNM, přispíváme k tomu, že by fond - a to slovo podtrhuji - mohl na základě takové novely financovat některé staré ekologické zátěže, které ovšem nebyly nikdy zahrnuty do privatizačních projektů. Slovo mohl podtrhuji, protože bude skutečně záležet na tom, kolik prostředků ve FNM bude v daný čas existovat. Takže to je mé zdůvodnění, můj pohled na to, co je a není priorita.

Dámy a pánové, dovolte mi předeslat, jelikož bylo vetováno zrychlené projednávání, že bych v podrobné rozpravě navrhl pouze zkrácení projednávání tohoto zákona, pokud ovšem nebude zamítnut, jak bylo zde přede mnou také avizováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi a prosím, aby se slova ujala paní místopředsedkyně Němcová. Se stejným právem přednosti je písemně přihlášen pan předseda klubu Karel Kühnl. Dává přednost paní místopředsedkyni, takže má slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, protože zde zazněl návrh, který jsme nemohli neslyšet k našemu velkému smutku - když říkám našemu, myslím tím členy poslaneckého klubu ODS. O tom smutku hovořím proto, že jsme byli přesvědčeni, že náš návrh je tím krokem, který s porozuměním přijme Poslanecká sněmovna jako účinný způsob hledání pomoci, který nezavrhne, jak to právě ústy pana poslance Krause učinili poslanci sociální demokracie, to znamená, že byl podán návrh na zamítnutí tohoto návrhu, aniž byla dopřána možnost jeho projednání např. ve zkrácené lhůtě výbory, tak jak Občanská demokratická strana přistupovala k vládním návrhům, které vláda označila, že chce, aby byly projednány podle § 90. My jsme chtěli, aby se k nim mohli vyjádřit poslanci a výbory, a přistoupili jsme vždy na zkrácenou lhůtu projednávání těchto zákonů, protože jsme si byli vědomi svých povinností vůči stavu, v němž se naše země nachází. Bohužel nám nebylo toto velkorysé gesto oplaceno, a proto myslím, že to je nejen k našemu smutku, ale ke škodě České republiky.

Proto mi dovolte, abych v tuto chvíli dala návrh na usnesení, protože se obávám, že může dojít k tomu, že náš návrh bude zamítnut. Proto dávám návrh na toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá, aby vláda České republiky předložila co nejdříve zprávu o okolnostech prodeje majetkové účasti státu na podnikání a. s. Český Telecom. Zpráva bude obsahovat 1. podmínky kupní smlouvy, 2. návrh na využití tohoto mimořádného příjmu státního rozpočtu na financování konkrétních programů."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Určitě se s ní shodneme, že to nelze projednat v rámci tohoto bodu, dokonce ani po jeho ukončení. Je nezbytné zařadit nový bod - usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, co tady ona navrhla.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, za to se omlouvám, to jsem chtěla dodat v poslední větě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Určitě jsem vás správně pochopil, jen to upřesňuji, aby potom nedošlo k nějakým zbytečným diskusím. V tuto chvíli má slovo pan poslanec Karel Kühnl. Pan poslanec Vojíř s faktickou? Ne. Pan poslanec Kühnl, pak se hlásí pan poslanec Recman.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokusím se nezopakovat všechny argumenty, které zde už zčásti padly, jen bych rád konstatoval k navrženému zákonu, že je zcela zjevně veden dobrými úmysly. Myslím, že zástupce navrhovatelů tady ty dobré úmysly věrohodně přednesl. Jako tolikrát v historii, dlažba dobrých úmyslů i v tomto případě vede ne-li do pekel, tak alespoň na jejich pokraj.

Navrhovatelé ústy kolegy Kocourka předložili jakousi filozofii, která vychází z předpokladu, že nebude-li tento návrh přijat, jako kdyby vůbec nebyly zdroje na krytí povodňových škod, případně na krytí preventivních opatření. Doufám, že tento můj dojem je falešný, ale ten dojem z toho vznikl.

K návrhu samotnému. Návrh navrhuje především zavést specifický účet se zkráceným názvem povodňová rezerva. Když se podíváme do konstrukce tohoto účtu, jeho určení, tak se vlastně ve skutečnosti o nic jiného nejedná než o další mimorozpočtový fond. Věcně to opravdu není nic jiného a já se domnívám, že naše soustava veřejných rozpočtů již je tak košatá mimorozpočtovými fondy, že zavádění dalšího mimorozpočtového fondu by bylo v příkrém rozporu s jedním z hlavních cílů programového prohlášení vlády, a to s cílem, který nepochybně nese souhlas všech 200 poslankyň a poslanců Poslanecké sněmovny, totiž ozdravení veřejných financí. Přemíra mimorozpočtových fondů vždy vede k neprůhlednosti, ke zmatenosti, k nepřehlednosti veřejných financí a mimorozpočtové fondy vyvíjejí vlastní dynamiku, vlastní výdajovou dynamiku, abych to upřesnil, která ne vždy v následujících letech může být kryta na straně příjmů, tudíž vyvíjejí vlastní dynamiku k vytváření nových a nových deficitů.

Když se podíváme na účel tohoto nového podúčtu FNM, je vymezen sice relativně přesně - náprava povodňových škod, prevence atd. - ale zároveň průřezově, jinými slovy je zcela zjevně v určité kolizi s úkoly celé řady nebo rozhodně několika resortů a také téměř všech existujících mimorozpočtových fondů, fondu bydlení, fondu dopravy, fondu životního prostředí, snad i Pozemkového fondu.

Proto si věcně myslím, že pokud by mělo být dosahováno cíle, kterého chce tento návrh dosáhnout, musel by vlastně být předložen úplně jiný návrh, a to návrh novely kompetenčního zákona, která by vytvořila něco jako ministerstvo pro mimořádné události. Nebyli bychom první zemí na světě, která by takové ministerstvo vytvářela, v Ruské federaci existuje takové ministerstvo, nepochybně existuje právem v této ohromné zemi. Nejsem si úplný jist, že by stejným právem existovalo v zemi, jako je Česká republika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP