(10.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval jeho zpravodaj pan poslanec Josef Krejčí.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený tisk na své 54. schůzi konané dne 17. ledna t. r. K tisku 1042 jste obdrželi usnesení výboru pro evropskou integraci s označením 1042/2. Uvedeným dokumentem je doporučeno Poslanecké sněmovně návrh zákona neschválit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první písemně přihlásil pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Grega.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se zájmem vyslechl znovu argumentaci z asociace mezinárodního farmaceutického průmyslu. Je samozřejmé, že tato asociace argumentuje tak, jak argumentuje, ale my bychom se měli opírat pouze o to: Je tento návrh, či není nějakou evropskou směrnicí? Nikdo nedoložil žádnou evropskou směrnici nebo nařízení, se kterou by byl tento návrh v rozporu. Čili i při projednávání na zahraničním výboru bylo konstatováno, že v rozporu není.

Druhá věc je samozřejmě, a to je už něco jiného, podívat se na dopady takového návrhu. Dnes to funguje tak, že zde existuje nějaká patentová ochrana, dejme tomu deset nebo dvacet let, a po tu dobu výrobci generik nemohou připravovat výrobu generických léčiv, která je samozřejmě podstatně levnější. Smysl tohoto návrhu je, aby se výroba generických léčiv mohla připravit a v okamžiku, kdy uplyne ona zákonem garantovaná patentová ochrana, pustit mnohem levnější výrobky na trh. Z tohoto postupu budou profitovat jak naši pacienti, tak náš systém zdravotního pojištění, tak naši domácí výrobci. Pokud přistoupíme na argumentaci zahraniční asociace, tak říkáme, že její zájmy nám jsou milejší než zájmy našich pacientů, jsou nám milejší než zájmy našich pojištěnců i než zájmy našeho domácího průmyslu.

Já se domnívám, že jsme v českém parlamentu a měli bychom hájit zájmy našich pacientů. Proto tento návrh je předložen tak, jak je, a domnívám se, že do doby, než Evropská unie přijme směrnici, která by něco takového zakazovala, je potřeba tento návrh držet.

Jinak bych řekl, že nejsme jediným státem, který něco takového má, naopak jsou státy, které již tento princip v právním řádu zakotven mají a jejich pojištěnci a jejich fond zdravotního pojištění z toho profituje. Nevím, proč my bychom měli být výjimkou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Andrej Grega.

 

Poslanec Andrej Grega: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si předložit návrh na zamítnutí předloženého zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Krátké odůvodnění. Navržené rozšíření ustanovení § 18 e) zákona 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, je v rozporu s povinností České republiky harmonizovat svou právní úpravu a právní úpravu Evropských společenství, která vyplývá z čl. 69 a 70 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Platné znění zákona č. 527/1990 Sb. je totožné se zněním článku 9 b) návrhu nařízení rady o patentu společenství, který má v blízké době být schválen, a proto by přijetí předloženého návrhu novely zákona bylo krokem zpět s postupující harmonizací patentového práva.

Pro úplnost uvádím, že žádný z členských států Evropské unie dosud nepřijal takové prolomení obecných účinků patentové ochrany, jak je navrhováno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, cítím jako svou povinnost informovat vás o tom, že uvedeným návrhem zákona se také kromě jiných orgánů Poslanecké sněmovny zabýval na své 7. schůzi podvýbor pro lékovou politiku a úhradu zdravotní péče. Z této schůze podvýbor nepřijal žádné usnesení, a to především z toho důvodu, že se ho neúčastnil dostatečný počet poslanců, tedy nebyl usnášení schopný.

V rámci diskuse vystoupili mj. pan Ing. Čada, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, který doporučil předložený návrh nepřijmout. Dále vystoupila jménem Ministerstva zahraničí paní magistra Bočanová, která doporučila důrazně tento návrh zákona nepřijmout. Tolik k diskusi z jednání podvýboru.

Osobně bych vám rád sdělil svůj názor. Předem chci zdůraznit, že v žádném případě nejsem nepřítelem užívání generických léčiv a vím, že užívání generických léčiv má svůj smysl, především ekonomický. Nehledejme v této problematice nějakou velikou spásu v systému financování zdravotnictví, neboť je zcela evidentní, že i nadále bude větší část pacientů a předepisujících lékařů z řady důvodů preferovat přípravky originální.

Rád bych zde polemizoval s některými argumenty, ale budu šetřit váš čas a omezím se pouze na jeden. Je velmi sporné tvrzení kolegy Janečka, zda zájem našich pacientů je být léčeni generickými léčivy, anebo zda zájem našich pacientů, tak jako všech pacientů na celém světě, je respektovat ty, kdo vynalézají ve výzkumu a vývoji, připravují nové, ještě účinnější léky.

Rád bych vám na závěr sdělil, co možná ne všichni víme dost jasně, že sice patentová ochrana platí po dobu dvaceti let, nicméně přihláška patentu se podává ve chvíli, kdy je objevena molekula, jejíž účinky by možná mohly být léčivé. Od této doby do uvedení preparátu na trh uplyne obvykle 10 až 15 let, takže vlastní obchodní patentová ochrana trvá jen několik málo let. Nejsem si jist, jestli se chceme připojit mezi ty země, které nerespektují právo těch, kteří vynalezli a budou vynalézat nové léky, na to, aby se jim náklady vložené do tohoto výzkumu a vývoje vrátily.

Připojuji se tedy k návrhu na zamítnutí zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Břetislav Petr má slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, k zákonu pana kolegy Janečka a dalších, který je tu předložen, zazněla diskuse, kde prakticky zazněly názory navzájem si odporující. Já se domnívám, že bychom si měli přesně definovat, co vlastně Evropská unie chce a o co žádá.

Za prvé je nezbytné říci, že v Evropské unii neexistuje norma, která by řešila patentovou ochranu v rámci Evropské unie, a že zde platí princip subsidiarity, kde každá členská země má svou patentovou ochranu. V oblasti patentového práva a generických léčiv v Evropské unii se setkáváme s celou škálou zákazů a povolení týkajících se generických léčiv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP