(16.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nyní o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Krásy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 145 poslanců 132 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní k pozměňovacímu návrhu pod písmenem A. Zeptám se na stanoviska. (Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 145 poslanců pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní o celém návrhu zákona. Předložím návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1262, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 145 poslanců pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona by vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi, děkuji paní zpravodajce Jitce Kocianové, končím třetí čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 81.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

82.
Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1171/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Miroslav Ouzký a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Štrait. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 1171/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, i když musíme ještě vyčkat nástupu zpravodaje pana poslance Štraita.

Pan poslanec Štrait je přítomen, ale údajně jeho funkci přebrala už ve výboru paní poslankyně Taťána Jirousová, která zaujala místo u stolku zpravodajů. Je členka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, takže je to možné.

Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Hlásí se kolegyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolila bych si navrhnout proceduru, protože všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, se týkají jednoho problému, a tak doporučuji, aby se hlasovalo o prvním pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Zdeňka Škromacha, protože je legislativně nejpřesnější a nejkomplexnější. Všechny se týkají stejné problematiky, takže pokud jeden pozměňovací návrh projde, bude prohlasován, ostatní jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Je to ještě v rámci rozpravy. Já bych vám samozřejmě k proceduře udělil samostatné slovo.

Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Dávám závěrečné slovo samozřejmě navrhovateli panu poslanci Ouzkému. Návrh procedury jste již slyšeli. Jen bych snad doplnil: v případě, pokud nebude přijat návrh pana poslance Škromacha, budeme hlasovat o A, a potom o B. Děkuji.

Pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem zde již opakovaně vysvětlil, jde mi o jednu konkrétní věc bez ohledu na to, jakou cestou a jakou právní formulací se k ní dopracujeme.

Na začátku můj návrh byl podroben téměř zdrcující kritice ve vyjádření vlády, na to jsem se snažil reagovat já i celý výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Tato reakce je v podstatě obsažena v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k tomuto zákonu a následně ve druhém čtení byl načten poslancem Zdeňkem Škromachem vládní alternativní návrh, který má pouze tu zajímavost, že se z 95 % plně shoduje s mým původním návrhem.

V rámci hladkého přijetí této novely doporučuji, podobně, tak jak zde v proceduře navrhla zpravodajka, schválit komplexní pozměňovací návrh kolegy Škromacha.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám paní kolegyni Jirousovou, aby se ujala své zpravodajské činnosti.

Jak zaznělo, budeme nejprve hlasovat o návrhu pod písmenem C ve sněmovním tisku 1171/3, což je komplexní návrh pana poslance Škromacha. Pokud tento návrh bude přijat, jsou ostatní nehlasovatelné. Jako druhé hlasování bude hlasování o celém návrhu zákona.

K proceduře nejsou připomínky, je jednoduchá, takže nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem C na straně 4.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 146 poslanců pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Stanovisko je samozřejmě asi kladné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 146 poslanců pro 107, proti 28. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodajům, končím třetí čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 82.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

85.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1205/

 

Místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele radní hlavního města Prahy Rudolf Blažek, kterého mezi námi vítám, a nyní poprosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Libora Ježka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1205/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zda budou závěrečná slova navrhovatele. Nebudou. Zpravodaj? Pan poslanec Václavek se hlásí do rozpravy? Musíte dát, pane kolego, procedurální návrh, abych otevřel rozpravu.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jde jen o technicko-legislativní záležitost, kde vzhledem k tomu, že některé příspěvky…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, promiňte, musíte dát návrh na otevření rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP