(17.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi, abych podle jednacího řádu v 17 hodin zahájil jedny z posledních ústních interpelací, ne-li poslední. Může být mimořádná schůze, když ji dám zrovna schválně na čtvrtek, tak bude muset být ve čtvrtek.

 

105.
Ústní interpelace

 

Prosím, dostáváme se nejdříve k interpelaci č. 8 - pan poslanec Pejřil na ministra spravedlnosti Bureše. Prosím.

 

Poslanec František Pejřil :Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, 14. června minulého roku předložila vláda sněmovně návrh trestního zákona. Tento návrh sněmovna schválila, Senát rovněž a zákon byl 19. března tohoto roku schválen. V § 188a tohoto trestního zákona v odst. 2b) se říká: "Kdo svádí jiného k zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje, anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let."

Někteří drogoví odborníci říkají, že v zásadě to všechno již bylo trestné předtím a tento zákon nemá žádný praktický dopad. Někteří konstatují, že tento zákon jde zcela proti doporučením vyplývajícím ze závěrů PADu(?) a že doslovné dodržování tohoto zákona v praxi může znamenat trestní postih těch občanů, kteří ve svých článcích, ve svých dílech, na stránkách internetu, ve svých filmech a podobně s fenoménem nelegálních narkotik pracují. Konstatují, že schválením tohoto zákona, konkrétně odst. 2b), opět hrozí cenzura. Tvrdí, že je drasticky omezena svoboda slova a že vše povede k větší propagaci drog mezi mladými lidmi.

Dovolte mi citovat mluvčí Ministerstva spravedlnosti paní Ivanu Chalupkovou, která uvedla pro Českou televizi na adresu potenciálně postižených umělců: "Patrně budeme muset zvážit to, co říkají, jak se chovají a jaké vzory mládeži poskytují."

Jaký je tedy možný dopad novely trestního zákona? Měl bych rád v této otázce jasno už také proto, protože jsem členem této sněmovny, sněmovny, která tento zákon schválila, a já si troufám říci, že většině z nás znění odst. 2b) novely trestního zákona uniklo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, pane poslanče. Už jste o vteřinky překročil, ale nechtěl jsem poslední větu vám přerušit. Dobře, pan ministr Bureš. Připraví se poté poslanec Frank na ministra Grosse. Ano, prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, dovoluji si tvrdit, že jestliže - a tím začínám slovy, jimiž vy jste skončil - to některým poslancům uniklo, tak jenom proto, že nevěnovali pozornost především mému úvodnímu slovu v rámci prvého a druhého čtení k citované novele trestního zákona. Já jsem tehdy zdůraznil, že jde o tzv. euronovelu, a proč o ni jde, jsem doložil tím, že členské státy v roce 1996, mám na mysli samozřejmě EU, přijaly tzv. zásady společného postupu a v nich se zavázaly - a teď cituji - "že veřejné a úmyslné podněcování nebo vybízení jiných k nelegální výrobě, distribuci a užívání drog jakýmikoliv prostředky bude považováno za spáchání trestného činu nezákonného požívání nebo výroby narkotik." A dále cituji: "Zvláštní pozornost má být přitom věnována používání údajů zpracovaných na počítači a zejména na internetu."

Tímto jsem mimo jiné tuto novelu odůvodnil. Ale to je jenom pro připomenutí. Zdůrazňuji, že dosavadní skutková podstata trestného činu šíření narkomanie byla citovanou novelou rozšířena jen potud, že se zvýšila trestnost tohoto trestného činu, jestliže bude spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem."

Chci říci, že šíření toxikomanie těmito prostředky bylo možné postihovat i podle dosud účinného ustanovení § 188a odst 1. Novelou došlo pouze k přesnějšímu vymezení přitěžující okolnosti a zvýšení trestní sankce. Jsem si jist, že to neznamená, že po nabytí účinnosti novelizovaných ustanovení dojde k výraznému nárůstu v počtu stíhaných pachatelů. Spíše by se novela mohla a měla projevit ve výši ukládaných trestů.

Čili navozený konflikt, k němuž se později vyjádřím, s ochranou svobody projevu tu byl z pohledu, který je zmiňován v interpelaci pana poslance, ale i jiných, kteří vyslovují obdobné obavy, i před touto novelizací. Jenom pro ilustraci: v roce 2001 bylo pro tento trestný čin odsouzeno celkem 40 pachatelů, z toho deseti byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, 22 podmíněný a šesti pachatelům byly uloženy jiné tresty.

Nemohu přijmout úvahu, že tato úprava potlačuje svobodu projevu. Zdůrazňuji, že smyslem novelizovaného ustanovení v žádném případě není tabuizovat drogy nebo postihovat ty, kteří se veřejně ke konzumaci drog přihlásí. Trestné je pouze takové jednání - a zde kladu mimořádný důraz na svá slova - kde úmyslem pachatele, a ten musí být v trestním řízení prokázán, je vyvolat v jiném rozhodnutí drogu zneužívat mimo rámec právního prostoru. Záměrně kladu důraz na slovo úmysl, protože tento trestný čin lze spáchat pouze úmyslně.

Doložím jenom, a také pro ilustraci, několik zahraničních úprav v zemích, které ctí jistě svobodu projevu slova, a jistě o tom nepochybujeme. Francouzský trestní zákoník trestá jakékoliv navádění k nedovolenému užívání drog odnětím svobody až na pět let nebo pokutou až 500 tisíc franků. Přitom francouzské soudy velmi pečlivě sledují zájem na svobodě projevu a svobodě slova a v každém takovém případě najdeme odpovídající argumentaci. Je ale zajímavé, že právo na svobodu projevu považují francouzské soudy za přiměřeně omezitelné tehdy, je-li veřejný zájem silnější. Tak například v roce 1998 kasační pařížský soud uložil trest provozovatelům novin, které propagovaly kouření marihuany ne proto, že je propagovaly, ale proto, že sledovaly zájem zvýšit si touto cestou svůj náklad.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP