(17.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Ve své podstatě by stát financoval činnosti, které jsou povinností toho konkrétního provozovatele, ať už jde o úplně soukromou osobu, nebo polostátní firmu. My jsme tuto věc projednávali na posledním ústředním krizovém štábu, kde se vyhodnocují v měsíčních intervalech nové události, a dospěli jsme k několika závěrům.

První závěr, který se učinil, je to, že v rámci komise, která má velmi složitý název, který doufám, že teď v podkladech naleznu, to je meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví, která již existuje, tak ta se zabývala touto situací 23. 4. t. r. Přijala některá opatření a my jsme k nim na ústředním krizovém štábu některá opatření dodali. Jedno opatření, které se dodalo, bylo to, že budou dělána některá tematická neplánovaná cvičení nejen na ruzyňském letišti, ale budeme chtít, abychom takovéto věci dělali i na jiných nebezpečných nebo rizikových provozech tak, aby bylo možno "kontrolovat" zda civilní ochranné služby plní dobře svoji úlohu, zda není možné pod nějakou záminkou se dostat do míst, kam by se civilní osoba dostávat neměla.

Co se týče systémových opatření, zpracovávají se v souladu s některými mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána, jakési bezpečnostní standardy -má to přesný název, ale nyní není smyslem, abych tady přesně citoval ta ustanovení, kterými je Česká republika vázána - tak aby letiště Praha-Ruzyně, ale i všechna ostatní mezinárodní letiště tyto standardy splňovala. Předpokládám, že v poměrně krátké době budou tyto standardy zpracovány a budou také přehodnoceny všechny věci, které souvisejí se současnými plány na zajištění letiště, tak, aby byly konfrontovány s možnými novými riziky, která třeba ještě před časem neexistovala.

Co se týče asistence Armády ČR, i když ona to ve své podstatě asistence není, protože jsou to příslušníci armády s technikou, kteří jsou povoláni nařízením vlády k plnění úkolů Policie České republiky podle příslušných zákonů, tak v tuto chvíli je tato činnost výrazně utlumena. Pouze to, co má opravdu velký význam pro nás, je využití jednoho zařízení, které má armáda k dispozici, to je jakési monitorovací zařízení s názvem tuším Sněžka, které je využíváno k monitoringu pohybu kolem ruzyňského letiště, ale to se netýká "provozních prostor", to se týká především těch stran a oblastí letiště, kde v tuto chvíli není povolen vstup, to znamená, kdyby se tam někdo snažil přelézt plot nebo prostřihávat plot nebo třeba někdo za hranicí letiště si tam budoval nějakou pozici pro spáchání nějakého teroristického útoku nebo něco takového, tak k tomu je v tuto chvíli především Armáda České republiky a její technika využívána.

Náklady, to v tuto chvíli už není nic dramatického. Neumím to nyní vyčíslit, ale pokud vím, tak tady je nyní pouze to jedno zařízení s jednou obsluhou a ta obsluha je tuším 12 nebo 20 lidí, takže je to poměrně malá obsluha, která když se točí v turnusech, tak to znamená, že bezprostředně v každém okamžiku na letišti už je ten počet vojáků velmi omezen.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Je spokojen pan poslanec? Ne, ještě otázka.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, jsem spokojen, panu ministrovi děkuji, ale přesto si dovolím dvě malé podotázky, a sice, pane ministře, zmínil jste se o příslušnících armády. Chci se jen zeptat, jaký statut tito příslušníci vykazovali, když běžně používali pásky na rukávech s nápisem "policie". Jak toto označení bylo právně ošetřeno?

Potom jeden váš víceméně názor na situaci na ruzyňském letišti, kde funkci bezpečnostního náměstka vykonává pověřený zástupce již více než 22 měsíců. Je mi tedy jasné, že tato záležitost je v přímé odpovědnosti generálního ředitele České správy letišť. Z důvodu, že tato osoba má v pravomoci, která vyplývá z její funkce, i výkon předsedy letištního výboru pro bezpečnost, kde působí zástupci Policie ČR, by vás jistě tento stav zajímat měl. Připomínám to proto, že se jistě dokážete vžít do pozice tohoto funkcionáře, který možná dlouhodobě žije i v určitém druhu nejistoty.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane poslanče, kolegyně a kolegové, co se týče bezpečnostního náměstka České správy letišť, přiznám se, že k tomu neumím říci nějaké konkrétní stanovisko. Není to člověk, který by patřil do mého resortu, je to člověk, který je ve vedení České správy letišť. Já mohu říci jedinou věc, že samozřejmě budeme mít a máme zájem na tom, aby na bezpečnostním úseku pracovali lidé spolehliví a aby to byli lidé, kteří mají nějakou elementární jistotu, a tudíž i motivaci pro svoji práci. To je jediné, co k tomu nyní mohu říci. Nepochybně bude mou snahou, aby situace byla co nejvíce stabilizovaná a řešena, ale je to věc, kterou musí řešit ministr dopravy a spojů. Nepochybně o tom hovořit budeme, na ústředním krizovém štábu jsme o tom hovořili. Ministerstvo dopravy a spojů je v ústředním krizovém štábu zastoupeno. Neřešili jsme konkrétně personální záležitosti, ale ty systémové kroky, o kterých jsem hovořil v první části odpovědi, tak že se tomu budeme určitě věnovat dál a budeme se snažit nějak rozumně řešit i tu personální situaci.

Co se týče legislativního ošetření, to je vcelku jednoduché. V zákoně o Policii ČR stejně jako v branné legislativě je uvedeno, že vláda České republiky může svým nařízením určit vojáky v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky, a teď je tam vymezeno, k jakým úkolům: pořádkové služby, ochranné služby, pohraniční policie a myslím, že je to všechno, ale je to tam specifikováno, jaké oblasti mohou vojáci vykonávat. Vláda svým nařízením vyčlenila příslušný počet vojáků v činné službě pro plnění úkolů policie a ze zákona je to tak, že takto vyčlenění policisté mají plná práva a povinnosti příslušníků Policie ČR. Ve své podstatě z hlediska jejich vztahu k občanům jsou ve stejném postavení jako příslušníci policie.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi s tím, že přicházíme ke dvěma posledním interpelacím, protože i místopředseda vlády Grégr i ministr Fišer jsou na dnešní den omluveni. Následující interpelace poslance Langera jsou za prvé na pana ministra Grosse a za druhé na pana ministra financí Rusnoka, kterého prosím, aby se dostavil do místnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, mezi mnoha vašimi četnými proklamacemi a sliby a závazky zaujímá čestné místo boj proti extremismu. Myslím, že označení extremismus není pro obsah letáku pod názvem Sudety byly a jsou německé žádným přeháněním. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že mezi našimi občany, kteří žijí v pohraničí a kteří se setkávají s těmito hrubými a urážlivými texty, vnáší nejistotu, neklid a strach. Myslím, že je evidentní, že šíření tohoto letáku není izolovaným činem jednoho člověka, ale nepochybně organizovaným jednáním, které se opakuje a lavinovitě šíří v příslušných regionech.

Vzhledem k závažnosti věci bych očekával, že Policie ČR bude v duchu vámi opakovaně zdůrazňované koncepce a tvrdého postihu jakýchkoli projevů extremismu konat, nicméně z mých zkušeností a z informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, si nejsem jist, zda policie v této tak závažné kauze je skutečně činná, a proto se na vás obracím s touto interpelací a s následujícími dvěma dotazy.

První z nich, zda jste vůbec informován o šíření tohoto letáku v českém pohraničí, a za druhé, zda v této věci je Policie České republiky činná, co konkrétně koná a v jakém stadiu je případné šetření této věci. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana ministra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP