(18.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Budeme tedy znovu opakovat hlasování 512 a druhé hlasování 514 o stejném bodě A1. Stanoviska byla nesouhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 516 z přítomných 161 poslanců pro 81, proti 80. Návrh byl přijat.

 

Je to, přátelé, po dlouhé době jedno z mála hlasování, kdy se nikdo nezdržel.

Počkáme si ještě na kontrolu hlasovacích výsledků. Není námitka. Znovu opakuji, pozměňovací návrh byl přijat.

Přistoupíme k dalšímu hlasování a to jsou legislativně technické úpravy pod bodem A1 až A28. Zpravodaj doporučuje.

Poprosil bych pány, aby nerušili paní navrhovatelku, má říci stanovisko. Stanovisko k legislativně technickým úpravám, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, dámy a pánové, jménem předkladatelů tisku č. 1002 prosím sněmovnu, aby nám umožnila vzít celý tento tisk zpět. Prosím, pane předsedající, abyste o mém návrhu nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přemýšlím právě o tom, že musíme nechat o tomto návrhu hlasovat, protože jsme již v hlasování ve třetím čtení. Slyšeli jsme návrh paní navrhovatelky. Mně nic jiného nezbývá, než zahájit hlasování.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 517 z přítomných 173 poslanců pro 81, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní bych požádal pana zpravodaje, abychom dokončili hlasování o pozměňovacích návrzích, protože bylo dosti neobvyklé, že v průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích jsme hlasovali o zpětvzetí celého návrhu. Myslím, že bychom s tím vystačili i po odsouhlasení či neodsouhlasení pozměňovacích návrhů. Proto prosím, abychom hlasovali o legislativně technických úpravách pod bodem A1 až A28. Stanovisko zpravodaje bylo kladné. Paní navrhovatelky také kladné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 518 z přítomných 163 poslanců pro 111, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Navrhuji hlasovat společně o bodech 1 až 4 pod písm. C. Zpravodaj nedoporučuje, paní navrhovatelka nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 519 z přítomných 163 poslanců pro 63, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o bodech 5 až 7 pod písm. C. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatelka rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 520 z přítomných 164 poslanců pro 59, proti 98. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Posledním hlasováním o pozměňovacích návrzích je bod C8. Zpravodaj nedoporučuje, paní navrhovatelka nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 521 z přítomných 165 poslanců pro 63, proti 81. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi požádat vzhledem k neobvyklému rozhodnutí sněmovny nedovolit předkladatelům stáhnout svůj vlastní sněmovní tisk, což je myslím pro poslance a poslankyně srozumitelná věc, ale méně srozumitelná pro veřejnost.

Myslím, že jste se setkali s tím, že jsou vám připisovány některé zákony, jejichž obsah byl vyměněn. Já se domnívám, že před závěrečným hlasováním by měli předkladatelé dostat prostor rozhodnout se o tom, jakým způsobem bude hlasováno v závěrečném hlasování. Proto bych chtěl alternativně požádat za prvé o přerušení projednávání tohoto bodu v tuto chvíli a v případě, že nebude tomuto požadavku předkladatelů vyhověno, tak o přestávku na poradu poslaneckého klubu.

První návrh je na přerušení a na odročení závěrečného hlasování na zítřek ráno. V případě, že mu nebude vyhověno, žádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS do 19.00 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Děkuji vám, pane poslanče. Myslím si, že sice takovéto dohody jsme již přestali aplikovat, abychom před závěrečným hlasováním přerušovali projednávání. Přesto váš procedurální návrh zazněl. Já o něm nechám hlasovat.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto návrhu zákona a odročení do zítřka do 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 522 z přítomných 164 poslanců pro 133, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto návrhu zákona a odročili je do zítřka do 9.00 hodin ráno. Tím končím dnes projednávání bodu 115 a přistoupíme k pevně stanoveným bodům, kterými jsou body 129, 130, 131, 132, 133 a 134.

 

Jedná se o bod

 

129.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím. Dále prosím prezidenta NKÚ pana dr. Lubomíra Voleníka, který má samozřejmě právo zúčastnit se projednávání tohoto bodu, aby zaujal místo v Poslanecké sněmovně. Pokud pan dr. Voleník požádá o slovo, tak mu bude samozřejmě uděleno. Nyní prosím pana poslance Jana Vidíma, aby tento bod uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP