(18.40 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

Pokud se ohlédneme do let nedávno minulých, tato sněmovna vždy salámové metodě přednost dala. Přikláním se k tomu, abychom v celém tomto plénu o novelizaci ústavy diskutovali. Ale mám za to, že o některých tématech už diskutujeme příliš dlouho.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Jako další se písemně přihlásila do rozpravy paní poslankyně Hana Marvanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v souvislosti s předloženým návrhem řekla dvě poznámky. Jedna se týká samotné materie, které se týká předložený návrh, tj. změna udělování milostí prezidentem republiky.

Vždy jsem patřila mezi ty, kteří se přimlouvali i za debatu na toto téma. Nemyslím si, že model, který je navržený, je jediný možný. Myslím si, že jiný možný model zde zmínil předseda ústavně právního výboru pan poslanec Výborný. Mohou být také i jiné modely, kdy do rozhodování o udělení milosti může být zapojen ombudsman, který může velmi dobře z povahy své funkce posuzovat humanitární hlediska při udělování milostí. Obecně se domnívám, že je správné o této věci diskutovat i z toho důvodu, že se o tom diskutuje ve veřejnosti, mezi odborníky, a měla by o tom diskutovat i sněmovna.

Na druhé straně - a k tomu směřuje má poznámka číslo dvě - bych se ráda přimluvila za to, abyste podpořili návrh, který jménem klubu Unie svobody zde přednesl Karel Kühnl, který směřoval k tomu, abychom odročili projednávání tohoto návrhu zákona a dohodli se a na příští schůzi Poslanecké sněmovny projednali eventuální zřízení společné ústavní komise obou komor našeho Parlamentu.

Možná si leckdo z vás vzpomene, kolik tady totiž bylo různých pokusů provést dílčí změny ústavy - ať už to byly pokusy na zúžení imunity ústavních činitelů, trestní imunity, přestupkové imunity. Sama jsem některé předkládala. Pak to byly další pokusy směřující na změnu volebních systémů nebo návrhy, které připravoval Senát. Vždy tyto pokusy ztroskotaly na tom, že se nenašla dostatečná společná vůle obou komor Parlamentu prodiskutovat a dohodnout se na těch změnách, na kterých by byla reálná ústavní shoda.

Domnívám se, že přestože naše ústava je podle mne v zásadě dobrá, že jsou body, které by se měly změnit, a že se na změnu některých bodů čeká příliš dlouho. Abych zmínila ty, které považuji za diskutováníhodné, domnívám se, že na prvním místě je to skutečně zúžení imunity ústavních činitelů. Je vlastně ostudné, že za deset let se zatím nenašla vůle v obou komorách Parlamentu zúžit imunitu přestupkovou a trestní.

Myslím si, ale že by se neměla odkládat v Parlamentu ani debata o zavedení přímé volby prezidenta, a to i za předpokladu, že se třeba tato věc nemusí a nemůže stihnout pro volbu prezidenta, která nás čeká, ale debata bude jistě delší. A kdy by se jí měl Parlament zabývat než teď na začátku volebního období?

Třetí věc: Nebránila bych se tomu, aby se diskutovalo i o změně volebního systému, nebo diskusi o změnách volebního systému do Poslanecké sněmovny. Aby se také diskutovalo o tom, jaké postavení má mít nadále Senát, pokud by byla zavedena přímá volba prezidenta.

Domnívám se, že všechny otázky, které jsem zde vypočetla, včetně tématu udělování milostí prezidenta, nelze projednávat jednotlivě na základě jednotlivých tisků, které předloží poslanci či jednotlivé poslanecké kluby, že návrhy, které dejme tomu přijdou z různých poslaneckých klubů, by měly být diskutovány v souvislosti, a proto si myslím, že je správné, aby vznikla ústavní komise, kterou náš klub navrhl. Vznikla by vlastně po vzoru ústavní komise, která v roce 1992 v tomto parlamentu, v České národní radě, připravila návrh ústavy v takové podobě ústavy, která pak byla přijata výraznou většinou, více než 170 hlasy.

Přála bych si, aby komise, kterou bychom zřídili společně se Senátem, dosáhla nakonec po diskusi, která může trvat rok či rok a půl, takové změny ústavy, na které bude reálná shoda, kterou žádná ze stran zde zastoupených nebude vnímat jako určité násilí, ale bude to změna ústavy, která bude skutečně podrobena širokému konsensu. Myslím si, že cesta, kterou navrhujeme, vede i k tomu, aby se odstranily věci dlouho kritizované, jako byla již zmiňovaná imunita ústavních činitelů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, páni ministři, paní a pánové, děkuji za rozpravu, kterou jsme vyslechli společně k tomuto navrženému bodu jednání. Děkuji i za perfektní srovnávací studii, kterou zde alespoň v krátkosti uvedl předseda ústavně právního výboru kolega Výborný.

Toto je jeden z možných modelů. Vůbec netvrdím, že tak jak je to předloženo, je to jednoduché, že to tak bude schváleno. Od toho Poslanecká sněmovna a Senát rozhoduje o ústavě. Jsem přesvědčen o tom, že v průběhu projednávání jistě se najde několik možností, jakým způsobem se s tím vypořádat.

Zajímavý diskusní příspěvek přednesla kolegyně Marvanová, i když postavení ombudsmana, resp. veřejného ochránce práv v České republice je pravděpodobně jiné než v jiných státech. Neznám tu možnost, která by vedla ke spolupodpisu, protože to přece jen nemůže být součást výkonné moci.

Pokud jde o otázku Nejvyššího soudu, případně ministra spravedlnosti, o tom je možné diskutovat.

Souhlasím s tím, co říkal kolega Kühnl, protože já jsem nepředkládal spolu s kolegy tento návrh tak, že si myslím, že to má být schváleno na této schůzi nebo se zkrácením lhůty. Naopak. Přijmu jak návrh na prodloužení lhůty nebo i přijmu návrh na odročení, protože o ústavě se nemůže diskutovat, jako jsme diskutovali dnes o některých zákonech, že jsme zkrátili lhůtu na pět dnů a druhé a třetí čtení jsme zařadili ještě na tuto schůzi. To vůbec nebylo mým úmyslem. Mým úmyslem bylo to, co zde bylo pregnantně řečeno - že je potřeba diskutovat, témata třeba i skládat k sobě. To podpořím a budu velmi rád, když bude pracovat ústavní komise Poslanecké sněmovny. Nevím, jestli budeme moci ustavit společnou komisi se Senátem, ale i to bych výrazně uvítal.

Jedinou otázkou zůstává, jestli o návrhu na odročení máme hlasovat hned, nebo poté, kdy návrh projde prvním čtením a budeme návrh, jakož i jiné návrhy, které samozřejmě přijdou, vůbec se jim nebráním, projednávat, aby návrhy žily parlamentní život. Až dojde ke shodě na určitém penzu úprav ústavy po jejím desetiletém působení, potom dojde i ke schválení.

Tuto cestu bych uvítal. Proto prosím poslance a poslankyně, aby nepodpořili návrh na zamítnutí. Je to logické, jsem předkladatel, nerad bych, aby návrh byl zamítnut. Samozřejmě zase já slibuji, že budu v každém případě hlasovat pro návrh na odročení na dobu neurčitou, ale potom mám tu představu, že by se o tomto návrhu hlasovalo až ve chvíli, kdy zákon projde prvním čtením a my budeme vědět, že nás netrápí žádná lhůta šedesátidenní, ani osmdesátidenní, ani jiná, ve které je třeba návrh projednat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP