(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

A ještě jednou připomínám, že včera jsme jednání přerušili před hlasováním o návrhu pana poslance Tlustého na doprovodné usnesení, které doprovází žádost vlády o vyslovení důvěry. Ještě předtím, než začneme pracovat dále, se hlásí pan ministr financí.

Prosím, slovo má pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové. Já v tuto chvíli nechci polemizovat s tím, nakolik je vhodné v rámci projednávání bodu "důvěra vládě České republiky" předkládat návrhy doprovodných usnesení. Myslím si, že doprovodné usnesení charakteru, které předložil pan předseda Tlustý, by bylo vhodné předložit v rámci projednávání bodu "harmonogram projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně", který je rovněž na pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Myslím si, že by to bylo vhodnější téma.

Ale tento návrh již zazněl a já se domnívám, že bychom tady zřejmě v tuto chvíli neměli ztrácet čas vedením procedurálního sporu, zda tento návrh je v rámci tohoto bodu hlasovatelný, či nikoli. Pouze bych chtěl informovat o tom, že vláda je povinna na základě platného zákona o rozpočtových pravidlech předložit současně s návrhem státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny i materiál, který je nazván Střednědobý rozpočtový výhled.

Chtěl bych prohlásit, že vláda samozřejmě tuto svou zákonnou povinnost splní a do 30. září společně s materiálem Návrh státního rozpočtu na rok 2003 předloží Poslanecké sněmovně i tento střednědobý rozpočtový výhled.

Pokud jde o přesnou dikci návrhu pana kolegy Tlustého, ta se, pokud jde o název tohoto materiálu, poněkud liší. Chápu to tak, že pan předseda Tlustý požaduje, aby vláda předložila konkrétní plán řešení deficitu veřejných rozpočtů. Chci konstatovat, že vláda se ve svém programovém prohlášení jednoznačně zavázala, že takovýto materiál projedná a schválí. Takovýto materiál a návrh pro tento materiál se již začal připravovat na Ministerstvu financí. A já se domnívám, že to, aby tento materiál mohl být schválen na relevantní úrovni, aby mohl být podložen dostatečnou datovou základnou a podložen i elementární politickou shodou, vyžaduje několik měsíců velmi intenzivní práce, vyžaduje několik měsíců velmi intenzivní debaty. A musím říci, že ambicí Ministerstva financí v tuto chvíli je tento materiál připravit pro vládu tak, aby ho vláda obdržela ještě dříve, než bude Poslanecká sněmovna absolvovat závěrečné hlasování o návrhu státního rozpočtu na rok 2003. Předpokládám, že do této debaty budou následně zapojeny i příslušné parlamentní výbory, zejména pak výbor rozpočtový.

Z těchto důvodů se domnívám, že návrh pana kolegy Tlustého v tuto chvíli je nadbytečný. Vláda chce splnit svoji povinnost, kterou má v oblasti konsolidace veřejných rozpočtů. Vláda předloží v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu střednědobý rozpočtový výhled. A vláda do konce letošního roku zahájí projednávání zásadního materiálu, kterým bude střednědobý rozpočtový rámec na roky 2003 - 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Sobotkovi. Je to pravda, co říkal, protože skutečně paragrafy 106 a 96 jednacího řádu jsou odlišné od paragrafu, který se týká hlasování o důvěře vládě, tzn. § 82 odst. 2. Ale hlásí se pan kolega Tlustý.

Pan poslanec Karásek má náhradní kartu číslo 4.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Já děkuji za objasnění. Nicméně tato fakta jsou mi známa a z těch faktů vyplývá, že při návrhu státního rozpočtu v každém případě vláda předloží výhled rozpočtový na toto období, tzn. na čtyři roky. A doplňující informace říká, že vláda stejně tak má v záměru předložit ke schválení, a v tom je ten zásadní rozdíl, že je to ke schválení, program konsolidace veřejných financí do roku 2006.

A vzhledem k tomu, že pan ministr uvedl, že tak hodlá učinit nejpozději do ukončení projednávání státního rozpočtu na příští rok, já se domnívám že to jsou argumenty pro to, aby takové usnesení bylo přijato, protože jeho symbolický význam je zjevný. Jeho symbolický význam směřuje k tomu, aby Evropská unie a celý svět věděly, že náš záměr vstoupit do Evropské unie je podporován takovýmito konkrétními kroky.

A proto nerozumím tomu stanovisku, že schválení návrhu doprovodného usnesení je nadbytečné. Já se domnívám, že pokud vláda něco činit chce a pokud je to deklarováno v tuto chvíli a pokud je to v naprostém souladu s tím, co navrhuji, tak jsou to důvody pro to, aby to schváleno bylo, a ne důvody pro to, aby to schváleno nebylo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Tlustému. Protože se nevede rozprava, nemohu to nijak komentovat. Bude asi nejjednodušší, když přistoupíme v této věci k hlasování. Žádám zpravodaje pana poslance Ekerta, aby zopakoval návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova, vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dámy a pánové. Po dohodě s předkladatelem doporučuji hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen, po jednotlivých bodech, s tím, že pokud nebude schválen první bod, stává se usnesení jako celek nehlasovatelné. To usnesení je rozděleno do dvou bodů a já vám teď ty dva body přečtu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu

1. aby současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2003 předložila ke schválení střednědobý plán konsolidace veřejných rozpočtů na období let 2002 - 2006,

2. aby v tomto plánu konsolidace uvedla cílový termín splnění tzv. maastrichtských kritérií.

To jsou dva body usnesení a já bych žádal, abychom o těchto dvou návrzích usnesení hlasovali. Ještě bych poprosil o stanoviska. (Předkladatel kladné, zpravodaj záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s předneseným návrhem doprovodného usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 195 poslanců pro 96, proti 84, nehlasovalo 15. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím toto hlasování a končím i projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se vrátíme do přerušeného třetího bodu našeho jednání, kterým je

 

3.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek
na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002

 

Připomínám, že bod jsme přerušili 6. 8. před skončením všeobecné rozpravy. Nenašel jsem ve stenu žádný záznam o tom, že by byla ukončena všeobecná rozprava.

Žádám Ivana Langera, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A ptám se, jestli je jeho vůlí sám tento bod dál komentovat, nebo jestli chce určit zpravodaje k tomuto bodu. Nezazněl žádný návrh.

Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Hlásí se paní kolegyně Marvanová. Paní místopředsedkyně, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dámy a pánové. Bod, který nyní projednáváme, se týká, jak všichni víme, mimořádně závažného případu, který pochopitelně pobouřil veřejné mínění a pobouřil nás všechny, a všichni jistě chceme udělat maximum pro to, aby došlo k úplnému a co nejrychlejšímu vyšetření toho, co se v kauze Srba a další stalo a kdo za to nese odpovědnost. A také pevně věřím, že uděláme všichni, jak vláda, tak Poslanecká sněmovna, všechno pro to, aby se podobné případy již nikdy ve státní správě neopakovaly.

Právě veden tímto úmyslem klub Unie svobody minulý týden požádal premiéra dopisem, aby vláda na této schůzi Poslanecké sněmovny informovala o současném stavu prošetřování skutečností, které se objevily v souvislosti s případem bývalého generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí Karla Srby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP