(14.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Další záležitost, která s tím souvisí, je, že pokud vyjdeme ze zákona o zpravodajských službách, zjistíme, že na ministerstvu zahraničí - v případě, že se tato informace ukáže jako pravdivá - působil - nazvěme to opět mediálně pracovně - agent ofenzivní vojenské rozvědky na území České republiky s tím, že pracoval proti občanům České republiky. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda tady Vojenská zpravodajská služba, a tedy i Ministerstvo obrany, jehož je Vojenská zpravodajská služba součástí, nepřekročila zákon o zpravodajských službách. Vždy totiž bylo úmyslem zákonodárce, aby ofenzivní rozvědky, to znamená Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenská zpravodajská služba, působily důsledně pouze v zahraničí a v žádném případě aby nepůsobily na našem území a nepůsobily především proti našim občanům.

To je mimo jiné důvod, proč k Vojenské zpravodajské službě nikdy nebyl zřízen parlamentní kontrolní orgán, protože zákonodárce nikdy nepředpokládal, že by působily tyto zpravodajské složky proti našim občanům. Hlavním důvodem, proč jsou vždy zřízeny kontrolní parlamentní orgány, je to, že mají primárně dbát na dodržování zákonnosti a především ochrany lidských práv našich občanů. Vzniká tady bezprecedentní situace, kdy ofenzivní rozvědka působila na našem území a zřejmě shromažďovala informace o občanech České republiky, a já si myslím, že to je věc, která si zasluhuje vysvětlení.

Chci připomenout především kolegům a kolegyním ze sociální demokracie, že to není první případ. Chci připomenout kauzu tehdejšího ministra bez portfeje a současného velvyslance v Moskvě pana Bašty, na kterého podle některých údajů také Vojenská zpravodajská služba shromažďovala určité informace. To znamená, že se nejedná v této kauze Srba pouze o nějaký exces, ale možná o docela systematické kroky, na základě kterých Vojenská zpravodajská služba - která nebyla zřejmě pod úplnou kontrolou ministrů obrany a možná ani v tuto chvíli ještě není - konala kroky, které za určitých okolností mohou být za hranou zákona.

Tady je třeba připomenout, že koordinací zpravodajských služeb v minulém volebním období byl pověřen tehdejší místopředseda vlády a ministr zahraničí, současný poslanec pan Kavan. To znamená, že tady se jakýmsi obloukem vracíme opět a dostáváme se ke jménu pana Srby, protože ten byl přímým podřízeným pana Kavana.

V této souvislosti bych chtěl také připomenout, že zjevně naše zpravodajské služby nefungovaly v této kauze tak, jak měly, protože sice místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Rychetský tady mluvil o tom, jak jsou tyto věci šetřeny, ale já musím připomenout, že ony velmi závažné indicie o možné korupci v resortu ministerstva zahraničí nebyly získány operativní činností zpravodajských služeb nebo příslušných orgánů Policie České republiky, ale byly získány až jako sekundární produkt na základě šetření podezření z přípravy úkladné vraždy. To znamená, že tady jak zpravodajské služby, tak pravděpodobně policie nekonaly tak, jak měly, protože tyto věci neodhalily, ale dostaly se k nim - s prominutím - jak slepý k houslím.

V této souvislosti také je třeba připomenout Poslanecké sněmovně, že dochází v tomto volebním období, na jeho začátku, ke zcela bezprecedentní koncentraci moci a informačních toků v oblasti zpravodajských služeb. Ze zákona spadá pod předsedu vlády Národní bezpečnostní úřad, což samozřejmě není zpravodajská služba, nicméně se zde koncentruje obrovské množství zpravodajských informací. Ze znění ústavního zákona i dalších zákonů naší země se stává předseda vlády předsedou Bezpečnostní rady státu, to znamená, že z hlediska zákonů již v tuto chvíli politicky zodpovídá za Národní bezpečnostní úřad a Bezpečnostní radu státu. Současně ale rozhodnutím této vlády zůstává v gesci předsedy vlády i působnost Bezpečnostní informační služby, jakkoliv podle zákona o Bezpečnostní informační službě tato složka podléhá vládě jako celku, a současně pod sebe stáhl předseda této vlády i činnost výboru pro zpravodajské služby.

To znamená, že tady dochází k naprosto unikátnímu soustředění moci, k naprosto unikátnímu soustředění informačních toků. Opět by to měla být věc, která by neměla nechávat tuto sněmovnu lhostejnou, opět je to věc, kterou jsme za deset let existence samostatné České republiky nebo vůbec za období po listopadu 1989 v této zemi neměli, a je to věc, která by si bezesporu zasloužila bližší informaci sdělenou této sněmovně, protože vláda jako celek je zodpovědna této sněmovně.

To je zdůvodnění, proč požaduji zařazení bodu "Informace předsedy vlády a ministra obrany o stavu zpravodajských služeb se zvláštním zřetelem na Vojenskou zpravodajskou službu". Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Nečase, kdyby mi přesné znění dodal v písemné podobě. O slovo požádal ministr obrany pan poslanec Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, já se v tuto chvíli zdržím širokého politického hodnocení, které provedl můj předřečník, vážený poslanec Nečas. Chci vás informovat o tom, že mám zájem na objektivním a transparentním vyšetření skutečností, které jsou přetřásány v médiích a které se bezprostředně dotýkají Vojenské zpravodajské služby generálního štábu Armády České republiky.

Proto jsem předstoupil před poslance výboru pro obranu a bezpečnost společně s ředitelem Vojenského zpravodajství generálem Gieslem, předsedou vyšetřovací komise, bezpečnostním ředitelem Vojenského obranného zpravodajství pplk. Krejčíkem. Poslance jsem podle mého názoru maximálně - vzhledem ke specifice, o kterou se jedná - transparentně informoval o dosavadní zjištěních a poznatcích a nabídl jsem možnost zřízení zvláštního poslaneckého týmu, resp. pověření části poslanců tohoto výboru k neomezené spolupráci s vyšetřovací komisí i přímo s Vojenskou zpravodajskou službou.

Chci vás požádat o to - vzhledem ke specifice toho, že se jedná o Vojenské zpravodajské služby, že máme před sebou události, na které se zpravodajské služby musí zcela koncentrovat - abyste nám dali čas a prostor a umožnili jak poslancům výboru pro obranu a bezpečnost, kteří budou vybráni a pověřeni, tak mně a předsedovi vyšetřovací komise vystoupit až se závěry šetření na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Toto nejsou věci, které je možné veřejně diskutovat v tuto chvíli v této sestavě.

Mám zájem být transparentní, jsem připraven poslancům výboru pro obranu a bezpečnost, kteří jsou prověřeni a jsou připraveni seznamovat se s těmito skutečnostmi, sdělit vše potřebné. Domnívám se, že jsem ve své funkci nepochybil, jsem připraven v případě, že bude zjištěn opak, přijmout politickou zodpovědnost, a jsem připraven přijímat opatření k tomu, aby služba v co nejkratší době co nejefektivněji fungovala. Právě proto, že mám zájem na fungování této služby v této složité situaci, chci vás požádat o šetření touto mimořádnou cestou. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Připomínám, že pokračujeme v diskusi k bodu "Návrh pořadu schůze". O slovo se přihlásila paní místopředsedkyně Marvanová.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Vážená vládo, vážená sněmovno, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila návrh na zařazení dalšího bodu programu naší schůze, a to za bod "volby orgánů sněmovny", tuším za šestý bod. Návrh bodu programu zní takto: "Informace vlády o současném stavu prošetřování závažných skutečností, které se objevily v souvislosti s případem bývalého generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí Karla Srby, zejména všech skutečností týkajících se zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva zahraničních věcí, pronájmu Českého domu v Moskvě, případu konferenčního centra Štiřín a s tím související situace kolem vojenské rozvědky".

Dovolte mi zdůvodnění tohoto mého návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP