(10.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Toto je návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil. Má pořadové číslo 254. Ptám se, kdo je pro jeho přijetí. Kdo je proti?

Z přítomných 118 pro návrh 93, proti dva. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

94.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002
/sněmovní tisk 1260/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souladu s plánem práce vlády České republiky předkládám informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002. Informace se předkládá na základě článku 43 odst. 5 písm. b) Ústavy České republiky.

Materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002, a informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních. Vojenská cvičení plánovaná Generálním štábem Armády České republiky na období roku 2002 vycházejí z členství České republiky v Severoatlantické alianci. Účast jednotek a štábů na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídících orgánů aliance k dosažení nezbytné míry interoperability s jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů.

Plánovaná účast armády na cvičení s mezinárodními partnery je hrazena z rozpočtu resortu obrany. Prioritní pozornost byla věnována jednotkám vyčleněným pro působení v silách okamžité a rychlé reakce sil aliance. Nově sjednaná cvičení reagují na potřeby Armády České republiky zabezpečit výcvik úzce specializovaných jednotek a štábů podle standardů aliance.

Výcvik jednotek aliance na území České republiky je výrazem jejích zájmů o využití učebně výcvikové základny Armády České republiky. Získané finanční prostředky jsou zpětně investovány do rozvoje infrastruktury vojenských výcvikových prostorů.

Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás, abyste vzali uvedené informace na vědomí a schválili přehled plánovaných cvičení na rok 2002 podle návrhu usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Informace projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1260/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Paní předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, ve sněmovním tisku 1260 jste byli informováni o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj. Tuto informaci projednal výbor pro obranu a bezpečnost a pověřil zpravodaje, aby doporučil sněmovně, aby tato tuto informaci schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, tak jak byl předložen výborem pro obranu a bezpečnost, sněmovní tisk 1260/1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 124 pro návrh 74, proti osm. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod

 

95.
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích
JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR)
na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, a ESSENTIAL HARVEST (TFH)
na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM) za období červenec - prosinec 2001
/sněmovní tisk 1287/

 

Prosím, aby i tento materiál uvedl ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 6. března 2002 číslo 231 vám předkládám materiál "Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, a ESSENTIAL HARVEST na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za období červenec až prosinec 2001.

Materiál pravidelně předkládaný v půlročním cyklu hodnotí vojensko-politické aspekty uvedených operací a informuje o plněných úkolech nasazených jednotek Armády České republiky, které jsou doplněny rozborem finančních výdajů nejen za uvedené období, ale za celý uplynulý rok.

Provedeným opatřením v redukci sil a prostředků Armády České republiky na Balkáně podle usnesení vlády ze dne 22. srpna 2001 číslo 814 se oproti plánovaným kalkulacím dosáhlo pozitivního finančního efektu znamenajícího úsporu cca 437 milionů korun. V součinnosti s Ministerstvem vnitra byla do dokumentace zařazena část hodnotící působení příslušníků Policie České republiky v mírových operacích na Balkáně.

Zatímco činnost hlavních sil a prostředků Armády České republiky v mezinárodních silách SFOR byla v loňském roce ukončena a v operaci pokračuje jen patnáct profesionálů ve funkcích na velitelství SFOR a ve skupině pro civilně vojenskou operaci SIMIC, hlavní úsilí je v následujícím období soustředěno na území provincie Kosovo.

Dne 1. března 2002 zahájil plnění operačního úkolu první česko-slovenský prapor KFOR. Přínos společné jednotky vidím mimo ekonomický efekt v pomoci Slovensku v jeho přípravě na členství v Severoatlantické alianci.

Pro oblast jihovýchodní Evropy je charakteristický rozdílný stupeň hospodářského, politického a kulturního vývoje. Různý je rovněž stupeň integrace jednotlivých zemí a regionů do evropských a euroatlantických struktur. Složitost situace v tomto regionu a její zlepšení je otázkou dlouhodobého procesu, který bude vyžadovat aktivní přístup všech států tohoto regionu za vydatné pomoci mezinárodního společenství. Nalézt uspokojivé řešení budoucího statutu Kosova v rámci Spolkové republiky Jugoslávie, nynějšího společného státního společenství Srbska a Černé Hory, bude otázkou postupné stabilizace celého balkánského regionu.

Současná politická a bezpečnostní situace na Balkáně je křehká, zvláště pak s ohledem na vývoj situace v bývalé jugoslávské republice Makedonii. Přítomnost sil aliance a partnerských zemí v této oblasti je nutným předpokladem k zabezpečení stabilního a bezpečného prostředí. Výrazný podíl aliance při řešení krize v Makedonii to jen potvrzuje. Operace ESSENTIAL HARVEST a AMBER FOX výrazně napomáhají ke zklidnění napjaté situace v této zemi a v celém regionu.

V diskusi o dalším způsobu vedení operací na Balkáně podporujeme regionální přístup a racionalizaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP