(10.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Za druhé chci konstatovat, že zákon o ochraně osobních údajů existuje a že Česká správa sociálního zabezpečení je vázána tímto zákonem a musí postupovat velmi striktně.

Za třetí poslední poznámka - vyplácení důchodů je obrovská agenda, ve které se odehrávají miliony operací a přesná identifikace nároků je mimořádně důležitá. Odkládání řešení tohoto problému by mělo velmi vážné následky, a proto si myslím, že je správné postupovat způsobem, který navrhl pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl nám návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Protože nepadl návrh na zamítnutí ani vrácení k přepracování, měli bychom rozhodnout o přikázání příslušnému výboru, což by měl být výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, a poté o zkrácení projednávání lhůty o 57 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo jiný návrh na přikázání tohoto návrhu zákona, než je výbor pro sociální politiku a zdravotnictví? Pokud ne, budeme se zabývat nejprve tímto návrhem.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 114. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 129, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty a věřím, že všichni, kteří se chtěli zúčastnit tohoto hlasování, které je důležitější než to první, jsou již zde v sále. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť jsem vás odhlásil, a rozhodneme o návrhu zkrátit lhůtu k projednání tohoto návrhu zákona o 57 dnů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 115. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 106, proti 49. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena.

 

Dalším bodem je bod

 

38.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování
investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu
dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
/sněmovní tisk 1299/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů pan ministr Jaromír Schling. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové. Tento návrh zákona patří mezi relativně jednoduché normy, které zpravidla sněmovna projednává tak, že s nimi vysloví souhlas již v prvním čtení. V tomto případě je to o to důležitější, že pokud by sněmovna neakceptovala tento postup, návrh zákona by již do voleb nemohl být schválen a rovnalo by se to odmítnutí tohoto návrhu zákona.

O čem pojednává? Pojednává o přijetí úvěru, který bude sloužit k financování nebo spolufinancování, přesněji řečeno, dálničních staveb, které tvoří to, čemu říkáme "obchvat Plzně", a k financování dalších staveb na silnicích první třídy, které budou vytvářet určitou objížďku, která umožní odvést dopravu z Plzně již v době, kdy dva úseky tohoto obchvatu budou dokončeny a třetí ještě dokončen nebude.

Koncepce spolufinancování dopravní infrastruktury z úvěrů od Evropské investiční banky byla schválena vládou už někdy v roce 1996 a od té doby celkem promyšleně a v dohodě s Evropskou investiční bankou jsou financovány ty části naší infrastruktury, které odpovídají požadavkům Evropské investiční banky, a mezi ně patří právě tento dálniční obchvat Plzně.

Proto po celou dobu přípravy této stavby se počítalo s tím, že bude spolufinancována z Evropské investiční banky, a v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byla schválena pouze taková část potřebných finančních prostředků, která tomuto spolufinancování odpovídá. Bylo by tedy v případě nepřijetí tohoto zákona velmi problematické financování v tomto a příštím roce a muselo by zřejmě dojít k výraznému zpomalení stavby, na které, myslím si, mají zájem nejen občané Plzně, ale i poslankyně a poslanci této sněmovny, jak prokázali před časem schválením zvláštního zákona, který se tímto obchvatem Plzně zabýval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych jako zpravodaj k tisku 1299 zrekapituloval, že vláda tímto návrhem zákona žádá Poslaneckou sněmovnu o souhlas s přijetím úvěru od Evropské investiční banky ve výši 210 mil. eur, který má být splatný do 25 let ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Účelem přijetí zmíněného návrhu má být financování projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů - dále budu zmiňovat pouze projekt. Pod pojmem projekt se rozumí 13 staveb, které jsou v návrhu vyjmenovány.

Dále návrh zákona stanovuje, že o prostředky získané úvěrem ve výši 210 mil. eur lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění také saldo státního rozpočtu a financující položky.

Jako zdůvodnění vláda uvádí, že projekt dálničního obchvatu Plzně usměrněný zejména speciálním zákonem č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně, vyvstala potřeba upravit režim a zdroje financování dálničního obchvatu města Plzně tak, aby byl dodržen plánovaný termín převedení tranzitní dopravy ve středu města Plzně do konce roku 2004 a dokončení výstavby celého obchvatu včetně souvisejících komunikací v roce 2005.

Tento projekt má být financován tak, že 210 mil. eur by poskytla formou úvěru Evropská investiční banka, druhou část ve stejné výši, tj. 210 mil. eur, by z rozpočtových zdrojů poskytla Česká republika. Celkové náklady projektu dálničního obchvatu Plzně tak budou činit 420 mil. eur, neboli podle aktuálního kursu 30,625 Kč za euro 12 862 500 000 Kč.

Ve svém stanovisku bych z pohledu věcného, tedy účelu přijetí úvěru, chtěl zdůraznit, že nemám s tímto návrhem žádný problém, ale o tom tento vládní návrh příliš není. Tento vládní návrh je zejména o penězích, o výdajích státního rozpočtu, a o tom nám tento návrh říká velmi málo a z mého pohledu je i nedostatečně odůvodněn a podložen.

K nedostatkům tohoto návrhu lze říci následující.

Za prvé, schválený návrh státního rozpočtu na rok 2002 ani schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 nepočítá se všemi 13 zmíněnými akcemi, které jsou uvedeny ve vládním návrhu zákona. V návrhu státního rozpočtu na rok 2002 není zmíněna ani jediná akce. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 2002 je jich zmíněno pouze osm, tedy s dalšími pěti akcemi se v roce 2002 v rozpočtech vůbec nepočítá.

Za druhé, není tedy ani vůbec zřejmé, jaké náklady celkem byly, a to podle údajů ISPROFIN, na tyto akce vůbec plánovány a zda jsou vůbec všechny tyto akce plánovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP