Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. října 2002 v 9.03 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty či komu byla náhradní karta vydána.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali následující poslanci: Hynek Fajmon - účast na zasedání EDU v Lisabonu, Václav Klaus - účast na mezinárodní konferenci v Mexiku, Petr Nečas - naléhavé rodinné důvody, Miroslav Svoboda - hospitalizace v nemocnici, Milan Urban - nemoc, Pavel Svoboda a Jaroslav Zvěřina - služební cesta, účast na konferenci výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů Evropské unie a kandidátských zemí v Dánsku.

Z členů vlády se na dnešní jednání omlouvají: ministryně zdravotnictví Marie Součková - pracovní jednání na konferenci v Praze, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda - pracovní cesta v Portugalsku, ministr obrany Jaroslav Tvrdík - účast na mezinárodním aliančním cvičení k zabezpečení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu NATO.

Jiné omluvy nemám, případně žádám předsedy jednotlivých klubů, jestli mají požadavek na omluvu některého z členů svého klubu, aby mi to oznámili.

Dnešní jednání zahájíme body, které byly již pevně zařazeny, tj. body 28, 29 a 87. (Hluk v jednací síni.) Žádám poslankyně a poslance o klid, abychom mohli zahájit první z pevně zařazených bodů. Ještě předtím vám oznamuji, že odpolední jednání bychom zahájili projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení, a bude tedy potřeba, protože bude na pořadu hlasování, účast všech zájemců o rozhodnutí v naznačených věcech, a v 16.00 hodin nás čekají ústní interpelace a Poslaneckou sněmovnu navštíví velká zahraniční delegace, která je dnes na Ministerstvu zemědělství, a jsou to zástupci Apislávie.

 

Nyní mi dovolte, abych zahájil první bod dnešního jednání, kterým je

 

28.
Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002
a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu

 

Tento bod přednese, jak předpokládám, pan předseda vlády osobně. Prosím pana předsedu vlády, aby se ujal slova. Zpravodaje určíme až po vystoupení pana premiéra. (Hluk v sále.)

Žádám ještě jednou sněmovnu o klid. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych podal sněmovně informaci o situaci, tak jak se vyvinula po povodních v letošním roce. A dovolte mi, abych se již nezabýval informacemi o záchranných operacích a o zvládání té nejakutnější krize.

Je nepochybné, že integrovaný záchranný systém tuto krizi zvládl. Je nepochybné, že ztráty na životech byly 20 občanů, což je třikrát méně, než bylo při povodních v roce 1997, a významně méně než v kterémkoliv státu, který byl v současné době postižen povodněmi.

Dovolte mi, abych této příležitosti znovu využil k tomu, abych poděkoval všem, kteří se na zvládání krize podíleli, a to nejenom integrovanému záchrannému systému, ale všem občanům, starostům a všem, kteří svou disciplinovaností, vůlí a úsilím zvládli tuto krizi způsobem, který nám získal mimořádnou mezinárodní prestiž. Musím říci, že při každém mezinárodním jednání se setkávám s uznáním, které Česká republika získala v této tragické situaci.

Dovolte mi, abych ještě konstatoval, že povodně ve svém mimořádném rozsahu vyvolaly rozsáhlé hnutí mezinárodní solidarity, které nám poskytlo podporu, která je významná a která není v žádném případě okrajová.

A nyní mim dovolte, abych se zabýval dalšími podrobnostmi a informacemi o tom, jak vypadá situace v současné době, jaký je rozsah škod a co učinila vláda. Čili jenom velmi stručně základní informace o průběhu.

Povodně v srpnu letošního roku postihly některé státy střední Evropy a zasáhly nějakým způsobem takřka 40 % území České republiky a způsobily, že více než 200 tisíc obyvatel muselo být evakuováno, a tak ztratilo buď na čas, nebo trvale možnost bydlení. Kvalitní integrovaný záchranný systém zabránil vyšším ztrátám na životech, přitom ovšem zůstaly obrovské ztráty na majetku. Jejich likvidace si vyžádá spoustu času a bude třeba nemalých finančních prostředků na obnovu poškozeného území. Rozsah obnovy škod představuje přibližně 15 % ročních investic v národním hospodářství.

Přívalové deště v polovině srpna vedly k vyhlášení nouzových stavů pro území Karlovarského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, a to rozhodnutím předsedy vlády č. 373/2002 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a dále k vyhlášení stavu nebezpečí v částech Jihomoravského kraje a Libereckého kraje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP