(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené kolegyně a kolegové, čas vymezený na přestávku skončil. Dovolte, abych vás požádal o klid, posaďte se, pokračujeme v našem jednání.

Faktickou poznámku má pan poslanec Smýkal. Prosím.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych pro stenozáznam sdělit, že v hlasování pořadové číslo 158 jsem hlasoval "ne", mám ve výkaze "ano".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to upřesnění pro stenozáznam, není to námitka proti výsledku hlasování.

Dámy a pánové, prosím, abyste vešli do jednací síně, budeme hlasovat o závěrečném usnesení, které v sobě zahrnuje dosud přijatá dílčí usnesení. Pan poslanec Vymětal mě opět žádá, abych vás odhlásil, čemuž opět nemohu odolat a učinil jsem to. Prosím vás proto, abyste se znovu zaregistrovali.

Prosím nyní, aby řekl své stanovisko pan ministr (bylo negativní) a pan zpravodaj (rovněž negativní). Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro usnesení jako celek. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 se pro vyjádřilo 42, proti 107. Tento návrh tedy nebyl přijat.

 

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme ukončili projednávání bodu státní závěrečný účet. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme nyní k projednávání dalšího bodu, jímž je bod

 

64.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území České republiky v roce 2001
/sněmovní tisk 18/

 

Předloženou zprávu uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

Dámy a pánové, prosím, aby všichni ti, kteří se nechtějí účastnit projednávání tohoto bodu, odešli řešit své problémy mimo sněmovní síň, aby byl dostatečný klid pro to, abychom mohli vyslechnout zprávu pana ministra Stanislava Grosse.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, uvádím v tuto chvíli zprávu o situaci v oblasti vnitřního pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 s tím, že tato zpráva je ve své podstatě již tradiční a vláda ji předkládá Poslanecké sněmovně prakticky od roku 1993. V roce 1999 jsme tuto zprávu předkládali i Bezpečnostní radě státu, a to z toho důvodu, že na základě nové legislativy byla Bezpečnostní rada státu ustavena a od té doby se tato zpráva předkládá jak Bezpečnostní radě státu, tak také Poslanecké sněmovně.

V úvodu chci říci, že jde o zprávu, která vznikla nejen na základě práce a poznatků resortu Ministerstva vnitra, ale podílely se na ní i jiné resorty, které mají určitou vazbu z různých úhlů pohledu na bezpečnost v ČR a významnou měrou se podílely na komplexnosti této zprávy.

Cílem této zprávy bylo a je podat přehled o vývoji a dynamice kriminality, o vývoji problematiky v oblasti související s vnitřní bezpečností a deklarovat oblasti, na které je zapotřebí upnout mimořádnou pozornost, a definovat tak východiska politiky pro oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku.

Chci také jasně říci, že ve zprávě se nedočtete žádné formulované kroky k řešení dílčích problémů tu v oblasti - já nevím - krádeže automobilů, tu v oblasti vykrádání rekreačních objektů apod. Je to zpráva, která se snaží do určité míry zobecňovat trendy v České republice a popisovat i kroky, které byly učiněny v minulosti, a hlavně ovšem se snaží nastínit další priority pro nadcházející období.

Prioritou vlády bylo a je omezení rozsahů a dopadů kriminality a zvyšování bezpečnosti občanů. Proto jsme to zahrnuli taky proti počátečním letům, kdy se tato zpráva předkládala - (poslanec Vymětal vyměňuje ministru vnitra sklenici s nápojem) - děkuji panu poslanci Vymětalovi, že mi odnesl pití. (Veselost ve sněmovně.)

V každém případě ale má tato zpráva snahu postihnout také jakýsi subjektivní pocit občanů, jak se ve kterém teritoriu cítí bezpečni. Znamená to, že v příloze k této zprávě jsou zasazeny i výsledky sociologických průzkumů na téma subjektivního vnímání pocitu bezpečí občanů v různých částech naší vlasti. Z některých částí těchto sociologických průzkumů je citováno i v samotném textu zprávy, hlavní část ovšem je obsažena v příloze.

Co se týče práce Ministerstva vnitra, resp. zpráv, které poskytuje jak vládě, tak Poslanecké sněmovně, existuje jakýsi ucelený systém, kdy tato zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti za uplynulý kalendářní rok je jakýmsi základem, na který navazují další zprávy o vývoji v oblasti migrace, zpráva o korupci, zpráva o extremismu a zpráva o průběžném plnění úkolů v oblasti prevence kriminality.

Samotná zpráva a samotný materiál má dvě základní části. V první najdete údaje o trestné činnosti, o vývoji jednotlivých druhů trestné činnosti, jsou tam údaje o pachatelích trestné činnosti a o jejích obětech, je tam souhrn opatření k omezení kriminality a bezpečnostních rizik a jsou tam uvedena také opatření, která mají směřovat v určitých oblastech ke zvýšení bezpečnosti občanů. Zpráva obsahuje také shrnutí a návrh priorit bezpečnostní politiky pro další období z hlediska veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Ve druhém díle této zprávy jde o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v jednotlivých krajích ČR. Jsou popisována specifika jednotlivých regionů a různé rizikové faktory.

Přílohou pak je tabulková část, která dává k dispozici úplný statistický přehled evidovaných trestných činů, a také se v příloze zabýváme evropským kontextem, to znamená, že tam najdete údaje o úrovni kriminality v zemích západní a střední Evropy.

Co se týče specifika roku 2001, bylo dáno událostmi v září roku 2001, to znamená teroristickými útoky podniknutými ve Spojených státech, protože samozřejmě řada bezpečnostních opatření, která posléze následovala, se promítla také do úrovně bezpečnosti a úrovně nápadů kriminality na území České republiky. Především se jednalo o preventivní opatření, která v této souvislosti byla podnikána.

Co se týče samotných čísel, byl rok 2001 rokem úspěšným. V tomto roce byl evidován pokles kriminality o 8,4 %, což v absolutních číslech je 32 892 trestných činů proti předcházejícímu roku. Navazovalo se na dva předchozí roky, nejprve na rok 1999, kdy došlo ke stagnaci trestné činnosti, pak následoval rok 2000 s mírným poklesem trestné činnosti a v roce 2001 došlo k dalšímu poklesu. Pro ilustraci je dobré říci, že v roce 2001 jsme dosáhli nejnižšího počtu trestných činů na území ČR od roku 1993 při současné nejvyšší objasněnosti od roku 1993.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP