(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji vám, pane kolego. Prosím, abyste se mnou sledoval všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, kterou otvírám a do které se hlásí pan kolega Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já chci jenom přispět k tomuto materiálu drobnou poznámkou, poněvadž mám možnost uplatňovat ty návrhy ve zmíněném podvýboru, tak jak o tom hovořil pan kolega Kasal.

Chtěl bych jenom poznamenat, že jsme měli jako klub KSČM původně záměr se připojit k vyznamenání prezidenta Beneše, tak jak se o tom hovořilo a bylo v jednu chvíli i v těchto materiálech. Sněmovna však dala dostatečný signál tím, že schválila prohlášení k takzvaným Benešovým dekretům. Nelze si tedy tu úlohu bývalého prezidenta nebo druhého prezidenta naší republiky oddělit od těch legislativních záležitostí v prvních mírových dnech této republiky po druhé světové válce.

Stejně mně ale vrtá hlavou myšlenka, že bychom měli do budoucna - nebo ta příští sněmovna, samozřejmě - zvažovat, jakým způsobem ocenit úlohu dr. Eduarda Beneše. Mohlo by se to stát třeba tak, jak to udělala sněmovna před 50 lety, vlastně více, před 60 lety, tím, že ocenila zásluhu T. G. Masaryka tím známým nejkratším zákonem - že se zasloužil o československý stát. Já myslím, že by to byla také důstojná tečka k těm debatám o Benešových dekretech a vůbec k té jurisdikci po druhé světové válce.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím.

Nyní se chci zeptat pana kolegy Kasala, zda můžeme hlasovat o usnesení jako celku, když nepadl žádný pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jan Kasal: Ano, pane místopředsedo. Jsem téhož názoru. Vzhledem k tomu, že k jednotlivým řádům, k jednotlivým návrhům, nepadly žádné pozměňovací návrhy, domnívám se, že je možno hlasovat o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání podle přiloženého tisku."

Přítomno 68 kolegů. Můžeme začít hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 253. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 106 pro návrh 85, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Já bych chtěl poděkovat panu poslanci Kasalovi i podvýboru pro státní vyznamenání za dobrou práci. Myslím si, že jednotný přístup, jednotné hlasování sněmovny je jasným signálem o tom, že práce byla odvedena ve velmi dobré kvalitě.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

93.
Návrh na uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu
a statutární město Ostravu v souvislosti s pořádáním
Mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004
/sněmovní tisk 1303/

 

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tento materiál spolu s kolegy předkládám na základě a účelu naplnění zákona číslo 473/2001 Sb., kterým se mění zákon číslo 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu a tak dále. Hlavně se jedná o výrok, který říká: "Prostředky podle odstavce 2 písm. w) lze uvolnit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny nebo jím pověřeného orgánu."

K této problematice zákonem uvolněné nebo předpokládané miliardy byl proveden detailní rozbor vyvolaných nákladů v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 ve městech Praha a Ostrava. V tabulkách máte detailní rozpis vyvolaných nákladů dle předpokladů, které platí v současné době. K jištění určité změny je také v návrhu usnesení, zda by - když schválíte tento návrh - 25procentní rozptyl mohl potom řešit rozpočtový výbor.

Cílem celé této věci je uvolnit prostředky pro hlavní město Prahu a statutární město Ostravu k řešení nezbytných úprav vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městských infrastrukturách v souvislosti s již zmíněným Mistrovstvím světa v ledním hokeji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1303/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, usnesení, které předložil rozpočtový výbor k této poslanecké iniciativě, doporučuje poslanecký návrh schválit bez připomínek.

Já pouze doplním, že toto usnesení je druhým krokem, který navazuje na schválení zákona, kterým byla vytvořena obecná rezerva. A poslanecký návrh tuto rezervu přesným způsobem určuje právě na akce dopravní, infrastrukturní, související s konáním Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice.

Já jako zpravodaj sněmovně doporučuji tento návrh přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Nikdo se nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Žádná přihláška. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o předneseném návrhu. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, omlouvám se, že ještě vystupuji, ale zapomněl jsem upozornit sněmovnu na to, že rozpočtový výbor přece jenom jednu drobnou změnu oproti návrhu poslanců doporučil.

Jinými slovy - je nezbytné, aby před hlasováním o návrhu jako celku proběhlo hlasování o té změně, a tou je náhrada číslovky 25 procent číslovkou 30 procent.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, ano. Já jsem chtěl nechat hlasovat o usnesení ve znění rozpočtového výboru. To znamená, že bychom hlasovali pouze jednou jedinkrát.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna podle § 15 odst. 2 písm. w) zákona číslo 473/2001 Sb., kterým se mění zákon číslo 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

I. schvaluje

a) uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu na akce uvedené v příloze I tohoto usnesení v položkách 1, 3, 4, 5, 10, 11 a 12 do výše 780 milionů Kč,

b) uvolnění finančních prostředků pro statutární město Ostravu na akce uvedené v příloze II tohoto usnesení v položkách 1 až 6 do výše 220 milionů Kč, za podmínky, že bude pořadatelským městem Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004;

II. zmocňuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, aby provedl případné úpravy do položek až do výše 30 procent celkového objemu finančních prostředků."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP