(10.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Jak vyplývá z výše uvedeného, má znalost identifikačních znaků pro nositele pojištění v jeho meritorní činnosti velký význam. Pokud by tyto údaje nebyly poskytovány, znamenalo by to zhroucení všech evidencí, které jsou na nich založeny. Lze důvodně předpokládat, že by následně došlo k narušení sociálního smíru, neboť přesná evidence je nezbytným předpokladem spolehlivého výplatního systému dávek.

Chci jenom pro úplnost uvést, že je navrženo projednání tohoto tisku podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevíráním obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Jako první mám přihlášku paní poslankyně Páralové. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, § 22 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, říká, že ministerstvo a okresní úřady poskytují z informačního systému orgánům sociálního zabezpečení potřebné údaje. A to do 31. prosince 2001. Od l. ledna 2002 tedy tento paragraf neplatí. Předkladatel nám novelu dává ke schválení v rámci prvního čtení v tzv. rychlém projednávání. Přitom poukazuje na naléhavost schválení této novely, protože od 1. ledna 2002 nemá česká správa zákonnou možnost přístupu do informačního systému evidence obyvatel.

V podstatě se v návrhu novely mezi řádky říká, že od 1. ledna letošního roku je pravděpodobně soustavně porušován zákon.

Je nesporné, že skutečně existuje pádný důvod ke změně zákona, k nápravě tohoto neprávního stavu, do něhož nás vláda dostala svou nepozorností nebo nekvalitní prací, nevím, jak tuto velkou, zarážející nezodpovědnost nazvat. Zarážející je také způsob nápravy. Stačilo by, aby v § 22 zákona o evidenci obyvatel bylo změněno datum omezující jeho platnost do konce loňského roku, což by bylo jednodušší a také podstatně serióznější vzhledem k blížícím se volbám.

Vláda tím, že tento návrh zákona předložila sněmovně těsně před poslední plánovanou schůzí pléna, v podstatě tlačí sněmovnu do kouta, řkouc, že je nutno napravit chybu. Vláda by si však měla uvědomit, že je to především její chyba, a pokud chce, aby sněmovnou náprava prošla, měla zvolit jiné řešení. Například prodloužení stávajícího stavu.

Současné znění § 22 zákona o evidenci obyvatel je do značné míry limitující v tom smyslu, že Česká správa sociálního zabezpečení může žádat pouze potřebné údaje, a také je zjevně dostává. Znění § 22 je totiž v souladu s jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů, která vychází ze směrnic Evropské unie a je i v zákoně o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 1 písm. d) vyjádřena jako požadavek, dle něhož je možno shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovenému účelu. Tuto zásadu stávající § 22 zákona o evidenci obyvatel v zásadě splňuje a je vyjádřena slovy "potřebné údaje".

Právě projednávaný návrh novely zákona č. 582/1991 Sb. tuto zásadu prolamuje a umožňuje České správě sociálního zabezpečení mít všechny údaje o všech, aniž se o tom následně někdo dozví, aniž je o tom následně jakýkoli záznam. Výčtová metoda rozsahu údajů, které má Česká správa sociálního zabezpečení mít z evidence obyvatel k dispozici, však prakticky zastírá, že se ve skutečnosti jedná o otisk úplné evidence občanů v rozsahu ustanovení § 3 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel. Přejímá tedy úplnou evidenci s výjimkou tohoto ustanovení, které de facto brání neevidovanému nakládání s osobními údaji v evidenci obyvatel. Jedná se o ustanovení § 3 odst. 2 písm. p) zákona o evidenci obyvatel, na základě něhož je v evidenci obyvatel zaznamenávána informace o tom, komu se údaje z evidence poskytly.

Ke zpracování kterých dávek či plnění je třeba znát a zpracovávat celý rozsah evidence obyvatel? Ministerstvo práce a sociálních věcí se domáhá i takových údajů, jako je např. místo změny rodinného stavu, to je místo konání svatby, nebo všechny změny, tedy všechny předchozí adresy trvalého pobytu, zákaz pobytu apod.

Projednávaná novela umožňuje prakticky zdvojení evidence obyvatel a dle názoru pana doktora Karla Neuwirtha, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, znamená prolomení jedné ze základních zásad ochrany osobních údajů. Jedná se tedy o velice citlivé téma související se svobodou jednotlivce, s ochranou soukromí lidí. Proto je pro Občanskou demokratickou stranu novela v tomto předloženém znění nepřijatelná.

Proto jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany podávám návrh, kterým vetuji zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2 tohoto tisku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím o předání seznamu poslanců. Děkuji, paní poslankyně. Padlo tedy veto proti projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

V tuto chvíli se ptám, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy v prvním čtení. Pan zastupující zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že sice bylo konstatováno, že tato změna je nutná, ale že paní poslankyně Páralová, případně její klub má jiné představy, jak by se to mělo řešit, a tento problém existuje, my si myslíme, že ten problém je třeba vyřešit, navrhuji po dohodě s předkladatelem zkrácení lhůty na projednání tohoto tisku o 57 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se hlásí jako další do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Chci se zeptat, za chce vystoupit pan navrhovatel. Ano, pan navrhovatel vystoupí se závěrečným slovem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: V prvé řadě chci sněmovně sdělit souhlas navrhovatele s tímto zkrácením, protože je to důležitá podmínka pro to, aby návrh byl hlasovatelný.

Chci konstatovat, že řešení tohoto problému bylo předloženo již dvakrát. Dvakrát sněmovna - nikoli proto, že by nesouhlasila s tímto řešením, ale z jiných důvodů - odmítla předlohy, ve kterých bylo obsaženo. To je první poznámka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP