(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Klasovi, který sice nepodal pozitivní pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, ale reagoval, jako návrh eventuální na návrh kolegyně Marvanové.

Přihlášen je kolega Tvrdík, pan ministr obrany. Prosím pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já chci apelovat na paní poslankyni Marvanovou a na vás, abyste zvážili rozšíření činnosti vyšetřovací komise v případě, že bude schválena, na vojenskou zpravodajskou službu. Již zítra v deset skutečně začínáme a já jsem připraven společně s bezpečnostním ředitelem, předsedou vyšetřovací komise a ředitelem vojenského zpravodajství těmto poslancům zpřístupnit jak průběh vyšetřování, tak všechny potřebné dokumenty.

V případě, že rozšíříme činnost této komise na Vojenskou zpravodajskou službu, osobně se domnívám na základě svých znalostí zpravodajských služeb, že Vojenskou zpravodajskou službu mohou alespoň dočasně, ne-li trvale, zavřít. Já vám říkám, že si tato země toto riziko v situaci, kdy zde máme summit, v situaci, kdy jsou před námi další bezpečnostní rizika a hrozby, nemůže dovolit.

Již v současné době o Vojenské zpravodajské službě pronikají na veřejnost informace, které nejsou pravdivé. Vojenská zpravodajská služba, resp. jeden její konkrétní útvar, jedna specializovaná skupina selhala. Její lidé se nechovali profesionálně. Již dnes se objevují obvinění, která prostě pravdivá nejsou. A vzhledem k tomu, že se jedná o utajovanou záležitost, tak se fantazii meze nekladou. Důstojníci této služby nekradli, nedělali řadu dalších činností. Objevují se jména lidí, kteří mají být jejími agenty, a nejsou jejími agenty. A já bych také nejradši podobně jako kolega ministr vnitra řekl to, co bych chtěl říci, ale já to prostě ze zákona udělat nemohu.

Ze zákona jsem povinen, i když je to politicky naprosto absurdní, chránit příslušníky Vojenské zpravodajské služby, jakož i jiných zpravodajských služeb, protože této zemí slouží v neuvěřitelně složitých a náročných, často život ohrožujících podmínkách.

Jestliže tato země chce mít zpravodajské služby, musí nastolit přiměřený kontrolní systém, musí tyto služby držet ve vymezených mantinelech, nesmí se opakovat tato selhání. Na druhou stranu nemůže je probírat v takto veřejném režimu, nemůže je takto skandalizovat. A když k tomu selhání došlo, je potřeba ho pečlivě, promyšleně prošetřit, potrestat odpovědné osoby, přijmout v tuto chvíli nový systém. Ale nedělejme z toho veřejnou záležitost, nebo ty služby tato země nebude mít. A já vám říkám, že si to nemůže dovolit.

Podívejte se na svět, jak postupoval v takovýchto kauzách. A každá země, každá zpravodajská služba takovouto větší či menší kauzu měla. I v těch největších a nejhorších aférách zůstávaly skutečnosti ze služeb pod dohledem pečlivě vybraných lidí, kteří jsou schopni to, co se dozvědí, udržet. Je to v zájmu této země, v zájmu bezpečnosti těchto lidí.

Děkuji vám. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany. Připomínám, že skutečně naše jednání je veřejné. Neprohlásili jsme ani část jednání za neveřejnou a podle toho je potřeba se také chovat.

To jsou všechny doručené mi přihlášky.

Ano, paní místopředsedkyně Marvanová ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Vážené dámy a pánové. Já jsem jenom chtěla stručně reagovat na výzvu, která byla mně adresována.

Uvědomuji si, že zpravodajské služby a vojenská rozvědka je velmi citlivé téma. Uvědomuji si a také vím, že byla vytvořena určitá pracovní skupina bezpečnostního výboru, ve které jsou zástupci politických stran. Mimochodem ovšem tam není zástupce Unie svobody. Ale domnívám se, že to nejdůležitější, že ta kauza, kterou projednáváme, souvisí bezprostředně s tím působením bývalého agenta vojenské kontrarozvědky nebo vojenské rozvědky a že to prostě nelze oddělit od toho případu.

Případ má politické pozadí, proto si dovolím na svém pozměňovacím návrhu trvat. Sněmovna o něm rozhodne hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni. Vzhledem k tomu, že řídím schůzi, nebudu reagovat. A pokud není nikdo další přihlášen, tak prohlašuji podrobnou rozpravu za ukončenou.

V tuto chvíli bych dal slovo navrhovateli. Prosím pana místopředsedu Ivana Langera, aby shrnul závěry podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jestli dovolíte, pane předsedající, já jsem schválně nevystupoval na závěr všeobecné rozpravy. Domníval jsem se, že budu mít možnost vystoupit se závěrečným slovem po podrobné rozpravě, ve které bych chtěl jinak zareagovat na obsah všeobecné rozpravy a samozřejmě také připomenout závěry, které vyplývají z rozpravy podrobné. Já jsem se vědomě neúčastnil všeobecné rozpravy, protože jsem si říkal, že by bylo dobré, aby měli co největší prostor jiní kolegové k vyjádření, a proto chci teď na některé podněty, které zazněly, zareagovat.

Já jsem velmi pečlivě poslouchal prvního vystupujícího, kterým byl pan kolega Kalousek, a sdílím jeho frustraci z nulové politické odpovědnosti, která vyplývá pro některé osoby z výsledků vyšetřování vyšetřovací komise v kauze IPB. Nicméně musím mu vaším prostřednictvím poradit, aby se obrátil na nastávajícího ministra financí, protože ten, kdo tehdy lhal vyšetřovací komisi a jejím členům, je teď poradcem ministra financí, tedy součástí vládní koalice, a pan kolega Kalousek by se tedy měl obrátit na pana ministra financí, aby mu domluvil, že ten, kdo lže vyšetřovací komisi, by asi neměl ministru financí radit.

Pan poslanec Křeček formuloval zřízení této komise formulací, že se komise zřizuje za účelem vyjádření nedůvěry orgánům činným v trestním řízení. Já bych ho chtěl opravit. Není tomu tak. Není to pro vyjádření nedůvěry, ale je to skutečně z těch důvodů, které zde celá řada z nás přednesla, že to je z důvodů existující nedůvěry v orgány činné v trestním řízení, v jejich schopnost tuto kauzu skutečně důsledně vyšetřit.

Já se přiznám, že jsem docela zklamán z vystoupení některých vládních politiků, zejména pana ministra vnitra a potom předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, protože se domnívám, že vláda i vládní koalice by měla mít zájem na tom, aby tato kauza byla skutečně objasněna a aby ani stín pochybnosti nepadal na tuto vládu, že na jedné straně hovoří o odhalování korupce a na straně druhé tuto korupci zakrývá.

Přesto bych si dovolil doporučit panu ministrovi vnitra, aby příště, až bude někoho citovat, aby si přečetl onu knihu, protože by se mohlo stát, že nebude stát před Poslaneckou sněmovnou se vztyčeným prázdným klasem, ale že si bude Poslanecká sněmovna myslet, že zde stojí se vztyčenou prázdnou hlavou.

Ústava České republiky ve svém článku 30 říká, že pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to pětina poslanců. Tak se také stalo. A k tomuto kroku sněmovna přikračuje tehdy, pokud nemá důvěru nebo jistotu, že orgány činné v trestním řízení budou schopny či ochotny objektivně a nezaujatě konkrétní případ důsledně vyšetřit.

A já si myslím, že je potřeba zopakovat to, co zaznělo na úvod, to, co zaznělo také ve vystoupení některých řečníků, že důvody pro pochybnosti o tom, že policie a státní zastupitelství budou schopny a ochotny rozplést klubko vztahů týkajících se zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí, zde existují. Že zde existují tyto pochybnosti, protože se tento případ týká bývalého ministra a místopředsedy vlády ze sociální demokracie, že policie spadá do resortu řízeného ministrem vnitra ze sociální demokracie, že se případ dotýká vojenské rozvědky, Vojenské zpravodajské služby, která je podřízena opět ministru ze sociální demokracie, a že koneckonců předsedou této vlády je i místopředseda vlády minulé, za jejíž vlády mělo k těmto věcem docházet, a ten je opět, jak jinak, ze sociální demokracie.

Já si myslím, že je splněna také podmínka ústavy, která říká, že věc má být ve veřejném zájmu. Já si myslím, že zjištění, zda rozhodování o veřejných zakázkách na Ministerstvu zahraničních věcí nebylo ovlivněno korupcí na vrcholové nebo téměř vrcholové ministerské úrovni, je věcí veřejného zájmu, a proto si myslím, že návrh na zřízení vyšetřovací komise je zcela na místě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP