(10.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane kolego. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

Dalším bodem by měl být bod 83. Chci se zeptat Kanceláře sněmovny, zda je již přítomna paní senátorka Lastovecká, zda můžeme zahájit projednávání tohoto bodu, či nikoliv. Ještě jednou se chci zeptat početné skupiny zaměstnanců Kanceláře, zdali mohou sdělit, že je, či není přítomna paní senátorka Lastovecká, abychom mohli zahájit projednávání bodu 83.

V tuto chvíli vás požádám, kolegyně a kolegové, o drobné procedurální hlasování, které by znamenalo, že začneme projednávat bod 85 a poté se vrátíme k bodu 83. Znamená to tedy přeřadit bod 83 za bod 85.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 164. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 132, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

85.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření
v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
/sněmovní tisk 59/ - druhé čtení

 

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr Vladimír Mlynář.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vzhledem ke krátké době, která uplynula od prvního do druhého čtení, bych chtěl poděkoval za vstřícnost sněmovny, která zkrátila dobu na projednávání, a omezím své úvodní slovo pro druhé čtení na svůj souhlas s pozměňovacími návrhy a legislativně technickými změnami, které navrhl ústavně právní výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 51/1, resp. 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si vás seznámit s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který na své 6. schůzi 10. října projednával vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, tak jak jste ho dostali ve sněmovním tisku č. 59.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na této schůzi po odůvodnění Vladimíra Mlynáře, ministra pro informatiku, po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě za prvé doporučil ctěné Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 59 projednat a schválit ve znění vládního návrhu, za druhé zmocnil zpravodaje, aby s usnesením výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem tímto právě učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní uděluji slovo paní kolegyně Haně Orgoníkové, aby nás informovala o jednání ústavně právního výboru.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal tisk 59, který odůvodnil ministr vlády ČR Vladimír Mlynář a kde jsem měla zpravodajskou zprávu.

Ústavně právní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, dále doporučuje, aby byly přijaty k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - Tyto změny a doplňky přednesu v podrobné diskusi. - Dále byl pověřen předseda výboru, aby toto usnesení předložil Poslanecké sněmovně, a byla jsem pověřena já, abych podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru. Dále jsem byla pověřena, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Vzhledem k našim dobrým vztahům vám chci vaši roli usnadnit a říci, že pozměňovací návrhy, které jsou součástí sněmovního tisku, nemusíte přednášet v podrobné rozpravě.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Obecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Budeme chvilku napínat pana ministra, jestli se někdo nepřihlásí. Nikdo se nehlásí, tak ji také končím. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní podle předcházejícího procedurálního hlasování přikročíme k projednávání bodu

 

83.
Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky
k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

 

Z pověření Senátu předložený návrh odůvodní senátorka Dagmar Lastovecká, kterou mezi námi vítám a uděluji jí slovo.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci a poslankyně, já bych se nejprve chtěla omluvit, že jste na mě museli chviličku čekat, a pokusila bych se pouze shrnout průběh projednávání.

Návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii byl přikázán ústavně právnímu výboru sněmovny a projednal ho i výbor pro evropskou integraci. Ani v jednom výboru myslím nebyly žádné námitky vůči zákonu, vůči jeho obsahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP