Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. října 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 185 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý den, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane místopředsedo vlády. Zahajuji třetí jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo požádal nebo žádá o vydání náhradní karty. Oznamuji, že předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Radko Martínek má náhradní kartu č. 8 a pan poslanec Miroslav Svoboda náhradní kartu č. 21.

Zároveň sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vladimír Laštůvka - účast na konferenci předsedů zahraničních výborů, Petr Nečas - rodinné důvody, Lubomír Suk - nemoc, a Jan Zahradil - pracovní zahraniční cesta, Konvent EU v Bruselu.

Z členů vlády jsou na dnešním jednání omluveni premiér pan Vladimír Špidla od 12 hodin z důvodu pracovní cesty do Francie a pan ministr Pavel Dostál z téhož důvodu. Pro nemoc z členů vlády je omluvena paní ministryně Petra Buzková a paní ministryně Marie Součková. Pan ministr Jiří Rusnok se omlouvá od 16 hodin - bude to mít vliv na projednání ústních interpelací od 17 hodin, a pan ministr Jaroslav Tvrdík a pan ministr Cyril Svoboda z pracovních důvodů.

Jiné omluvy jsem nezaznamenal, ani žádný z předsedů klubů je nesignalizuje.

Dnešní jednání zahájíme bodem 21 a poté budeme pokračovat v projednávání dalších návrhů zákonů v prvém čtení.

 

Dnešním prvním bodem je

 

21.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 28 - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 28/1.

Nyní žádám, aby pan poslanec Ladislav Skopal, zástupce navrhovatelů, předložený tisk č. 28 uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych řekl pár slov ke krátké novele zákona o myslivosti, který nabyl účinnosti 1. července 2002 a při jehož aplikaci v praxi došlo k celé řadě komplikací, které ukazují, že přece jenom v rámci schválení tohoto zákona, který prošel i velkou diskusí zde ve sněmovně, došlo k určitým nesrovnalostem, které by bylo dobré změnit.

Jedná se především o to, že tento zákon se neosvědčil hlavně v rámci vznikání honebních společenstev, kde dochází k neodůvodněné ekonomické, administrativní a technické náročnosti. Umožňuje se vlastníkům honebních pozemků, členům honebních společenstev zřízení, pronájem a případné využívání honitby za jednodušších podmínek. V rámci této novelizace chceme, aby nedocházelo k vynakládání desetitisíců až statisíců finančních prostředků těchto členů honebních společenstev. Je zde snaha, aby došlo k zjednodušení předkládání mapových přehledů. V současné době je to velice komplikované a administrativně velice náročné. Jsou tam další technické úpravy, které by neměly činit problémy z hlediska našeho projednávání.

Chtěl bych jenom požádat kolegyně a kolegy o to, abychom zbytečně nerozšiřovali tuto novelu, aby potom nedošlo k další silné diskusi, tak jako v předcházejícím volebním období. Zájmem předkladatelů je, pokud dojde k určitým sporům, spíše zúžit tuto novelu o sporné paragrafy, o sporné věci, které by mohly zbytečně jitřit vášně zde ve sněmovně.

Požádal bych vás, kolegyně a kolegové, o to, abyste propustili tuto novelu do druhého čtení, s tím, že dopředu upozorňuji, že budu žádat o zkrácení projednávání o 20 dnů, protože honební společenstva mají být ustavena k 31. 3. 2003, a vzhledem k tomu, že v lednu nebudeme zasedat, budeme projednávat volbu prezidenta republiky a další schůze mimo listopadové je až v únoru 2003, a vzhledem k projednání v Senátu a podpisu prezidenta bychom nemuseli stihnout časově tuto novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Mandík. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Navrhovatelům novely zákona, tak jak ji za navrhovatele přednesl kolega Ladislav Skopal, musím dát za pravdu v tom, že je třeba novelu urychleně provést tak, aby se odstranily všechny legislativně technické a formulační problémy, které v tomto zákoně jsou.

Mám ovšem za to, že z tohoto obecného pohledu je přece jenom předložená novela nedostatečná, neboť se snaží řešit pouze malou část problémů, které v tomto zákoně jsou obsaženy. Návrhy odstraňují především nedostatky ve vztahu k těm, kdo mají vytvořit honitby a pak v nich tedy provádět právo myslivosti, to znamená vlastníků honebních pozemků a uživatelů honiteb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP