(17.40 hodin)
(pokračuje Gross)

V roce 1993 bylo evidováno na území České republiky 398 505 trestných činů, v roce 2001 bylo v uvozovkách - zdůrazňuji uvozovky - "jen" 358 577 trestných činů. A co se týče objasněnosti - v roce 1993 to bylo necelých 32 %, v roce 2001 46,5 %.

Samozřejmě, přes ten trend, který je nebo byl úspěšný v loňském roce, nemůže nás situace zdaleka nechávat klidnými, protože počet občanů i návštěvníků České republiky, kteří se stanou obětí trestného činu, je poměrně velký. Přes ta pozitivní čísla nás to prostě nemůže nechávat klidnými. Proto jsou navržena ve zprávě i některá systémová opatření, která by do budoucna měla posílit ten trend, který byl v roce 2000 a 2001.

Speciálně bych se snad zmínil o některých nových druzích trestné činnosti. Může se zdát, že nemají takovou společenskou nebezpečnost pro někoho, nicméně Policie České republiky se jim věnuje, protože z dlouhodobého hlediska či hlediska způsobených škod jsou to závažné druhy trestné činnosti.

Jedna oblast se týká trestných činů na úseku životního prostředí, kde především směrem do budoucna jsou rizika, se kterými - pokud jim nebudeme čelit v tuto chvíli - budeme mít poměrně velké problémy. Druhou specifickou oblastí je trestná činnost na úseku informačních technologií. Samostatnou kapitolu tvoří část, která se věnuje mezinárodnímu terorismu, resp. terorismu jako takovému.

Ještě bych snad připomněl, že v loňském roce byla také schválena Národní strategie protidrogové politiky a byla aktualizována opatření v oblasti prevence kriminality.

Co se týče projednávání ve sněmovně, projednal tuto zprávu 18. září výbor pro obranu a bezpečnost. Ta diskuse tam proběhla a připomínky tam zazněly. Mohu slíbit, že se s nimi bude pracovat a že příští zpráva za rok 2002 bude vycházet i z těchto připomínek, tak jak jsme se i v minulosti vždy snažili reagovat na připomínky, které zazněly buď v průběhu rozpravy plenární, nebo v průběhu rozpravy ve výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru vnitra Stanislavu Grossovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Petr Kott a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení naší sněmovny.

 

Poslanec Petr Kott: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já zde nebudu opakovat slova pana ministra, který velice obsáhle popsal celou zprávu, ale dovolím si několik upřesnění.

Tato zpráva je vlastně tak trochu komparací roku 2001 s rokem 2000. Je obsáhlá, je naplněná statistikami. A upřímně řečeno, já se ztotožňuji s tezí, že statistika je matematické, přesné vyjádření velmi nepřesných údajů. Nicméně přistupujme k této zprávě tak, jako by skutečně odrážela stav vnitřní bezpečnosti v naší zemi v uplynulém období.

Jak zde již zaznělo, celková - a zde upřesním pana ministra - celková zjištěná kriminalita v roce 2001 poklesla oproti roku 2000 o 8,4 %. Myslím si, že to je velmi potěšitelný fakt.

Na druhé straně je zde jeden fakt, který je alarmující a který zde pan ministr nezmínil, a to je zvýšení trestné činnosti příslušníků Policie České republiky, a to o 20 %. Opakuji - o 20 %. To je velmi alarmující číslo.

Ve zprávě je tato skutečnost obhájena v podstatě tak, že pokud se zvyšuje zjištěná trestná činnost, klesá latentní trestná činnost. Já jsem si položil otázku, zda to můžeme použít i opačně. Pokud se sníží celková zjištěná trestná činnost, nezvýší se náhodou latentní trestná činnost a tím pádem celková trestná činnost nestagnuje, nebo se dokonce nezvyšuje?

K policistům chci říci ještě toto. Sami pracovníci Ministerstva vnitra přiznávají, že jeden policista - a teď mi dovolte jedno módní slovo - policista-gauner je horší než sto zločinců civilních.

To je v podstatě vše, co jsem k této zprávě chtěl říci. A ještě dříve, než zde přednesu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, dovolte mi vůči panu ministrovi jednu prosbu. Je myšlena skutečně upřímně, není v ní žádá jízlivost. Vychází z toho, co asi všichni víme. A pokud nevíme, tak asi tušíme nebo na to dříve či později přijdeme.

Vychovávat jak děti, tak studenty, podřízené i policisty se dá především příkladem. Proto prosím pana ministra, aby vybíral své nejbližší spolupracovníky nikoliv podle mediální popularity, nikoliv podle spisovatelského umu, ale aby vybíral pracanty, kteří skutečně svou prací zvýší pocit bezpečnosti u občanů této země.

Nyní usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Kottovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Mám jedinou přihlášku. Přihlásil se pan poslanec Václav Frank, takže mu dávám slovo. Připraví se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, je pravda, že jsme tuto zprávu poměrně podrobně projednávali ve výboru pro obranu a bezpečnost, ale přesto její důkladné prostudování dává celou řadu oblastí k vážnému zamyšlení.

Já bych rád úvodem poznamenal, že předložená zpráva doznala oproti předchozím letům určitý kvalitativní posun. Mám tím na mysli ne výsledky, jak se jimi chlubil pan ministr, ale třeba například výsledky ve využívání určitých sociologických průzkumů k poznání myšlení, postojů a reakcí obyvatelstva. A myslím, že i v této zprávě se poprvé objevují první pokusy o analýzu příčin a podmínek stávajícího stavu kriminality, ne však - jak již byla zmíněna panem zpravodajem - latentní. Je to ke škodě věci. Částečně jde také o dílčí zlepšení personální a možná i vzdělávací práce. Potud pochvala.

Dovolím si ale tvrdit, že přesto však zpracovatel nepřekročil svůj stín a předložený dokument zůstává i nadále spíše komentářem statistiky a spousty tabulek. To následně způsobuje, dovolím si tvrdit, určitou nepřehlednost a neúnosný rozsah zprávy, protože v tomto pojetí uváděné údaje ve zmíněné zprávě mohou mít smysl a být využité pro vnitřní potřebu policie, resp. ministerstva vnitra, nemají však skutečnou vypovídací hodnotu pro takový orgán, jakým Poslanecká sněmovna je.

Chci poukázat na to, že již tak neúnosný rozsah zprávy je dále rozšiřován - podle mého názoru, i když možná vnímám snahu předkladatele - zcela nadbytečnými stránkami, např. 119 - 127, ale i dalšími, na nichž se například poslancům sděluje, co nám bylo předloženo a co vlastně v příslušných uváděných novelách a zákonech poslanci schválili. Kladu si otázku, k čemu to má sloužit. Mají být poslanci informováni o tom, co v uplynulém období dělali? Myslím si, že to by řada z nás měla vědět.

Myslím si, že i předkládané řazení priorit neodpovídá statistice z hlediska množství evidovaných činů a následně i způsobených škod. Dokonce si dovolím tvrdit, že neodpovídá ani postojům a mínění občanské veřejnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP