(13.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, chtěl bych vznést námitku proti předchozímu hlasování. Hlasoval jsem jinak, než jsem původně chtěl hlasovat, takže prosím, abyste nechala hlasovat o této námitce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Odhlašuji vás a prosím o novou registraci. Kolegové, riskujete, že nebude dostatečné kvorum. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali. (V sále není dostatečný počet poslanců.) Prosím všechny poslankyně a poslance, kteří se zdržují v přilehlých prostorách, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny a umožnili jí tak pokračovat v práci. (Předsedající chvíli vyčkává.) Děkuji.

 

V tuto chvíli můžeme hlasovat o procedurální námitce poslance Škromacha.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 389 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 389 tento návrh byl přijat, když ze 75 přítomných se 55 vyslovilo pro a 2 proti.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Sobotky, a to v hlasování pořadové číslo 390, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 390 tento návrh byl přijat, když ze 74 přítomných se 57 vyslovilo pro a 13 proti.

 

Kolegyně a kolegové, upozorňuji, že takto zvolená procedura se netýká bodu, který budeme projednávat právě teď. Prosím, abyste ještě alespoň chvíli setrvali v této jednací místnosti.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

142.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001
/sněmovní tisk 1265/

 

Zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1265, uvede a návrh usnesení Poslanecké sněmovny přednese předseda petičního výboru pan poslanec Cyril Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, je to standardní zpráva o projednávaných peticích. Nejdůležitější petice se jistě týkaly otázky kampeliček. To byla věc, která se stala velmi zásadní pro debatu nejen v petičním výboru, ale i projednávaných petic.

Nebudu vás dále obtěžovat. Odkazuji na písemný text a přednesu návrh usnesení, které předkládá Poslanecké sněmovně petiční výbor.

Navrhujeme, aby bylo přijato toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, vůbec nebudu zdržovat. Stejně někdo musí být zpravodajem, takže jsem se přihlásil do rozpravy k jednoduché věci.

Možná že někteří z nás mohou petice podceňovat, ale podle mého soudu dnešní hlasování o novele zákona o družstevních záložnách prokázalo, že když se peticí zabýváme podrobně, když jsou veřejná slyšení, když se snažíme něčemu přijít na kloub, tak lze i ve formálních věcech, které se projednávají podle petičního zákona, dojít k určitému úspěchu a vyhovět lidem, kteří se obrátili na Poslaneckou sněmovnu.

Já myslím, že tato zpráva si zaslouží, aby byla vzata na vědomí, a jsem rád, že se petice staly normální součástí našeho života a projednávání v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Táži se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikdo.

Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, z formálních důvodů navrhuji test usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Má někdo jiný zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Nemá.

Dám o tomto návrhu hlasovat. Doufám, že řada kolegů se vrátí do sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 391 ze 72 přítomných 51 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu

 

136.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2000
/sněmovní tisk 1015/

 

Zprávu o stavu zemědělství nám přednese za nepřítomného ministra zemědělství pan ministr zdravotnictví Fišer. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přečíst zprávu, tak jak ji připravil ministr zemědělství Fencl.

Na základě § 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a po projednání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny předkládá vláda České republiky Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 neboli takzvanou "zelenou zprávu", která je již osmá v pořadí.

Zelená zpráva je předkládána vládě v termínu 30. 6. následujícího roku, avšak v důsledku parlamentních prázdnin se začátek jejího projednávání v Poslanecké sněmovně posune až do září, respektive října. V případě zelené zprávy za rok 2000 došlo ke zdržení v důsledku přerušení jejího projednávání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Rok 2000 byl pro agrární sektor České republiky rokem změn v dotační politice směrem k harmonizaci mechanismu poskytování podpor s principy společné zemědělské politiky Evropské unie. Byl však také rokem stabilizace trhu se zemědělskými a potravinářskými komoditami a přinesl nárůst cen zemědělských výrobců, který však u některých komodit nedokázal vyrovnat jejich výrazný pokles v předchozím roce 1999.

Podnikatelům v zemědělství přinesl rok 2000 odstranění mnoha břemen a zátěží, které rozvoj podnikání v některých případech nejen brzdily, ale doslova znemožňovaly. Přesto i nadále přetrvávala v zemědělství nestabilita podnikatelského prostředí, zejména v oblasti nerovnováhy v tržních vztazích, kde pokračovala ekonomická závislost zemědělských prvovýrobců na odběratelích jejich produkce, včetně problémů v oblasti platební disciplíny, spočívajících především ve smluvním vynucování neodůvodněně dlouhých lhůt splatnosti dodávek produktů zemědělské prvovýroby.

Dařilo se postupně zvyšovat transfery peněz do zemědělství, ať již formou podpůrných dotačních programů, podpor mimoprodukčních funkcí, příspěvků z PGRLF či Státního zemědělského intervenčního fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP